Слід­ство у спра­ві смер­ті вчи­тель­ки На­та­лії Мам­рен­ко про­во­дять На­цпо­лі­ція та ко­мі­сія, ство­ре­на при Держ­слу­жбі з пи­тань пра­ці. Во­ни на­звуть при­чи­ни і вин­них у кон­кре­тній си­ту­а­ції, але від­кри­тою за­ли­ши­ться низ­ка за­пи­тань:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

як за та­ких умов пра­ці за­по­біг­ти про­фе­сій­но­му ви­го­ран­ню пе­да­го­гів; як упе­ре­ди­ти їх від пе­ре­за­ван­та­жен­но­сті, адже, на жаль, ча­сто во­ни са­мі сві­до­мо на неї ідуть, щоб отри­ма­ти хоч більш-менш гі­дний за­ро­бі­ток; як пра­виль­но ви­бу­до­ву­ва­ти сто­сун­ки вчи­тель — учень — ба­тьки і ви­зна­ча­ти ме­жі від­по­від­аль­но­сті ко­жної зі сто­рін?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.