Як про­ти­сто­я­ти кар­тель­ним змо­вам

1,5 мі­льяр­да гри­вень мо­гли втра­ти­ти укра­їн­ські спо­жи­ва­чі че­рез узго­дже­ні дії суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, — звіт АМК

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Кар­тель­ні змо­ви в Укра­ї­ні не рід­кість. Тож мо­жна го­во­ри­ти і про їхній зна­чний вне­сок у на­ші ви­со­кі ( від­но­сно до­хо­дів) ці­ни. «Якщо на тор­ги при­хо­дять ли­ше два- три уча­сни­ки, то во­ни по­тім обов’ яз­ко­во зу­стрі­ну­ться в ка­фе і по­ді­лять Укра­ї­ну нав­піл чи за ша­хма­ткою, — за­зна­чає пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі Ма­ксим Не­фьо­дов, —і в ре­зуль­та­ті всі ми як спо­жи­ва­чі бу­де­мо пе­ре­пла­чу­ва­ти » .

■ При цьо­му він на­во­дить по­зи­тив­ний при­клад дії кон­ку­рен­ції в та­кій сфе­рі, де ра­ні­ше її зов­сім не бу­ло, а ни­ні во­на по­тро­ху про­би­ва­є­ться й ту­ди. «Га­зо­по­ста­ча­н­ня — ду­же кон­флі­ктна сфе­ра. Всі зви­кли до то­го, що газ по­ста­чає один гра­вець. Тож і за­мов­ни­ки не бу­ли го­то­ві до змін. А за­раз ми ба­чи­мо нор­маль­ну кон­ку­рен­цію, — кон­ста­тує чи­нов­ник. — Са­ме сьо­го­дні зу­стрі­чав­ся з пред­став­ни­ка­ми Сум­сько­го уні­вер­си­те­ту, і во­ни ду­же ра­ді­ли то­му, що зна­йшли яко­гось но­во­го й до­бро­со­ві­сно­го по­ста­чаль­ни­ка і зав­дя­ки цьо­му зеко­но­ми­ли 200 гри­вень на ку­бі га­зу». Він на­го­ло­шує: «Оце й є кон­ку­рен­ція, — і до­дає: — Ми го­во­ри­мо про пря­му мо­жли­вість лю­дей ку­пу­ва­ти де­шев­ше, а то­му й біль­ше».

■ «Ду­же ва­жли­во бо­ро­ти­ся не тіль­ки з на­слід­ка­ми кар­тель­них змов і при­пи­ня­ти їх сьо­го­дні», — за­зна­чає пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни Ма­рія Ні­жник. На її дум­ку, слід та­кож по­стій­но ана­лі­зу­ва­ти рин­ки і ви­яв­ля­ти пе­ред­умо­ви, які до­зво­ля­ють і на­віть спо­ну­ка­ють пред­став­ни­ків бі­зне­су змов­ля­ти­ся й по­ру­шу­ва­ти за­ко­но­дав­ство про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції, а від­так вла­да, всі ре­гу­ля­то­ри рин­ків по­вин­ні вдо­ско­на­лю­ва­ти від­по­від­не за­ко­но­дав­ство.

■ Ні­жник роз­по­від­ає, що ми­ну­ло­го ро­ку АМК стя­гнув біль­ше 800 міль­йо­нів гри­вень штра­фів за ан­ти­кон­ку­рен­тні узго­дже­ні дії суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. По­си­ла­ю­чись на звіт АМК за 2016 рік, во­на за­зна­чає, що « шля­хом при­пи­не­н­ня кар­тель­них змов і пра­во­за­сто­су­ва­н­ня бу­ло по­пе­ре­дже­но 1,5 мі­льяр­да гри­вень по­тен­цій­них не­пра­во­мір­них ви­трат спо­жи­ва­чів » . Чи­нов­ни­ця говорить, що у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві кар­тель­ні змо­ви, зда­ва­ло­ся б, мо­жуть бу­ти на­віть ко­ри­сни­ми для дер­жа­ви. Бо ж, отри­мав­ши над­при­бу­тки, змов­ни­ки спла­чу­ва­ти­муть і біль­ше по­да­тків до бю­дже­ту. Во­дно­час, за її сло­ва­ми, ви­со­кі ці­ни на окре­мі то­ва­ри й від­су­тність бар’ єрів для вхо­ду на ри­нок но­вих грав­ців мо­жуть спри­я­ти по­яві ін­ве­сто­рів... Але на­справ­ді, на­го­ло­шує Ні­жник, хтось за це має спла­чу­ва­ти, і це, зви­чай­но ж, ми з ва- ми — спо­жи­ва­чі. І якщо якась ком­па­нія зви­кає отри­му­ва­ти при­бу­тки за ра­ху­нок сво­єї, м’ яко ка­жу­чи, не­пра­во­мір­ної по­ве­дін­ки, то її ду­же важ­ко бу­де зму­си­ти чи мо­ти­ву­ва­ти до те­хно­ло­гі­чно­го про­гре­су. Во­на не за­ці­кав­ле­на в яко­сті сво­го то­ва­ру, в ін­ве­сти­ці­ях і роз­ви­тку, адже за­то­че­на ли­ше на отри­ма­н­ня при­бу­тків, під­кре­слює Ні­жник.

