Ве­ли­ко­дні ли­стів­ки Юрія Тю­тю­шкі­на

Кро­пив­ни­ча­нин зі­брав по­над 200 ві­таль­них по­слань по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Во­ло­ди­мир ПОЛІЩУК Кро­пив­ни­цький Ілю­стра­ції на­да­но ав­то­ром

Уві­до­мо­го кро­пив­ни­цько­го ко­ле­кціо­не­ра Юрія Тю­тю­шкі­на чи­ма­ло ли­сті­вок, які да­то­ва­но по­ча­тком ХХ сто­лі­т­тя. Во­ни роз­кла­де­ні за свя­та­ми. З них по­над дво­хсот — ве­ли­ко­дніх. У до­ре­во­лю­цій­ні ча­си їх ви­го­тов­ля­ли утри­чі біль­ше, ніж рі­здвя­них на на­ших те­ре­нах. Ве­лик­день усе-та­ки мав біль­шу ва­гу, ніж Рі­здво. Біль­шість ма­льов­ни­чих мі­ні­а­тюр да­то­ва­но пер­шим де­ся­ти­лі­т­тям — на цей час при­па­дає роз­квіт ли­стів­ки. Їх ви­ко­ну­ва­ли на ви­со­ко­му по­лі­гра­фі­чно­му рів­ні, якість ба­га­тьох кра­ща, ніж у су­ча­сних аль­бо­мах. Ав­то­ри екс­пе­ри­мен­ту­ва­ли із рі­зни­ми ма­те­рі­а­ла­ми, за­сто­со­ву­ва­ли рі­зно­ма­ні­тні аплі­ка­ції. Із на­пи­сів і ма­люн­ків на ли­стів­ках мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що від­дру­ко­ва­ні во­ни за ме­жа­ми Ро­сій­ської ім­пе­рії, на­пев­не, в Ні­меч­чи­ні. Біль­шість ли­сті­вок у ко­ле­кції під­пи­са­ні й адре­со­ва­ні жи­те­лям Єли­са­вет­гра­да.

«На окре­мих ли­стів­ках адре­сан­ти на­ма­га­ю­ться, окрім ві­тань зі свя­том, роз­по­ві­сти ро­ди­чам чи зна­йо­мим про но­ви­ни зі сво­го жи­т­тя, — говорить Юрій Во­ло­ди­ми­ро­вич. — То­му во­ни бе­ре­гли пло­щу ли­стів­ки, пи­са­ли дрі­бним по­чер­ком і з обох сто­рін. На ма­люн­ках — кур­ча­тка в рі­зних ва­рі­а­ці­ях і си­ту­а­ці­ях. На ли­стів­ках зо­бра­же­но і сим­вол Ве­ли­ко­дня — яй­це. Так, на одній із кар­ток хло­пчик із дів­чин­кою ве­зуть на де­рев’яно­му віз­ку ве­ли­ке яй­це».

Ось і на ли­стів­ці, яка на­ді­йшла єли­са­вет­град­цю Г.Ру­цько­му на ву­ли­цю Вок­заль­ну 1910 ро­ку, зо­бра­же­но квар­тет кур­ча­ток, двоє з яких гра­ють на кон­тра­ба­сах, а двоє спів­а­ють арію. На ін­шій ли­стів­ці, яка адре­со­ва­на то­му ж та­ки Ру­цько­му, але від­прав­ле­на 1906 ро­ку, дів­чин­ка сто­їть бі­ля ящи­ка з яй­ця­ми, а по тра­ві бі­га­ють кур­ча­тка, сим­во­лі­зу­ю­чи за­ро­дже­н­ня жи­т­тя.

А ось на цій ли­стів­ці бі­ля ми­ски з їжею кіль­ка цу­це­нят та кур­чат, яких по­вчає ма­ти-кво­чка. Ли­стів­ка від­прав­ле­на 4 кві­тня 1907 ро­ку з Но­во­ар­хан­гель­ська у Єли­са­вет­град на ву­ли­цю Мир­го­род­ську (ни­ні — Шуль­гі­них).

Є й ли­стів­ки з не ха­ра­ктер­ни­ми для свя­та Ве­ли­ко­дня ма­люн­ка­ми. При­мі­ром, на одній із кар­ток над при­ві­та­н­ням «Съ пра­здни­ком Св. Па­схи» ле­тить ае­ро­план, яким ке­рує зай­че­ня, а на зе­ле­ній тра­ві ще двоє зай­че­нят. Ко­ли ви­го­тов­ле­на ця ли­стів­ка — не­ві­до­мо. А от від­прав­ле­на во­на 12 кві­тня 1925 ро­ку. «Але­ша! По­здрав­ляю те­бя с пра­здни­ком Па­схи, же­лаю встре­тить и про­ве­сти в ра­до­сти. Твоя се­стра Ве­ра». Оче­ви­дно, цю ли­стів­ку Вє­ра від­пра­ви­ла бра­то­ві у кон­вер­ті, іна­кше б її ви­лу­чи­ли на по­шті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.