Де­ко­му­ні­за­ція чи про­фа­на­ція?

Ві­це-прем’єр В’яче­слав Ки­ри­лен­ко за­про­по­ну­вав від­мо­ви­ти­ся від 40 ро­ків укра­їн­ської ко­смо­нав­ти­ки

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Див­ні ре­чі ча­сом ко­я­ться в Укра­ї­ні. Ось одна з них, вель­ми по­ка­зо­ва.

12 кві­тня на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми мас-ме­діа, від­бу­ла­ся ці­ка­ва роз­мо­ва. Спо­ча­тку ві­це-прем’єр, він же мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ, Ген­на­дій Зуб­ко при­ві­тав усіх зі все­сві­тнім Днем авіа­ції та ко­смо­нав­ти­ки. «І якщо зга­да­ти про де­ко­му­ні­за­цію — то (вар­то) про­сто по­ди­ви­ти­ся в ін­тер­не­ті на фо­то­гра­фію Сер­гія Па­вло­ви­ча Ко­ро­льо­ва, який був на­ро­дже­ний в Укра­ї­ні, в Жи­то­ми­рі, який за­кін­чив Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут, який був ув’язне­ний ко­му­ні­сти­чним ре­жи­мом на 10 ро­ків за під­рив про­ми­сло­во­сті й транс­пор­ту. Це — зна­ко­ва істо­рія, що ба­га­то ре­чей від­бу­ва­ло­ся су­про­ти, а не зав­дя­ки», — на­го­ло­сив він. На­то­мість ін­ший ві­це-прем’єр, ку­ра­тор гу­ма­ні­тар­ної ца­ри­ни В’яче­слав Ки­ри­лен­ко, за­ува­жив, що в Укра­ї­ні тре­ба пе­ре­не­сти День ко­смо­нав­ти­ки з 12 кві­тня на ін­шу да­ту — на­при­клад, на 19 ли­сто­па­да: «Пер­ший ко­смо­навт СССР — Юрій Га­га­рін, пер­ший ко­смо­навт від­нов­ле­ної укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті — Ле­о­нід Ка­де­нюк. Сер­гій Па­вло­вич Ко­ро­льов — це ви­да­тний укра­ї­нець, сум­ні­вів не­має, але ми по­вин­ні пе­ре­орі­єн­то­ву­ва­ти весь наш сві­то­гляд на те, що зро­бле­но укра­їн­ця­ми для Укра­ї­ни... То­му якщо в нас сьо­го­дні ще до­сі День ко­смо­нав­ти­ки — со­вєт­ській, по су­ті, ми по­вин­ні звер­ну­ти­ся до Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, щоб він ви­дав указ про ін­шу да­ту, як він це зробив із Днем за­хи­сни­ка ві­тчи­зни, яко­їсь уяв­ної й умов­ної, пе­ре­ні­сши йо­го з 23 лю­то­го на 14 жов­тня, ство­рив­ши День за­хи­сни­ка Укра­ї­ни».

У хо­ді подаль­шої роз­мо­ви ві­це- прем’ єр Зуб­ко уто­чнив: «Річ у тім, що є указ пре­зи­ден­та від 1997 ро­ку, який са­ме ви­зна­чає День все­сві­тньої авіа­ції та ко­смо­нав­ти­ки, який уже під­пи­са­но в не­за­ле­жній Укра­ї­ні » . У від­по­відь ві­це- прем’ єр Ки­ри­лен­ко за­явив: «От я й ка­жу, що ми по­вин­ні звер­ну­ти­ся, щоб Пре­зи­дент ви­зна­чив Днем ко­смо­нав­ти­ки ту да­ту, яка сто­су­є­ться укра­їн­ської но­ві­тньої істо­рії — на­при­клад, день по­льо­ту пер­шо­го укра­їн­сько­го ко­смо­нав­та Ле­о­ні­да Ка­де­ню­ка, Ге­роя Укра­ї­ни і на­шо­го су­ча­сни­ка! Ми по­вин­ні на­ших су­ча­сни­ків ша­ну­ва­ти й се­бе по­ва­жа­ти». Зуб­ко до­дав: «Сер­гій Па­вло­вич Ко­ро­льов — це наш, пра­кти­чно гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни». Ки­ри­лен­ко від­по­вів: «Я про це й ска­зав... Ми всі на шля­ху зна­чно скла­дні­шо­го і на­віть більш ва­жли­во­го про­це­су, який на­зи­ва­є­ться «де­ко­ло­ні­за­ція»... І цю де­ко­ло­ні­за­цію ра­зом із ка­пі­таль­ним ре­мон­том усі­єї кра­ї­ни й усі­ма ре­фор­ма­ми нам тре­ба нев­пин­но й без­жа­лі­сно про­во­ди­ти. Бо якщо ми цьо­го не зро­би­мо, за нас цьо­го не зро­бить ні­хто». І на­сам­кі­нець В’яче­слав Ки­ри­лен­ко за­кли­кав чле­нів уря­ду і на­ро­дних де­пу­та­тів під­три­ма­ти ідею пе­ре­не­се­н­ня Дня ко­смо­нав­ти­ки.

