У крим­ській спра­ві у РФ пра­кти­чно не бу­де шан­сів бре­ха­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Пе­трен­ко по­ві­до­мив, що Укра­ї­на по­да­ла но­ві й без­пре­це­ден­тні до­ка­зи що­до крим­сько­го по­зо­ву до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ). «Там є низ­ка фа­ктів і до­ка­зів, які ми пла­ну­є­мо озву­чи­ти в рам­ках то­го, що ми мо­же­мо ска­за­ти за ре­гла­мен­том ЄСПЛ, — за­зна­чив Пе­трен­ко і під­кре­слив: — З ти­ми до­ка­за­ми і по­ясне­н­ня­ми, які ми по­да­ли у пер­шій крим­ській спра­ві, шан­сів у ро­сі­ян бре­ха­ти й щось спро­сто­ву­ва­ти пра­кти­чно не­має » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.