За «Меч кня­зя Свя­то­сла­ва»

В пар­ку «Ки­їв­ська Русь» 15 кві­тня від­бу­де­ться ли­цар­ський тур­нір

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Це бу­де від­бір­ко­вий тур­нір на Чем­піо­нат сві­ту із се­ре­дньо­ві­чно­го бою за вер­сі­єю IMCF. За­пе­клі зма­га­н­ня бій­ців про­хо­ди­ти­муть у пов­но­му ли­цар­сько­му обла­дун­ку зі збро­єю, що є то­чною ре­кон­стру­кці­єю се­ре­дньо­ві­чної. Най­го­лов­ні­ший тро­фей — 50 най­кра­щих бій­ців, як хло­пців, так і дів­чат, по­їдуть на Чем­піо­нат сві­ту із се­ре­дньо­ві­чно­го бою, який від­бу­де­ться на­при­кін­ці трав­ня в Да­нії.

До ре­чі, у Ве­ли­ко­дні свя­та у пар­ку гля­да­чі змо­жуть по­ба­чи­ти ори­гі­наль­ну те­а­тра­лі­зо­ва­ну по­ста­нов­ку — вер­теп на Ве­лик­день «Істо­рія свя­та з дав­ніх ча­сів до на­ших днів», ви­сту­пи кін­но-трю­ко­во­го те­а­тру, по­ка­зо­ві ви­сту­пи із се­ре­дньо­ві­чною збро­єю, дру­жні хо­ро­во­ди та ігри з го­стя­ми, за­хо­плю­ю­че дій­ство «Бій за ко­ня», мо­жли­вість по­ка­та­ти­ся вер­хи, по­стрі­ля­ти з лу­ка, від­ві­да­ти му­зеї та екс­по­зи­ції.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.