Сві­тло з Афо­на

Істо­рія 1000-лі­т­тя дав­ньо­ру­сько­го чер­не­цтва пред­став­ле­на у чу­до­твор­них обра­зах

Den (Ukrainian) - - Культура -

Уви­став­ко­во­му за­лі Успен­сько­го со­бо­ру Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри до 20 кві­тня мо­жна по­ба­чи­ти спи­ски чу­до­твор­них ікон Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці з дар­чи­ми на­пи­са­ми, де­рев’яні рі­зьбле­ні хре­сти та ікон­ки XVI-XVIII стст., ста­ро­дру­ки та ін­ші уні­каль­ні екс­по­на­ти. Про­тя­гом сто­літь хри­сти­я­ни всьо­го сві­ту вша­но­ву­ють Афон як уділ Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці: Ма­тір Бо­жа на­вер­ну­ла язи­чни­ків цьо­го мі­ста до справ­жньої ві­ри та звер­ну­ла­ся до Хри­ста із мо­ли­тов­ним про­ха­н­ням за­ли­ши­ти це мі­сто під її по­кро­ви­тель­ством: «Бо­жа бла­го­дать на мі­сце це та на тих, хто пе­ре­бу­ває в ньо­му з ві­рою та остра­хом, з за­по­від­я­ми Си­на Мо­го...» За­слу­го­вує на по­ва­гу бла­го­го­вій­не став­ле­н­ня афон­ських май­стрів до са­мо­го про- це­су іко­но­пи­су: за­ра­ди то­го, щоб свя­тий образ дій­сно став ві­кном в Бо­же­ствен­ний світ, мо­на­хи-іко­но­пи­сці з Ві­рою та ве­ли­ким сми­ре­н­ням го­ту­ва­ли­ся га­ря­чою мо­ли­твою та три­ва­лим по­стом.

Про най­більш цін­ні екс­по­на­ти роз­по­ві­ла стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу ви­вче­н­ня ми­сте­цької спад­щи­ни Ки­є­во-Пе­чер­сько­го за­по­від­ни­ка Олена ЛОПУХІНА: «Укра­їн­сько-афон­ські зв’яз­ки три­ва­ють — яскра­вим при­кла­дом є два спи­ски чу­до­твор­них афон­ських обра­зів Бо­го­ро­ди­ці «Ско­ро­по­слу­шни­ця», на­пи­са­ні на Афо­ні в 2013 ро­ці та пе­ре­да­ні бра­ті­єю До­хі­ар­сько­го мо­на­сти­ря в дар Свя­то-Успен­ській Ки­є­во­Пе­чер­ській лав­рі. Май­же всі афон­ські іко­ни ма­ють на зво­ро­ті над­пис — тра­фа­рет «бла­го­сло­ве­н­ня», де ска­за­но, що ця свя­та іко­на бу­ла на­пи­са­на на Афо­ні, ім’я, храм, ко­му цей образ по­сла­ний в дар та рік ство­ре­н­ня. Зем­ний уділ Бо­го­ма­те­рі ши­ро­ко про­слав­ле­ний??ве­ли­кою кіль­кі­стю чу­до­твор­них ікон, най­ві­до­мі­ший чу­до­твор­ний образ — Івер­ська Бо­го­ро­ди­ця. За пе­ре­да­н­ням, ця іко­на при­плив­ла мо­рем до Свя­тої Го­ри у Х ст., за ча­сів іко­но­бор­чих го­нінь. Образ По­зба­ви­тель­ни­ці — це ре­плі­ка, на зво­ро­ті на­пи­са­но, що 13 трав­ня 1905 р. її бу­ло на­ді­сла­но від чен­ців­пу­стель­ни­ків в дар для чле­нів Львів­сько­го Став­ро­пі­гій­но­го Брат­ства Успен­ської цер­кви.

Ці­ка­ві екс­по­на­ти ство­ре­ні в те­хні­ці рі­зьби по де­ре­ву — на ви­став­ці ба­чи­мо бла­го­да­тні хре­сти та іко­ни, що не­суть бла­го­сло­ве­н­ня Св. Го­ри. На ви­став­ці є іко­ни, ство­ре­ні в май­стер­ні Свя­то-Ан­дрі­їв­сько­го ски­ту. Ор­га­ні­за­ції ски­ту спри­яв ві­до­мий ді­яч, ав­тор па­лом­ни­цьких книг­про Афон Ан­дрій Му­рав­йов із Ки­є­ва. Іко­на Бо­го­ро­ди­ці «В скор­бо­тах та пе­ча­лях вті­ха» на­ді­сла­на в дар ми­тро­по­ли­ту та ар­хі­ман­дри­ту Ки­є­во­Пе­чер­ської лав­ри Пла­то­ну — тут жи­во­пис на ві­зан­тій­ський зра­зок, в те­хні­ці тем­пе­ри. Ма­ло­ро­сій­ський скит на честь св. про­ро­ка Іл­лі пред­став­ле­ний ко­пі­єю обра­зу Бо­го­ро­ди­ці «Го­ду­валь­ни­ці». За­снов­ник ски­ту Па­ї­сій Ве­ли­чков­ський на­ро­див­ся в Пол­та­ві, на Афон при­був в 1750 ро­ці, а ра­ні­ше під­ви­зав­ся в Лав­рі, де на­вчав­ся ми­сте­цтву гра­вю­ри. Він від­ро­див тра­ди­ції іси­ха­зму та ду­хов­но­го ста­ре­цтва, під­три­му­вав ті­сні зв’яз­ки з За­по­розь­кою Січ­чю, а ко­шо­вий ота­ман Пе­тро Кал­ни­шев­ський був бла­го­дій­ни­ком укра­їн­ських афо­ні­тів.

Олена ШАПІРО, ми­сте­цтво­зна­вець Фо­то на­да­но На­ціо­наль­ним Ки­є­во-Пе­чер­ським істо­ри­ко­куль­тур­ним за­по­від­ни­ком

«У скор­бо­тах та пе­ча­лях уті­ше­н­ня» (з ко­ле­кції Ки­є­во-Пе­чер­сько­го за­по­від­ни­ка)

Бо­го­ро­ди­ця «Ви­зво­ли­тель­ни­ця» (з ко­ле­кції Ки­є­во-Пе­чер­сько­го за­по­від­ни­ка)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.