46 ім­през ви­со­ко­го ми­сте­цтва

Із 17 до 30 кві­тня у Ки­є­ві від­бу­де­ться Мі­жна­ро­дна па­схаль­на асам­блея «Ду­хов­ність єд­нає Укра­ї­ну»

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ГОЛИНСЬКА

Ідея про­ве­де­н­ня мас­шта­бно­го фе­сти­ва­лю ака­де­мі­чно­го ми­сте­цтва на­ле­жить ко­ле­кти­ву На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії Укра­ї­ни і ре­кто­ру цьо­го ви­шу Во­ло­ди­ми­ру Рож­ку. Тра­ди­цій­но асам­блея від­бу­ва­ти­ме­ться під па­тро­на­том укра­їн­ських пра­во­слав­них цер­ков за ор­га­ні­за­цій­ної під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни та НМАУ.

■ Ця су­то хо­ро­ва все­укра­їн­ська акція, з ро­ка­ми роз­ви­ну­ла­ся у між­на­ро­дний за­хід, який охо­плює рі­зні жан­ри і фор­ми. Цьо­го­річ про­гра­ма вклю­чає 46 ім­през. Осно­ву асам­блеї тра­ди­цій­но ста­нов­лять хо­ро­ві кон­цер­ти ( їх 20), до яких до­єд­на­ю­ться 4 фоль­клор­ні, 3 во­каль­но-сим­фо­ні­чні, 2 ка­мер­но- ін­стру­мен­таль­ні, сим­фо­ні­чна, опер­но-во­каль­на, ан­сам­бле­во-фор­те­пі­ан­на ім­пре­зи, прем’ єра опе­ри, ви­сту­пи ан­сам­блів пі­сні й тан­цю «Сі­вер­ські клей­но­ди » ( м. Чер­ні­гів) і « Дар­ни­чан­ка » , ор­ке­стру на­ро­дних ін­стру­мен­тів, га­ла- кон­церт, а та­кож май­стер-кла­си, кру­глий стіл, пре­зен­та­ції кни­жок, пер­со­наль­на ви­став­ка ві­до­мо­го ху­до­жни­ка Зі­на­ї­ди Лі­ха­че­вої «Міст» то­що.

■ Від­кри­т­тя асам­блеї від­бу­де­ться у На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку «Со­фія Ки­їв­ська» 17 кві­тня під уро­чи­сті фан­фа­ри й Ве­ли­ко­дні пе­ре­дзво­ни хра­мів Ки­є­ва.

■ Зна­ко­ви­ми ми­сте­цьки­ми за­хо­да­ми ста­нуть « Му­зи­чні діа­ло­ги » . Пер­ший « Укра­ї­на — Швей­ца­рія » пред­ста­вить усе­сві­тньо ві­до­мий фор­те­пі­ан­ний ду­ет Та­мар і На­тії Бе­рая. Да­лі діа­лог про­дов­жить со­ліс­тка Ве­ли­ко­го те­а­тру ім. Алі­ше­ра На­вої (м. Та­шкент) Му­яс­сар Раз­за­ко­вої ( со­пра­но), яка ви­ко­нає тво­ри узбе­цької му­зи­ки й ше­дев­ри сві­то­вої опер­ної куль­ту­ри. Не пропу­стять ме­ло­ма­ни ви­сту­пи ка­мер­но­го хо­ру Cantate Domino з м. Ка­у­на­са. Сим­во­лом діа­ло­гу « Укра­ї­на — Іта­лія » ста­не прем’ єра ма­ло­ві­до­мої в Укра­ї­ні опе­ри Джо­ак­кі­но Рос­сі­ні « Про­бний ка­мінь... » — це спіль­ний про­ект НМАУ і По­соль­ства Іта­лії в Укра­ї­ні ( про ре­зо­нан­сну прем’ єру « День » пи­сав у № 26). Ці­ка­ву про­гра­му «Фоль­клор єд­нає нас » у ви­ко­нан­ні гур- ту « Са­лон­на » , « Тя­чів­ської бан­ди » й « Со­ло­твин­сько­го тріо » з Угор­щи­ни, окрім Ки­є­ва, про­де­мон­стру­ють у Чер­ні­го­ві. Кон­церт Рі­шар­да Зо­ло­дзєв­сько­го ( са­ксо­фон) і Пі­о­тра Ро­є­ка ( ор­ган) пред­став­лять у ді­а­ло­зі « Укра­ї­на — Поль­ща».

