Хо­че­мо при­єд­на­ти­ся до «чор­но­брив­це­во­го про­сто­ру»

Сту­ден­ти Смі­лян­сько­го ко­ле­джу хар­чо­вих те­хно­ло­гій під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву «Дня»

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни -

До­бро­го дня, ша­нов­на ре- да­кціє га­зе­ти «День»! Звер­та­ю­ться до вас сту­ден­ти Смі­лян­сько­го ко­ле­джу хар­чо­вих те­хно­ло­гій НУХТ, гру­пи ВХК15. Наш ко­ледж роз­та­шо­ва­ний у мі­сті Смі­ла Чер­ка­ської обла­сті. Він на­ле­жить до одно­го з най­ста­рі­ших се­ре­дніх спе­ці­аль­них на­вчаль­них за­кла­дів Укра­ї­ни і був за­сно­ва­ний 1884 ро­ку. За ро­ки сво­єї ді­яль­но­сті ко­ледж під­го­ту­вав по­над 40 ти­сяч фа­хів­ців, які ефе­ктив­но пра­цю­ють у рі­зних га­лу­зях еко­но­мі­ки Укра­ї­ни і за її ме­жа­ми. Ви­пу­скни­ки Смі­лян­сько­го ко­ле­джу хар­чо­вих те­хно­ло­гій — це ці­ла пле­я­да успі­шних про­ми­слов­ців, під­при­єм­ців, на­у­ков­ців та гро­мад­ських ді­я­чів. Жи­т­тя в на­шо­му на­вчаль­но­му за­кла­ді спов­не­не не тіль­ки на­пру­же­ної пра­ці над здо­бу­т­тям про­фе­сій­них знань, а й рі­зно­ма­ні­тних пі­зна­валь­них та роз­ва­жаль­них за­хо­дів. Одним із та­ких за­хо­дів бу­ла те­ма­ти­чна ком­по­зи­ція «І. Я. Фран­ко: Ге­ній. Тво­рець укра­їн­ської на­ції. Пи­сьмен­ник. Пе­ре­кла­дач. Лю­ди­на». Ав­тор­ська гру­па за­про­по­ну­ва­ла ще раз зо­се­ре­ди­ти ува­гу на фа­ктах жи­т­тя й твор­чо­сті ці­єї справ­ді ве­ли­кої лю­ди­ни, від­зна­чи­ла осо­бли­ве зна­че­н­ня ді­яль­но­сті І. Фран­ка для роз­ви­тку укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри і на­ціо­наль­ної са­мо­сві­до­мо­сті, по­зна­йо­ми­ла з не­про­стою до­лею чле­нів йо­го ро­ди­ни, по­ка­за­ла зна­че­н­ня пе­ре­кла­да­цької ді­яль­но­сті пи­сьмен­ни­ка, роз­по­ві­ла про вша­ну­ва­н­ня пам’яті цьо­го ге­ні­аль­но­го укра­їн­ця.

Гля­да­чі пе­ре­гля­ну­ли урив­ки з філь­му про І. Фран­ка з уча­стю С. Ва­кар­чу­ка, ві­део­за­пи­си з про­е­кту «Лис Ми­ки­та з ці­ло­го сві­ту», «Ка­ме­ня­рі» та філь­му «За­хар Бер­кут».

Про­зву­ча­ли пе­ре­кла­ди тво­рів В. Шек­спі­ра, Дж. Бай­ро­на, Р. Берн­са, Й. Ге­те у ви­ко­нан­ні сту­ден­тів. Лі­лія Ку­ла­ке­вич та Іван Те­лі­жен­ко одер­жа­ли гу­чні апло­ди­смен­ти за чу­до­ве ви­ко­на­н­ня пі­сень на сло­ва вір­шів Фран­ка: «Чо­го яв­ля­є­шся ме­ні у сні» та «Чо­вен». Та­кож у на­шій ком­по­зи­ції ми ви­ко­ри­ста­ли ма­те­рі­ал із ва­шої га­зе­ти — « Чор­но­брив­це­вий про­стір га­зе­ти «День»» (День №195-196, п’ятни­ця-су­бо­та 28 — 29 жов­тня 2016 р.).

Ми теж хо­ті­ли б до­лу­чи­ти­ся до ці­єї акції і бу­ли б вам ду­же вдя­чні, як­би ви під­ка­за­ли, де мо­жна ді­ста­ти на­сі­н­ня « Фран­ко­вих » чор­но­брив­ців. Зви­чай­но, вже тро­хи пі­зно, але ми до­кла­де­мо ма­кси­мум зу­силь, щоб і бі­ля на­шо­го ко­ле­джу за­цві­ли чор­но­брив­ці з На­гу­є­ви­чів, щоб при­но­си­ли ра­дість і збе­рі­га­ли пам’ ять про Іва­на Яко­ви­ча Фран­ка — пи­сьмен­ни­ка й по­е­та, фі­ло­со­фа й пе­ре­кла­да­ча, па­трі­о­та, твор­ця укра­їн­ської на­ції, і спо­ну­ка­ли до сві­тлих по­ми­слів та до­брих справ, а та­кож ді­зна­ва­тись біль­ше, за­хо­плю­ва­ти­ся й ди­ву­ва­ти­ся ве­ли­чі йо­го ду­мок і по­чут­тів.

Ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся на Ва­шу по­зи­тив­ну від­по­відь і щи­ро Вам вдя­чні.

З по­ва­го­ю­сту­ден­ти гру­пи ВХК15 Смі­лян­сько­го ко­ле­джу хар­чо­вих те­хно­ло­гій

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.