Ота­ка від­бу­ла­ся роз­мо­ва між чле­на­ми ке­рів­ни­цтва уря­ду. Тож до­во­ди­ться ще раз по­вто­ри­ти — див­ні ре­чі ча­сом ко­я­ться в Укра­ї­ні... Але про все по-по­ряд­ку.

До­бре, що ві­це- прем’ єри зга­да­ли Сер­гія Ко­ро­льо­ва (хо­ча й де­що по­ми­ли­ли­ся в йо­го біо­гра­фії — він учив­ся в КПІ, але не за­кін­чу­вав йо­го). Та чо­му во­ни при цьо­му за­бу­ли ін­шо­го ви­зна­чно­го укра­їн­ця, го­лов­но­го кон­стру­кто­ра дви­гу­нів ра­ке­то­но­сія « Во­сток» Валентина Глу­шка, а в 1970—1980 рр. — ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра всіх пі­ло­то­ва­них си­стем, « но­ме­ра дру­го­го » ра­дян­ської ко­смо­нав­ти­ки? Без йо­го дви­гу­нів — най­по­ту­жні­ших на той час у сві­ті — не бу­ло би по­льо­ту Га­га­рі­на. А на­при­кін­ці жи­т­тя Глу­шко ство­рив над­по­ту­жні си­сте­ми « Енер­гія » та «Вул­кан», які мо­гли за­без­пе­чи­ти пі­ло­то­ва­ні по­льо­ти на Мі­сяць і на Марс, — про­те то­ді це ви­яви­ло­ся ні­ко­му не по­трі­бним. Вар­то не за­бу­ва­ти й та­ких чле­нів ство­ре­ної Ко­ро­льо­вим Ра­ди го­лов­них кон­стру­кто­рів, як Во­ло­ди­мир Че­ло­мей і Ми­хай­ло Ян­гель, які та­кож до­кла­ли зу­силь до по­льо­ту пер­шо­го ко­смо­нав­та...

Зві­сно, в рам­ках пев­но­го ро­зу­мі­н­ня де­ко­ло­ні­за­ції мо­жна пов­ні­стю й оста­то­чно від­да­ти 12 кві­тня ро­сі­я­нам. Во­ни не від­мов­ля­ться. Але чи вар­то це ро­би­ти? Адже 12 кві­тня — це не ли­ше ра­дян­ське свя­то; Ін­тер­на­ціо­наль­ний ста­тус День ко­смо­нав­ти­ки отри­мав 1968 ро­ку на кон­фе­рен­ції Мі­жна­ро­дної авіа­цій­ної фе­де­ра­ції; а 7 кві­тня 2011 ро­ку бу­ло ухва­ле­но ре­зо­лю­цію Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН, за якою цей день став ма­ти ще одну на­зву — Між­на­ро­дний день по­лі­ту лю­ди­ни в ко­смос ( International Day of Human Space Flight). На­га­даю, що не ви­пад­ко­во са­ме цьо­го дня 1981 ро­ку впер­ше зле­тів ба­га­то­ра­зо­вий аме­ри­кан­ський ко­смі­чний ко­ра­бель Space Shuttle. Не ду­маю, що США ча­сів пре­зи­дент­ства Ро­наль­да Рей- га­на, які та­ким чи­ном від­зна­чи­ли День ко­смо­на­ти­ки, по­тре­бу­ва­ли « де­ко­му­ні­за­ції » . .. Та го­лов­не ін­ше. Ві­це-прем’єр Ки­ри­лен­ко по­мі­тив, що Юрій Га­га­рін був ра­дян­ським ко­смо­нав­том, але не по­мі­тив то­го, що це бу­ла пер­ша лю­ди­на пла­не­ти Зем­ля, яка обле­ті­ла свою пла­не­ту по ко­смі­чній ор­бі­ті...

