Укра­їн­ський ко­смос пе­ре­хо­дить на 3D те­хно­ло­гії

КБ «Пів­ден­не» ство­ри­ло уні­каль­не до­слі­дне ви­ро­бни­цтво

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Дні­пров­ські фа­хів­ці пра­цю­ють над кіль­ко­ма ве­ли­ки­ми про­е­кта­ми, в пер­шу чер­гу орі­єн­то­ва­ни­ми на спів­пра­цю із за­хі­дни­ми пар­тне­ра­ми, по­ві­до­мив на прес-кон­фе­рен­ції ге­не­раль­ний кон­стру­ктор Олександр Дег­тя­рьов. Так, пі­сля ава­рії аме­ри­кан­ської ра­ке­ти «Ан­та­рес» цей но­сій осна­сти­ли но­вим мар­ше­вим дви­гу­ном, пе­ре­уста­нов­ле­н­ня яко­го здій­сню­ва­ло­ся укра­їн­ськи­ми фа­хів­ця­ми. Но­ві пер­спе­кти­ви від­кри­ва­ю­ться і для ви­ко­ри­ста­н­ня ра­кет-но­сі­їв із се­рії «Ци­клон». За­раз у про­це­сі на­ла­го­дже­н­ня но­ва мо­ди­фі­ка­ція ра­ке­ти — «Ци­клон-4М», в якій ро­сій­ські ком­пле­кту­ю­чі пов­ні­стю за­мі­нять укра­їн­ськи­ми, аме­ри­кан­ськи­ми і ка­над­ськи­ми. Ра­ке­тою без­по­се­ре­дньо за­ці­ка­ви­ла­ся Ка­на­да. Про­тя­гом най­ближ­чих ро­ків з Укра­ї­ни по­чнуть по­ста­ча­ти ту­ди ра­ке­ти. Дні­пров­ські ра­ке­то­бу­дів­ни­ки про­дов­жу­ють спів­пра­цю і з Єв­ро­пей­ським ко­смі­чним агент­ством, при яко­му від­кри­ли своє пред­став­ни­цтво в Брюс­се­лі.

Як по­ві­до­мив ге­не­раль­ний кон­стру­ктор, фа­хів­цям КБП сьо­го­дні до­во­ди­ться ма­ти спра­ву і з вій­сько­вою те­ма­ти­кою. На ста­дії оста­то­чної до­вод­ки пе­ре­бу­ває опе­ра­тив­но-та­кти­чний ком­плекс «Грім» із даль­ні­стю по­льо­ту ра­кет від 250 до 450 км. У ро­бо­ті та­кож про­е­кти з ви­со­ко­то­чних кри­ла­тих ра­кет на­зем­но­го і ко­ра­бель­но­го ба­зу­ва­н­ня, дві си­сте­ми ППО з ра­ді­у­сом ура­же­н­ня ці­лі до 150 км і з пер­спе­кти­вою до­ве­де­н­ня до 200—250 кі­ло­ме­трів. Крім то­го, фа­хів­ці КБП здій­сню­ють мо­дер­ні­за­цію ра­ке­тних си­стем зал­по­во­го во­гню, ска­зав О. Дег­тя­рьов. На жаль, за­зна­чив він, ці ро­бо­ти здій­сню­ють «за ра­ху­нок не­дер­жав­ної до­по­мо­ги Укра­ї­ні».

Вар­то за­зна­чи­ти, що спи­ра­ю­чись на вла­сні си­ли, КБ «Пів­ден­не» зумі­ло роз­по­ча­ти мо­дер­ні­за­цію і ство­ри­ти уні­каль­не до­слі­дне ви­ро­бни­цтво. «За­раз уже пра­цює уні­каль­на, за оцін­ка­ми аме­ри­кан­ських фа­хів­ців, ек­спе­ри­мен­таль­на ба­за з 9 са­мо­стій­ни­ми ді­лян­ка­ми, на яких мо­жна про­во­ди­ти всі на­зем­ні ви­про­бу­ва­н­ня ко­смі­чної те­хні­ки. Ство­рю­ю­ться ме­та­лур­гій­на, ме­ха­ні­чна і по­лі­мер­на ді­лян­ки. Вже за­пу­ще­на в ро­бо­ту ді­лян­ка 3D те­хно­ло­гій. Усе це ро­би­ться для то­го, щоб зни­зи­ти вар­тість ви­ро­бни­цтва ра­кет», — по­ві­до­мив в.о. ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра КБП Ми­хай­ло БОНДАР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.