ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1204 — уча­сни­ки ІV хре­сто­во­го по­хо­ду, ор­га­ні­зо­ва­но­го па­пою Іно­кен­ті­єм ІІІ про­ти му­суль­ман­сько­го Єги­пту, ра­пто­во змі­ни­ли мар­шрут, увір­ва­лись до Кон­стан­ти­но­по­ля і вщент роз­гро­ми­ли мі­сто. То бу­ла пом­ста хре­сто­но­сців за не­спро­мо­жність ві­зан­тій­сько­го ім­пе­ра­то­ра Іса­а­ка ІІ Ан­ге­ла роз­ра­ху­ва­ти­ся за до­по­мо­гу, на­да­ну за­хі­дно­єв­ро­пей­ськи­ми мо­нар­хі­я­ми. 1598 — ко­роль Фран­ції Ген­ріх ІV під­пи­сав Нант­ський едикт — за­кон, який га­ран­ту­вав фран­цузь­ким про­те­стан­там — гу­ге­но­мат сво­бо­ду ві­ро­спо­віда­н­ня. Це за­вер­ши­ло 30- рі­чний пе­рі­од ре­лі­гій­них во­єн у кра­ї­ні. 1640 — ан­глій­ський ко­роль Карл І впер­ше за 12 ро­ків скли­кав пар­ла­мент, який мав схва­ли­ти ви­ді­ле­н­ня з ка­зни ко­штів для бо­роть­би з пов­ста­ли­ми шо­тланд­ця­ми. На­то­мість пар­ла­мент за­жа­дав обме­же­н­ня вла­ди ко­ро­ля, що при­зве­ло до гро­ма­дян­ської вій­ни та ре­во­лю­ції. 1743 — на­ро­див­ся То­мас Джеф­фер­сон, ви­да­тний аме­ри­кан­ський дер­жав­ний ді­яч, 3-й пре­зи­дент США (1801—1809), один з ав­то­рів де­кла­ра­ції не­за­ле­жно­сті. По­мер 1826 р. 1870 — у Нью-Йор­ку від­кри­то Му­зей ми­стецтв «Ме­тро­по­лі­тен», сьо­го­дні — най­біль­ший ху­до­жній му­зей у Спо­лу­че­них Шта­тах. 1919 — бри­тан­ські вій­ська на чо­лі з ге­не­ра­лом О’Дайє­ром роз­стрі­ля­ли мир­ну де­мон­стра­цію в Ам­ри­тса­рі (Пен­джаб, Ін­дія). 379 не­озбро­є­них лю­дей бу­ло вби­то, 1200 — по­ра­не­но. Са­ме пі­сля ці­єї тра­ге­дії Ма­ха­тма Ган­ді ви­су­нув га­сло ціл­ко­ви­тої не­за­ле­жно­сті Ін­дії, яку він пра­гнув здо­бу­ти че­рез кам­па­нії гро­ма­дян­ської не­по­ко­ри. 1937 — по­мер Іл­ля Ільф (Файн­зіль­берг), ви­да­тний ра­дян­ський пи­сьмен­ник-са­ти­рик, спів­ав­тор (ра­зом з Є. Пе­тро­вим) ро­ма­нів «12 стіль­ців» та «Зо­ло­те те­ля». 1990 — на під­ста­ві ви­яв­ле­них до­ку­мен­тів СРСР офі­цій­но ви­знав свою від­по­від­аль­ність за вбив­ство НКВС у 1940 ро­ці в Ка­тин­сько­му лі­сі кіль­кох ти­сяч поль­ських офі­це­рів. Цей зло­чин ра­ні­ше за­пе­ре­чу­вав­ся ( пев­ною мі­рою і за­раз теж) Мо­сквою.

1870 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.