Що­до ко­смі­чно­го по­ліьо­ту Ле­о­ні­да Ка­де­ню­ка, який був здій­сне­ний із 19 ли­сто­па­да до 5 гру­дня 1997 ро­ку, то це був по­літ на бор­ту «чов­ни­ка» Columbia ( США), тоб­то без аме­ри­кан­ців він би не від­був­ся. При цьо­му що ці­ка­во: Ка­де­нюк за ра­дян­ських ча­сів го­ту­вав­ся до по­льо­ту на ко­смі­чно­му лі­та­ку « Бу­ран » , ство­ре­но­му ще одним ви­зна­чним укра­їн­цем, го­лов­ним кон­стру­кто­ром Глі­бом Ло­зи­но-Ло­зин­ським. А от про участь укра­їн­ців у ство­рен­ні си­сте­ми Space Shuttle ме­ні не­ві­до­мо.

Що ж сто­су­є­ться па­ра­ле­лей між 23 лю­то­го та 12 кві­тня, то во­ни від­су­тні, бо пер­ша да­та не має під со­бою жо­дно­го ре­аль­но­го під­ґрун­тя, на­то­мість дру­га є сим­во­лом здій­сне­но­го всім люд­ством «кро­ку до зі­рок». А от­же, ви­да­є­ться, не вар­то до­во­ди­ти де­ко­му­ні­за­цію та де­ко­ло­ні­за­цію до аб­сур­ду. Тим біль­ше, що ві­це­прем’єр має ра­цію — ба­га­то що в ра­дян­ські ча­си ро­би­ло­ся всу­пе­реч, а не зав­дя­ки, і пер­ший по­літ ко­смо­нав­та тут не ви­ня­ток — адже Ко­ро­льо­ву був за­мов­ле­ний без­пі­ло­тний ор­бі­таль­ний фо­то­ро­зві­дник «Во­сток», а він зу­мів ви­ко­ри­ста­ти це за­мов­ле­н­ня для про­ри­ву лю­ди­ни в нав­ко­ло­зем­ний ко­смос. Та це вже ін­ша істо­рія.

P. S. До бе­ре­зня 2010 ро­ку не­за­ле­жна Укра­ї­на вхо­ди­ла у де­ся­тку кра­їн, спро­мо­жних са­мо­стій­но кон­стру­ю­ва­ти, бу­ду­ва­ти, ви­во­ди­ти на нав­ко­ло­зем­ну ор­бі­ту ко­смі­чні апа­ра­ти та ке­ру­ва­ти ни­ми. Пі­сля при­хо­ду до вла­ди Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча за­ли­ши­ли­ся тіль­ки три ком­по­нен­ти: кон­стру­ю­ва­н­ня, по­бу­до­ва та управ­лі­н­ня. Спра­ва в то­му, що Укра­ї­на не має ко­смо­дро­му на вла­сній те­ри­то­рії; то­му во­на в се­ре­ди­ні 1990-х ста­ла одним з іні­ці­а­то­рів ство­ре­н­ня та спів­вла­сни­ків між­на­ро­дно­го кон­сор­ці­у­му «Мор­ський старт » ( Sea Launch), який по­бу­ду­вав стар­то­вий ко­смі­чний ком­плекс, роз­та­шо­ва­ний у Ти­хо­му оке­а­ні по­бли­зу остро­ва Па­схи. Яну­ко­вич від­дав укра­їн­ську час­тку май­но­вих прав ро­сі­я­нам. Однак Укра­ї­на й да­лі за­ли­ши­ла­ся зда­тною до роз­роб­ки і ви­го­тов­ле­н­ня вла­сних ра­ке­то­но­сі­їв та ко­смі­чних апа­ра­тів й управ­лі­н­ня ни­ми. Але у бе­ре­зні 2014 ро­ку « зе­ле­ні чо­ло­ві­чки » , що з’яви­ли­ся у Кри­му на за­клик то­го ж Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, за­хо­пи­ли у Єв­па­то­рії ком­плекс управ­лі­н­ня ко­смі­чни­ми об’єкта­ми. Від­так і цей ком­по­нент ко­смі­чної дер­жа­ви від­пав. Тож Укра­ї­на за­ли­ши­ла­ся у ро­лі по­ста­чаль­ни­ка ра­ке­то­но­сі­їв для за­пу­сків чи­ї­хось об’ єктів і ви­ро­бни­ком по­оди­но­ких су­пу­тни­ків, які за­пу­ска­ють із за­кор­дон­них ко­смо­дро­мів. То­му ни­ні­шні роз­мо­ви про Укра­ї­ну як « по­ту­жну ко­смі­чну дер­жа­ву» та про «День укра­їн­ської ко­смо­нав­ти­ки » ви­да­ю­ться над­то опти­мі­сти­чни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.