«Щоб лі­кві­ду­ва­ти де­фі­цит лі­ка­рів»

У Хер­со­ні хо­чуть від­но­ви­ти ро­бо­ту Крим­сько­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Під час по­пе­ре­дньо­го пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня се­сії Хер­сон­ської обла­сної ра­ди де­пу­та­ти звер­ну­ли­ся до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, МОЗ та Мі­но­сві­ти із за­кли­ком від­но­ви­ти ді­яль­ність «Крим­сько­го дер­жав­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. С. І. Ге­ор­гі­єв­сько­го» у Хер­со­ні. Та­ке рі­ше­н­ня під­три­ма­ли 42 де­пу­та­ти із 56 при­су­тніх.

«Від­по­від­но до роз­по­ря­дже­н­ня пред­став­ни­ка Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни по Хер­сон­ській обла­сті від 19 трав­ня 1993 ро­ку №164 та уго­ди з Крим­ським ме­ди­чним уні­вер­си­те­том, у м. Хер­со­ні ство­ре­но фі­лії ка­федр фа­куль­те­ту пі­сля­ди­плом­ної осві­ти Крим­сько­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту (дер­жав­ної уста­но­ви «Крим­ський дер­жав­ний ме­ди­чний уні­вер­си­тет ім. С.І. Ге­ор­гі­єв­сько­го»). На ба­зі за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я для ста­жу­ва­н­ня лі­ка­рів-ін­тер­нів роз­мі­ще­но п’ять ка­федр фі­лії фа­куль­те­ту пі­сля­ди­плом­ної осві­ти вка­за­но­го уні­вер­си­те­ту. Вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію, що скла­ла­ся в АР Крим, для на­ле­жно­го за­без­пе­че­н­ня за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я обла­сті лі­ка­ря­ми про­си­мо по­го­ди­ти від­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті ДУ «Крим­ський дер­жав­ний ме­ди­чний уні­вер­си­тет ім. С.І. Ге­ор­гі­єв­сько­го» у м. Хер­со­ні», — за­зна­че­но у текс­ті звер­не­н­ня.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хер­сон­ської ОДА Ві­кто­ра Ко­ро­лен­ко, сьо­го­дні в ме­ди­чних за­кла­дах обла­сті не ви­ста­чає орі­єн­тов­но 1400 лі­ка­рів. Вла­сне, щоб лі­кві­ду­ва­ти в ре­гіо­ні де­фі­цит лі­кар­ських ка­дрів, і про­по­ну­є­ться ство­ре­н­ня у Хер­со­ні ви­що­го ме­ди­чно­го на­вчаль­но­го за­кла­ду.

Зі сво­го бо­ку го­ло­ва ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв сво­їм роз­по­ря­дже­н­ням ство­рив ро­бо­чу гру­пу з від­пра­цю­ва­н­ня цьо­го пи­та­н­ня. До 15 трав­ня 2017 ро­ку ро­бо­ча гру­па по­вин­на від­пра­цю­ва­ти за­хо­ди що­до від­нов­ле­н­ня уні­вер­си­те­ту ім. С. І. Ге­ор­гі­єв­сько­го на те­ри­то­рії Хер­сон­ської обла­сті та по­да­ти їх на роз­гляд го­ло­ви ОДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.