Ві­кно до Єв­ро­пи із... за­стою

Про ві­тра­жі Олександра Ду­бо­ви­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА Ілю­стра­ції з архіву Олександра ДУ­БО­ВИ­КА

■ Бі­лий про­стір STEDLEY ART FUNDATION Стел­ли Бе­нья­мі­но­вої спо­ча­тку при­свя­чує свою ді­яль­ність і свої про­е­кти по­пу­ля­ри­за­ції твор­чо­сті су­ча­сних укра­їн­ських ху­до­жни­ків. У чи­слен­них про­е­ктах де­мон­стру­ва­ли­ся як но­ві їхні ро­бо­ти, так і роз­ви­ток їхніх арт-ві­зій у ча­сі. Виставка «акса­ка­ла» укра­їн­сько­го ан­де­гра­ун­ду Олександра ДУ­БО­ВИ­КА «Ка­лен­дар ося­янь» — це твор­чий про­рив май­стра з ча­сів за­стою в май­бу­тнє.

■ У 1970-х ху­до­жни­ки, які не спо­від­у­ють прин­ци­пів фі­гу­ра­тив­но­го жи­во­пи­су в жорс­тких рам­ках со­цре­а­лі­зму, пі­шли в ан­де­гра­унд, по­ка­зу­ю­чи свою твор­чість на та­єм­них «квар­тир­ни­ках» для вузь­ко­го ко­ла обі­зна­них ці­ни­те­лів. Це був їхній те­атр і лі­те­ра­ту­ра з та­кою по­пу­ляр­ною на той час езо­по­вою мо­вою. Рі­зно­вид та­кої у ху­до­жни­ків був мо­жли­вий ли­ше в мо­ну­мен­таль­но­му ми­сте­цтві.

— Жи­т­тя — су­ма мит­тє­во­стей, — ска­зав О.Ду­бо­вик, від­кри­ва­ю­чи екс­по­зи­цію, — якщо щось спри­йма­є­ться як ося­я­н­ня, то це озна­чає, що ре­аль­ність оду­хо­тво­ре­на. І пе­ре­жи­ва­ти час як яскра­ву по­дію — озна­чає жи­ти!

■ Див­ля­чись на ро­бо­ти, пред­став­ле­ні на ви­став­ці, не­мов отри­му­єш у ру­ки та­єм­ний слов­ник і на­со­ло­джу­є­шся сво­бо­дою са­мо­ви­ра­же­н­ня ху­до­жни­ка. На жаль, мо­за­ї­ка «Ко­смос», зро­бле­на в зна­ме­ни­то­му Глу­хо­ві, пі­шла у не­бу­т­тя ра­зом зі зруй­но­ва­ним бу­дин­ком. Не­ві­до­ма сьо­го­дні й до­ля за­па­мо­ро­чли­вих ві­тра­жів «Ві­тер блу­кань» — во­ни бу­ли ство­ре­ні у Фе­о­до­сії.

— У ко­жній зі сво­їх ро­біт, — го­во­рить ку­ра­тор ви­став­ки Те- тя­на ВОЛОШИНА, — Оле­ксандр Ду­бо­вик ре­тель­но ви­бу­до­вує спів­від­но­ше­н­ня го­ри­зон­та­лей і вер­ти­ка­лей, вза­єм­ні ко­му­ні­ка­ції гео­ме­три­чних фі­гур, зли­т­тя й роз­ри­ви все­ре­ди­ні форм, зі­ткне­н­ня ри­тмів і рим. У ху­до­жньо­му про­сто­рі для ньо­го пе­ред­усім ва­жли­ві ідеї та по­ня­т­тя, те, як во­ни вза­є­мо­ді­ють між со­бою, ви­кли­ка­ю­чи вза­єм­ні кон­флі­кти й ві­бра­ції. Мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що прин­ци­по­ва рі­зни­ця, яка від­окрем­лює по­ня­т­тя «ідея» від «іде­о­ло­гія», ста­ла сві­то­гля­дною прір­вою, що від­ме­жу­ва­ла Ду­бо­ви­ка від ху­до­жни­ків то­го ча­су, які об­слу­го­ву­ва­ли «мо­лох» со­ці­а­лі­сти­чно­го ре­а­лі­зму».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.