Ва­шинг­тон – Мо­сква і «укра­їн­ське пи­та­н­ня»

Екс­пер­ти «Дня» — про ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів держ­се­кре­та­ря США Ре­кса Тіл­лер­со­на з ро­сій­ським ке­рів­ни­цтвом

Den (Ukrainian) - - День Планети - Микола СІРУК, «День»

Пер­ший ві­зит держ­се­кре­та­ря США Ре­кса Тіл­лер­со­на до Мо­скви, який від­був­ся 12 кві­тня, пев­ним чи­ном три­мав у на­пру­жен­ні весь світ. Адже на­пе­ре­до­дні й у день са­мо­го ві­зи­ту лу­на­ли си­гна­ли, що ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін не бу­де зу­стрі­ча­ти­ся з го­ло­вою аме­ри­кан­ської зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної слу­жби, що б ста­ло пре­це­ден­том. Адже ра­ні­ше ха­зя­їн Крем­ля зав­жди зу­стрі­чав­ся з держ­се­кре­та­ря­ми США, ко­ли ті пе­ре­бу­ва­ли з ві­зи­та­ми в Мо­скві.

Тіл­лер­сон про­вів п’яти­го­дин­ні пе­ре­го­во­ри з Лав­ро­вим і дво­го­дин­ну зу­стріч із Пу­ті­ним. Го­лов­ною те­мою пе­ре­го­во­рів держ­се­кре­та­ря США в Мо­скві, як і очі­ку­ва­лось, бу­ло май­бу­тнє пре­зи­ден­та Си­рії — Ба­ша­ра Аса­да. На спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції аме­ри­кан­ський і ро­сій­ський ди­пло­ма­ти ви­зна­ли, що не змо­гли ді­йти зго­ди що­до хі­мі­чної ата­ки в Си­рії, а та­кож що­до уда­ру США по си­рій­ській вій­сько­вій ба­зі, який від­був­ся пі­сля ці­єї ата­ки. «Уда­ри, зав­да­ні на­ми по Си­рії, бу­ли об­ґрун­то­ва­ні, во­ни бу­ли спрямовані про­ти си­рій­ських військ», — ска­зав Тіл­лер­сон.

■ Ро­сій­ська сто­ро­на ж за­яви­ла, що не­має жо­дних до­ка­зів, що си­рій­ські вій­ська ви­ко­ри­ста­ли хі­мі­чну зброю, і не­об­хі­дно про­ве­сти між­на­ро­дне роз­слі­ду­ва­н­ня. Однак че­рез го­ди­ну пі­сля прес-кон­фе­рен­ції пред­став­ник Ро­сії в ООН за­бло­ку­вав ухва­ле­н­ня ре­зо­лю­ції ООН, яка пе­ред­ба­ча­ла та­ке роз­слі­ду­ва­н­ня.

Тіл­лер­сон, зокре­ма, роз­кри­ти­ку­вав ни­ні­шні дво­сто­рон­ні від­но­си­ни між кра­ї­на­ми як та­кі, що по­зна­че­ні «низь­ким рів­нем до­ві­ри», та за­явив, що «най­біль­ші ядер­ні дер­жа­ви сві­ту не мо­жуть ма­ти від­но­син та­ко­го ха­ра­кте­ру».

■ Держ­се­кре­тар по­ві­до­мив, що під час пе­ре­го­во­рів не обго­во­рю­ва­лось пи­та­н­ня ска­су­ва­н­ня за­про­ва­дже­них Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми сан­кцій що­до РФ че­рез ане­ксію Кри­му та во­єн­ну агре­сію РФ на Дон­ба­сі.

Він та­кож за­зна­чив, що «си­ту­а­ція в Укра­ї­ні ли­ша­ти­ме­ться пе­ре­по­ною на шля­ху до по­кра­ща­н­ня від­но­син між США та Ро­сі­єю, до­по­ки у ви­ко­нан­ні Мін­ських до­мов­ле­но­стей не бу­де до­ся­гну­то пов­но­го про­гре­су», ци­тує сло­ва держ­се­кре­та­ря ін­форм­а­ген­ція Reuters.