■ Ши­ро­кою бу­де й укра­їн­ська ге­о­гра­фія фо­ру­му, під час яко­го мо­жна бу­де по­чу­ти ко­ле­кти­ви з Він­ни­ці, Рів­но­го, Льво­ва, За­по­ріж­жя, Кро­пив­ни­цько­го, Жи­то­ми­ра, Ми­ко­ла­є­ва, Ні­жи­на, Чер­ні­го­ва і Ки­є­ва.

■ Тра­ди­цій­но під час Па­схаль­ної асам­блеї вша­ну­ють пам’ять на­ших ви­да­тних зем­ля­ків — ді­я­чів му­зи­чної куль­ту­ри, на­ро­дних ар­ти­стів Укра­ї­ни, про­фе­со­рів Ана­то­лія Ав­ді­єв­сько­го, Дми­тра Гна­тю­ка й Оле­га Ку­дря­шо­ва, сум­ні ро­ко­ви­ни смер­ті яких при­па­да­ють на бе­ре­зень — тра­вень цьо­го ро­ку. Окре­мою акці­єю ста­не ве­чір «Пра­ве­дная ду­ше» — кон­церт-ре­кві­єм пам’яті Ге­роя Укра­ї­ни Ва­си­ля Слі­па­ка — ши­ро­ко зна­но­го у сві­ті опер­но­го спів­а­ка, па­трі­о­та, бій­ця­до­бро­воль­ця, який, за­хи­ща­ю­чи Ба­тьків­щи­ну, за­ги­нув у зо­ні АТО (від­ни­ні йо­го ім’я но­си­ти­ме Ве­ли­кий зал НМАУ).

■ Ува­гу ша­ну­валь­ни­ків ви­со­ко­го ми­сте­цтва при­вер­нуть мо­но­гра­фі­чні кон­цер­ти: « Лі­тур­гія » Євгена Стан­ко­ви­ча, « Укра­їн­ська ду­хов­на му­зи­ка ХХІ сто­лі­т­тя: Во­ло­ди­мир Рун­чак», «Пе­сни без­в­ре­ме­нья» Ге­ор­гія Сви­ри­до­ва, Ре­кві­єм Вольф­ган­га Ама­дея Мо­цар­та (до рі­чни­ці Чор­но­биль­ської тра­ге­дії), «Лі­тур­гія Свя­то­го Іо­ан­на Зо­ло­то­усто­го » Яко­ва Яци­не­ви­ча, «Сим­фо­ні­чна му­зи­ка Лю­дві­га ван Бе­тхо­ве­на».

■ У ви­ко­нан­ні про­від­них ко­ле­кти­вів і со­лі­стів сто­ли­ці та рі­зних обла­стей Укра­ї­ни, а та­кож за­ру­бі­жних го­стей асам­блеї зву­ча­ти­ме му­зи­ка рі­зних епох жан­рів і сти­лів — від ста­ро­вин­них цер­ков­них і фоль­клор­них пі­сне­спі­вів, опер­ної, сим­фо­ні­чної, хо­ро­вої і ка­мер­ної кла­си­ки до над­су­ча­сних ком­по­зи­цій укра­їн­ських і за­ру­бі­жних ав­то­рів.

■ За­кри­ють фо­рум 30 кві­тня «Ве­ли­ко­дні пі­сне­спі­ви» у ви­ко­нан­ні хо­ру «Ки­їв».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.