По­чу­ти «му­зи­ку» Сто­ун­хен­джа

Бри­тан­ський до­слі­дник роз­ро­бив вір­ту­аль­ну аку­сти­чну екс­кур­сію ста­ро­вин­ною пам’яткою

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Му­зи­чний те­хно­лог із Хад­дер­сфілд­сько­го уні­вер­си­те­ту Ру­перт Тілл ви­ко­ри­став ар­хе­о­ло­гі­чні пла­ни, щоб від­тво­ри­ти «зву­ча­н­ня » ка­ме­нів Сто­ун­хен­джа за­дов­го до їх па­ді­н­ня і за­дов­го до то­го, як шум до­ріг за­тьма­рив їхні ди­во­ви­жні аку­сти­чні вла­сти­во­сті, по­ві­дом­ляє Рейтер. Хра­ни­те­лі ан­глій­ської спад­щи­ни на­да­ли до­звіл на не­зви­чний екс­пе­ри­мент по­се­ред ка­мі­н­ня. До­слі­дник го­во­рить, що роз­ро­бле­ний ци­фро­вий до­да­ток по­ка­зує рі­зні ета­пи роз­ви­тку Сто­ун­хен­джа, мо­жна по­ба­чи­ти, як він ви­гля­дав п’ ять чи чо­ти­ри ти­ся­чі ро­ків то­му.

Без­ко­штов­ний до­да­ток до­зво­ляє ко­ри­сту­ва­чам блу­ка­ти се­ред ка­ме­нів і чу­ти мін­ли­ві зву­ки. Не­має то­чної пев­но­сті, що аку­сти­ка ві­ді­гра­ва­ла зна­чну роль у ди­зай­ні цьо­го, як вва­жа­ють ар­хе­о­ло­ги, до­істо­ри­чно­го хра­му. Про­те до­слі­дни­ки cтвер­джу­ють, що йо­го аку­сти­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки та­кі жхо­ро­ші, як і в де­яких кон­цер­тних за­лах, і осо­бли­во під­хо­дять для гу­чної ри­тмі­чної му­зи­ки. Свій до­да­ток Ру­перт Тілл су­про­во­див са­унд­тре­ком так зва­ної нео­лі­ти­чної му­зи­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням до­істо­ри­чних ін­стру­мен­тів, зву­ків пта­хів та ві­тру, що про­хо­дить крізь ка­ме­ні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.