■ Тим ча­сом Лав­ров, який ви­гля­дав до­сить при­гні­че­ним на пре­скон­фе­рен­ції, за­явив: «У нас єди­на по­зи­ція що­до то­го, що Мін­ські до­мов­ле­но­сті ма­ють ви­ко­ну­ва­ти­ся». Він на­га­дав про існу­ва­н­ня дво­сто­рон­ньо­го «ка­на­лу кон­суль­та­цій» між Мо­сквою та Ва­шинг­то­ном, ство­ре­но­го під час адмі­ні­стра­ції Ба­ра­ка Оба­ми, й від­зна­чив за­ці­кав­ле­ність ни­ні­шньо­го ке­рів­ни­цтва США у «про­дов­жен­ні дво­сто­рон­ніх кон­та­ктів» у до­пов­не­н­ня до кон­суль­та­цій в рам­ках «нор­манд­ської че­твір­ки». Але ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му Ро­сія їх не ви­ко­нує. І ці­ка­во по­ба­чи­ти, чи по­чне во­на їх ви­ко­ну­ва­ти пі­сля ві­зи­ту Тіл­лер­со­на, який чі­тко на­го­ло­сив, що «Ро­сія має при­бра­ти важ­кі озбро­є­н­ня на Дон­ба­сі, щоб мі­сія ОБСЄ мо­гла без­пе­ре­шко­дно ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції».

До ре­чі, держ­се­кре­тар за­зна­чив на прес-кон­фе­рен­ції, що існу­ють до­ка­зи втру­ча­н­ня Ро­сії в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри, за що мо­жуть бу­ти за­про­ва­дже­ні до­да­тко­ві сан­кції, й Мо­скві бу­ло чі­тко до­не­се­но про це.

■ До­сить кра­сно­мов­но про­ко­мен­ту­ва­ли ре­зуль­та­ти зу­стрі­чей держ­се­кре­та­ря США з ро­сій­ським ке­рів­ни­цтвом бри­тан­ські га­зе­ти. «Пу­тін ігно­рує за­клик США по­ча­ти все спо­ча­тку і про­дов­жує під­три­му­ва­ти ре­жим Аса­да», під та­ким за­го­лов­ком ви­йшла ста­т­тя в Times. Два і нші ви­да­н­ня — Financial Times і Guardian — ви­йшли май­же з одна­ко­ви­ми пе­ре­до­ви­ця­ми: «Тіл­лер­сон ка­же, що від­но­си­ни Ро­сії та США пе­ре­бу­ва­ють на най­ниж­чій по­зна­чці » . Тим ча­сом ви­да­н­ня Daily Telegraph пу­блі­кує ко­лон­ку чле­на пар­ла­мен­ту від кон­сер­ва­то­рів — До­мі­ні­ка Ра­а­ба — під за­го­лов­ком «Тре­ба на­вчи­ти­ся бо­ро­тись із ро­сій­ським ве­дме­дем».

У той час як Financial Times на­зи­ває пе­ре­го­во­ри в Мо­скві « від­кри­ти­ми і по су­ті», Times вва­жає, що зу­стріч бу­ла ду­же на­пру­же­ною, і не по­спі­шає ра­ді­ти мо­жли­во­му збли­жен­ню Ро­сії та США.

■ А The New York Times так оці­ни­ла ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів держ­се­кре­та­ря США у Мо­скві: «На зу­стрі­чі Пу­тін і Тіл­лер­сон ду­же ма­ло з яких пи­тань ді­йшли зго­ди». Тим ча­сом The Washington Post опу­блі­ку­ва­ла ста­т­тю про пе­ре­го­во­ри під та­ким за­го­лов­ком: «Тіл­лер­сон, Пу­тін зу­стрі­ча­ю­ться під час по­гли­бле­н­ня на­пру­же­н­ня че­рез зав­да­н­ня Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми ра­ке­тно­го уда­ру по Си­рії».

Politico.eu опу­блі­ку­ва­ло ста­т­тю під за­го­лов­ком « Рекс Тіл­лер­сон від­чу­ває похо­ло­да­н­ня в Мо­скві». Це ви­да­н­ня за­зна­чає, що держ­се­кре­та­ря США роз­кри­ти­ку­ва­ли, по­чи­на­ю­чи від Си­рії, зна­н­ня істо­рії та йо­го ка­дро­ві рі­ше­н­ня під час не­зру­чної по­їзд­ки до Ро­сії.