■ Во­на та­кож на­го­ло­шує, що ви­яви­ти кар­тель­ну змо­ву і при­пи­ни­ти її — це до­сить рі­зні у про­це­сі ви­ко­на­н­ня зав­да­н­ня. Ви­яви­ти озна­ки кар­те­лю в прин­ци­пі не важ­ко, адже рин­ки сьо­го­дні про­зо­рі. Пер­ший си­гнал про це — ко­ли ці­ни йдуть вго­ру. А от до­ве­сти зви­ну­ва­че­н­ня у су­ді — до­сить важ­ко, бо за­зви­чай для цьо­го не ви­ста­чає пря­мих до­ка­зів. Якщо ра­ні­ше ни­ми мо­гли би бу­ти ли­сти, зу­стрі­чі, уго­ди, то сьо­го­дні, в еру он-лайн, усе це вже не за­сто­со­ву­є­ться, що ду­же ускла­днює під­го­тов­ку ма­те­рі­а­лів до по­да­н­ня до су­ду.

■ Тож Ні­жник по­си­ла­є­ться на до­свід ро­бо­ти ан­ти­мо­но­поль­них ор­га­нів у ін­ших кра­ї­нах, які для то­го, щоб при­пи­ни­ти кар­тель­ні змо­ви, ви­ко­ри­сто­ву­ють по­ши­ре­ну в сві­ті про­гра­му Leniency — звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті. Згі­дно з нею, один з уча­сни­ків кар­те­лю отри- мує мо­жли­вість звер­ну­ти­ся до кон­ку­рен­тно­го ві­дом­ства і по­ві­до­ми­ти про по­ру­ше­н­ня... Та­ку про­гра­му за­про­ва­дже­но ів Укра­ї­ні. Однак, від­зна­чає Ні­жник, у нас є ли­ше по­оди­но­кі ви­пад­ки, ко­ли хтось до­бро­віль­но при­хо­дить до АМК. На її дум­ку, при­чи­ни цьо­го по­ля­га­ють у то­му, що в цій про­гра­мі є пев­ні про­га­ли­ни, і над їх усу­не­н­ням АМК, за сло­ва­ми чи­нов­ни­ці, пра­цює. Ін­ша при­чи­на — в то­му, що да­ле­ко не зав­жди сан­кції, яких вжи­ва­ють до по­ру­шни­ків, ефе­ктив­ні. На її дум­ку, їх тре­ба по­си­ли­ти, і то­ді клі­єнт Leniency не ма­ти­ме аль­тер­на­ти­ви до­бро­віль­но­му спів­ро­бі­тни­цтву з АМК.

■ На­ро­дний де­пу­тат, член ко­мі­те­ту з еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки Ві­кто­рія Пта­шник роз­по­від­ає, що до­сі уча­сни­ки кар­те­лів отри­му­ва­ли не­зна­чні по­ка­ра­н­ня. По­пе­ре­днє ке­рів­ни­цтво АМК у рам­ках пе­ре­гля­ду сво­їх рі­шень змен­шу­ва­ло штра­фи, на­кла­де­ні на уча­сни­ків кар­те­лів та мо­но­по­лі­стів, у де­ся­тки ра­зів, мо­ти­ву­ю­чи це «скру­тним фі­нан­со­вим ста­но­ви­щем по­ру­шни­ка » , про що на­чеб­то ді­зна­ва­ло­ся вже пі­сля ухва­ле­н­ня пер­шо­го сво­го рі­ше­н­ня. Во­на на­во­дить кон­кре­тні при­кла­ди та­ких ви­пад­ків. Зокре­ма, ко­ли­шній ви­ко­ну­вач обов’ яз­ків го­ло­ви АМК Микола Ба­раш змен­шив штраф із ТОВ «Хюн­дай Мо­тор Укра­ї­на» та на ТОВ «Па­ри­тет Мо­торс» за спо­тво­ре­н­ня ре­зуль­та­тів тор­гів від­по­від­но з 50 і 27 міль­йо­нів гри­вень до 100 і 50 ти­сяч гри­вень. А го­ло­ва АМКУ Цу­шко під­пи­сав рі­ше­н­ня про змен­ше­н­ня штра­фу, на­кла­де­но­го на ПАТ «Чер­ка­си­газ » за зло­вжи­ва­н­ня на рин­ку по­слуг з роз­по­ді­лу при­ро­дно­го та на­фто­во­го га­зу тру­бо­про­во­да­ми, з 5 міль­йо­нів до 70 ти­сяч гри­вень. « Що це? Не­дба­лість ко­ли­шніх очіль­ни­ків АМК чи про­я­ви ко­ру­пції? » — за­пи­тує на­ро­дний де­пу­тат.

■ Во­на вва­жає, що для ефе­ктив­ної бо­роть­би з кар­те­ля­ми не­об­хі­дно вно­си­ти змі­ни до чин­но­го за­ко­но­дав­ства і за­без­пе­чу­ва­ти не­від­во­ро­тність по­ка­ра­н­ня, а про­гра­му Leniency на­зи­ває най­ефе­ктив­ні­шою мо­де­л­лю про­ти­сто­я­н­ня кар­тель­ним змо­вам, оскіль­ки во­на ґрун­ту­є­ться на вну­трі­шніх су­пе­ре­чно­стях між уча­сни­ка­ми кар­те­лю та га­ран­тує звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті то­му з них, хто пер­шим до­бро­віль­но по­ві­до­мить кон­ку­рен­тне ві­дом­ство про існу­ва­н­ня кар­те­лю і на­дасть від­по­від­ні ва­жли­ві до­ка­зи. Во­на та­кож під­три­мує дум­ку про те, що й ін­шим уча­сни­кам, які з’ яви­ли­ся до кон­ку­рен­тно­го ор­га­ну й по­да­ли до­да­тко­ві до­ка­зи, слід змен­шу­ва­ти су­ми штра­фів. Пта­шник ін­фор­мує, що, за спри­я­н­ня Асо­ці­а­ції юри­стів Укра­ї­ни, від­по­від­ні змі­ни до за­ко­но­дав­ства вже роз­ро­бле­ні й на­сту­пно­го ти­жня за­ко­но­про­ект по­да­дуть до пар­ла­мен­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.