Ри­нок еле­ктро­енер­гії пра­цю­ва­ти­ме за но­вим за­ко­ном

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в дру­го­му чи­тан­ні й у ці­ло­му за­ко­но­про­ект « Про ри­нок еле­ктро­енер­гії». До­ку­мент за­про­ва­джує нор­ми Тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го па­ке­ту ЄС, зокре­ма у пи­тан­ні роз­ді­ле­н­ня ком­па­ній за на­прям­ка­ми роз­по­ді­лу й пе­ре­да­чі еле­ктро­енер­гії. Він та­кож пе­ред­ба­чає впро­ва­дже­н­ня но­вої мо­де­лі рин­ку. Во­на вклю­чає ри­нок дво­сто­рон­ніх до­го­во­рів, ри­нок « на до­бу на­пе­ред», вну­трі­шньо­до­бо­вий ри­нок, ба­лан­су­ю­чий ри­нок і ри­нок до­по­мі­жних по­слуг. Для ре­а­лі­за­ції за­ко­ну пе­ред­ба­ча­є­ться дво­рі­чний пе­ре­хі­дний пе­рі­од.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.