■ Ні­ме­цька слу­жба Deutsche Welle де­що по-ін­шо­му оці­нює ві­зит держ­се­кре­та­ря США в Мо­скву. «По­при низь­кий рі­вень до­ві­ри між кра­ї­на­ми, пе­ред­усім че­рез роз­бі­жно­сті що­до остан­ніх по­дій у Си­рії, гла­ви МЗС Ро­сії та США пі­сля пе­ре­мо­вин у Мо­скві си­гна­лі­зу­ють го­тов­ність до діа­ло­гу та від­нов­ле­н­ня спів­пра­ці», — пи­ше це ви­да­н­ня.

ПРЯ­МИЙ КА­НАЛ ІЗ КРЕМ­ЛЕМ

Джон ГЕРБСТ,

го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Оби­дві сто­ро­ни до­три­му­ва­лись аб­со­лю­тно рі­зних по­зи­цій що­до двох най­на­галь­ні­ших пи­тань, осо­бли­во — Си­рії. Але тон на прес-кон­фе­рен­ції був при­глу­ше­ним і під­кре­слю­вав, до пев­ної мі­ри, не­об­хі­дність ви­вчи­ти роз­бі­жно­сті й пра­цю­ва­ти ра­зом.

Що­до зу­стрі­чі Тіл­лер­со­на з Пу­ті­ним. Ро­сі­я­ни по­сла­ли си­гнал, що зу­стрі­чі не бу­де, бо во­ни бу­ли не­вдо­во­ле­ні аме­ри­кан­ським уда­ром по си­рій­ській авіа­ба­зі й не бу­ли пев­ни­ми, що са­ме го­во­ри­ти­ме Тіл­лер­сон у Мо­скві. Мо­жли­во, вра­хо­ву­ю­чи пе­ре­го­во­ри Тіл­лер­со­на з Лав­ро­вим, во­ни по­го­ди­лись на зу­стріч. Че­сно ка­жу­чи, бу­ло б див­но, як­би та­ка зу­стріч не від­бу­лась.

А за­га­лом, вра­хо­ву­ю­чи п’яти­го­дин­ні пе­ре­го­во­ри держ­се­кре­та­ря з мі­ні­стром за­кор­дон­них справ РФ, а пі­сля цьо­го — дво­го­дин­ну зу­стріч Тіл­лер­со­на з Пу­ті­ним, мо­жна ска­за­ти та­ке. Пе­ре­го­во­ри про­де­мон­стру­ва­ли роз­бі­жно­сті, які швид­ко не зни­кнуть, але оби­дві сто­ро­ни по­го­ди­лись їх роз­гля­ну­ти. По­зи­ція Ва­шинг­то­на що­до Укра­ї­ни не змі­ни­ла­ся. Біль­ше то­го, ви­гля­дає так, що но­ва аме­ри­кан­ська адмі­ні­стра­ція ма­ти­ме пря­мий ка­нал із Крем­лем що­до ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

«МО­СКВА НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ЙТИ НА ПОСТУПКИ ЩО­ДО СИ­РІЇ»

Лі­лія ШЕВЦОВА,

ро­сій­ський пу­блі­цист:

— Го­ра по­ро­ди­ла ми­шу. Са­ме та­ким є результат ві­зи­ту держ­се­кре­та­ря США Ре­кса Тіл­лер­со­на до Мо­скви і йо­го пе­ре­го­во­рів із мі­ні­стром за­кор- дон­них справ РФ Сер­гі­єм Лав­ро­вим та зу­стрі­чі з пре­зи­ден­том Ро­сії Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним.

Бу­ло над­зви­чай­но ці­ка­во ди­ви­ти­ся на прес-кон­фе­рен­цію Тіл­лер­со­на і Лав­ро­ва, яка да­ла зна­чно біль­ше для ро­зу­мі­н­ня під­сум­ків їхньої роз­мо­ви, ніж су­хі ко­мю­ні­ке. Перш за все, ки­ну­лась у ві­чі на­пру­же­ність у вза­є­ми­нах між дво­ма мі­ні­стра­ми, якої во­ни не змо­гли при­хо­ва­ти. Яка рі­зни­ця по­рів­ня­но зі сто­сун­ка­ми між Лав­ро­вим і Кер­рі, які вва­жа­ли се­бе дру­зя­ми!

