«Ми по­чи­на­є­мо, і хай пе­ре­мо­же най­кра­щий»!

Із 17 по 27 кві­тня у Ки­є­ві від­бу­де­ться ХI Між­на­ро­дний кон­курс мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця

Den (Ukrainian) - - День України - Тетяна ПОЛІЩУК, «День»

Ни­ні зма­га­ти­му­ться му­зи­кан­ти «Стар­шої гру­пи» у чо­ти­ри ета­пи: І і ІІ ту­ри — ви­сту­пи з соль­ною про­гра­мою, пів­фі­нал (шість осіб) — ви­ступ у су­про­во­ді сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру ( кон­цер­ти ві­ден­ських кла­си­ків), фі­нал ( три осо­би) — ви­ступ у су­про­во­ді сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру ( кон­цер­ти пе­рі­о­ду від ро­ман­ти­зму до су­ча­сно­сті).

— Ми по­чи­на­є­мо, і хай пе­ре­мо­же най­кра­щий пі­а­ніст! На­га­даю, у 2014 і 2015 рр. кон­курс не від­був­ся че­рез об’єктив­ні при­чи­ни — спо­ча­тку про­ти­сто­я­н­ня на Май­да­ні, Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті, ане­ксія Кри­му, а по­тім — вій­на на схо­ді... Ни­ні, по­при фі­нан­со­ві тру­дно­щі, кон­курс від­бу­де­ться, — під­кре­слив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор кон­кур­су, про­ре­ктор Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту му­зи­ки ім. Глі­є­ра, про­фе­сор Юрій ЗІЛЬБЕРМАН. — У лю­то­му від­був­ся від­бір­ко­вий тур (за ві­део­за- пи­са­ми), у яко­му взя­ли участь 78 му­зи­кан­тів із 18 кра­їн. Ми ві­ді­бра­ли 31 уча­сни­ка, але ни­ні під­твер­ди­ли свою участь 27 пі­а­ні­стів із 11 кра­їн. Жу­рі очо­лить ре­ктор Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту му­зи­ки, ві­до­мий ком­по­зи­тор Олександр Зло­тник. Тра­ди­цій­но ши­ро­ко бу­де пред­став­ле­но укра­їн­ську фор­те­пі­ан­ну шко­лу. Це сту­ден­ти всіх му­зи­чних ака­де­мій та Ін­сти­ту­ту ім. Глі­є­ра. Пер­ші два ту­ри від­бу­ва­ти­му­ться в за­лі Бу­дин­ку вче­них, а тре­тій і че­твер­тий — у Ко­лон­но­му за­лі ім. Ли­сен­ка. Ви­сту­па­ти пі­а­ні­сти бу­дуть у су­про­во­ді Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії під ору­дою Ві­та­лія Про­та­со­ва. 26 кві­тня у фі­на­лі ви­сту­па­ти­муть три най­кра­щі кон­кур­сан­ти, які зма­га­ти­му­ться за го­лов­ні на­го­ро­ди (пер­ша пре­мія — 20 000 до­ла­рів США, зва­н­ня ла­у­ре­а­та і зо­ло­та ме­даль; дру­га пре­мія — 10 000 до­ла­рів США, зва­н­ня ла­у­ре­а­та і срі­бна ме­даль і тре­тя пре­мія — 5000 до­ла­рів США, зва­н­ня ла­у­ре­а­та і брон­зо­ва ме­даль).

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.