Єди­ним під­сум­ком цьо­го ра­ун­ду ро­сій­сько-аме­ри­кан­сько­го діа­ло­гу ста­ла зго­да Пу­ті­на від­но­ви­ти ме­мо­ран­дум 2015 ро­ку про за­по­бі­га­н­ня зі­ткне­н­ням у по­ві­трі над Си­рі­єю. І все!!! Ре­шта — пінг-понг вза­єм­них пре­тен­зій. Кремль від­ки­нув аме­ри­кан­ські зви­ну­ва­че­н­ня Аса­да в хі­мі­чній ата­ці про­ти вла­сно­го на­се­ле­н­ня і не по­го­див­ся з про­по­зи­ці­єю Ва­шинг­то­на по­ча­ти пе­ре­хі­дний пе­рі­од до но­во­го по­лі­ти­чно­му ре­жи­му в Си­рії. Мо­сква за­яви­ла: Аса­да не зда­мо!

Усе ін­ше по­то­ну­ло у сло­ве­сній тва­ні. Ма­буть, і Тіл­лер­сон, і Лав­ров на ма га ли ся ство ри ти вра жен ня успі­шної зу­стрі­чі. І ко­жен по-сво­є­му пра­гнув за­про­по­ну­ва­ти на­дію на ви­хід із но­во­го ви­тка кри­зи у від­но­си­нах. Біль­ше ста­рав­ся Лав­ров, який до­ба­ла­кав­ся до то­го, що за­явив про «ве­ли­кий по­тен­ці­ал для по­лі­пше­н­ня від­но­син». Тіл­лер­сон не міг со­бі до­зво­ли­ти та­кої гри сло­ва­ми і був більш аде­ква­тним. Але й він на­ма­гав­ся не за­го­стрю­ва­ти роз­мо­ву. Ці­ка­во й те, що він не при­віз до Мо­скви до­ка­зів, які ні­би­то є в Аме­ри­ки, в то­му, що са­ме Асад тру­їв вла­сний на­род. Він не при­віз і до­ка­зів то­го, що Ро­сія втру­ча­ла­ся в хід аме­ри­кан­ських ви­бо­рів. Він на­віть не зга­ду­вав про мо­жли­вість но­вих сан­кцій від­но­сно Ро­сії. Оче­ви­дно, щоб не дра­ту­ва­ти Кремль! У ре­зуль­та­ті на прес-кон­фе­рен­ції Лав­ров мав пра­во за­зна­чи­ти: ні­хто нам не пред­ста­вив жо­дних до­ка­зів ні про при­че­тність Аса­да до хі­мі­чної ата­ки, ні про на­шу при­че­тність до кі- бе­ра­та­ки в пе­рі­од аме­ри­кан­ських ви­бо­рів. То­му сло­ве­сну ду­ель із Тіл­лер­со­ном, мо­жна вва­жа­ти, ви­грав.

Аме­ри­кан­ська сто­ро­на пе­ре­ко­на­ла­ся в то­му, що Мо­сква не збирається йти на поступки що­до Си­рії. Але во­дно­час Кремль го­то­вий сі­сти за стіл з Аме­ри­кою і по­ча­ти роз­мо­ву про но­вий сві­то­вий по­ря­док. При цьо­му не від­мов­ля­ю­чись від сво­го ба­че­н­ня цьо­го по­ряд­ку. Але чи ви­ста­чить у Трам­па тер­пі­н­ня для ці­єї роз­мо­ви?!

«...НОР­МАЛЬ­НИХ ВІД­НО­СИН МІЖ США ТА РФ НЕ МО­ЖЕ БУ­ТИ»

Микола БЄЛЄСКОВ,

ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— Ві­зит дер­жав­но­го се­кре­та­ря Ре­кса Тіл­лер­со­на до Мо­скви 11 — 12 кві­тня 2017 ро­ку про­де­мон­стру­вав офі­цій­но­му Ки­є­ву від­ра­зу кіль­ка ва­жли­вих мо­мен­тів. По-пер­ше, укра­їн­ське пи­та­н­ня за­ли­ша­є­ться одним із клю­чо­вих у аме­ри­кан­сько­ро­сій­сько­му по­ряд­ку ден­но­му дво­сто­рон­ніх від­но­син. І мо­жна на­віть при­пу­сти­ти, що ви­зна­чаль­ним пи­та­н­ням. Фор­маль­но са­ме си­рій­ське до­сьє ста­ло го­лов­ним пре­дме­том як за­кри­тих пе­ре­го­во­рів, так і спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції ке­рів­ни­ків зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ві­домств США та РФ. Однак Рекс Тіл­лер­сон чі­тко ви­знав, що без пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мінсь ких угод си ту а ція, яка пов’яза­на з Укра­ї­ною, за­ли­ша­є­ться пе­ре­шко­дою для нор­ма­лі­за­ції від­но­син між Ва­шинг­то­ном і Мо­сквою.

По-дру­ге, хоч як би на­ма­гав­ся Сер­гій Лав­ров під час прес-кон­фе­рен­ції го­во­ри­ти про спіль­ну по­зи­цію США та РФ що­до Мін­ських угод, однак сло­ва йо­го аме­ри­кан­сько­го ко­ле­ги свід­чать про про­ти­ле­жне. Дер­жав­ний се­кре­тар США чі­тко на­го­ло­сив, що са­ме від РФ за­ле­жить, чи від­бу­де­ться де­е­ска­ла­ція кон­флі­кту. Ця за­ява ра­зом із ви­сту­пом Ре­кса Тіл­лер­со­на на за­сі­дан­ні Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО 31 бе­ре­зня 2017 ро­ку озна­чає, що Ва­шинг­тон вва­жає, що са­ме на РФ ле­жить від­по­від­аль­ність за роз­бло­ку­ва­н­ня про­це­су вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту в Дон­ба­сі, який має від­бу­ва­ти­ся за фор­му­лою: «спо­ча­тку га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки, а по­тім пе­ре­хід до по­лі­ти­чних аспе­ктів». То­му хоч як би на­ма­га­ли­ся в Мо­скві го­во­ри­ти про продовження кон­та­ктів із Ва­шинг­то­ном для зна­хо­дже­н­ня шля­ху ім­пле­мен­та­ції Мін­ських угод, США чі­тко зайня­ли по­зи­цію, що са­ме РФ має ро­би­ти пер­ші кро­ки що­до вре­гу­лю­ва­н­ня. То­му які но­ві шля­хи зі­бра­ла­ся шу­ка­ти ро­сій­ська сто­ро­на спіль­но із аме­ри­кан­ця­ми, не зов­сім ясно.

Тре­тій ці­ка­вий мо­мент — це те, як не­о­дно­ра­зо­во Сер­гій Лав­ров на­ма­гав­ся по­ка­за­ти, що са­ме на по­пе­ре­дній адмі­ні­стра­ції — Ба­ра­ка Оба­ми — ле­жить зна­чною мі­рою від­по­від­аль­ність за по­гір­ше­н­ня дво­сто­рон­ніх від­но­син. Ма­буть, для ви­прав­ле­н­ня ці­єї си­ту­а­ції МЗС РФ і Дер­жав­ний де­пар­та­мент ство­рять окре­мий ме­ха­нізм на рів­ні спе­ці­аль­них пред­став­ни­ків, які в май­бу­тньо­му обго­во­рять всі пи­та­н­ня дво­сто­рон­ніх від­но­син. Але вре­шті-решт ри­зи­кну спро­гно­зу­ва­ти, що ро­бо­та цьо­го ме­ха­ні­зму і за­вер­ши­ться на рів­ні обго­во­ре­н­ня. Но­вий аме­ри­кан­ський уряд уже на сьо­го­дні сво­ї­ми за­ява­ми що­до укра­їн­сько-ро­сій­ської вій­ни чі­тко де­мон­струє, що го­лов­на про­бле­ма аме­ри­кан­сько­ро­сій­ських від­но­син — не в окре­мих осо­би­сто­стях. Про­бле­ма в то­му, що по­ки Кремль не змі­нить сво­єї по­лі­ти­ки сто­сов­но та­ких кра­їн, як Укра­ї­на, нор­маль­них від­но­син між США та РФ не мо­же бу­ти. Вчо­ра про це й го­во­рив, по су­ті, Рекс Тіл­лер­сон. Пи­та­н­ня ли­ше — чи зро­зумі­ло йо­го на­тя­ки ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.