«мон­стра»?

Го­ло­ва прав­лі­н­ня Cу­спіль­но­го ТБ Зу­раб АЛА­СА­НІЯ: «Ей­чар, пі­ар і пе­ре­стру­кту­ру­ва­н­ня бю­дже­ту — це мої пер­ші три кро­ки»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­гля­до­ва ра­да Су­спіль­но­го мов­ле­н­ня у по­не­ді­лок, 10 кві­тня, обра­ла го­ло­вою прав­лі­н­ня НСТУ ме­ді­а­ме­не­дже­ра, екс-го­ло­ву НТКУ Зу­ра­ба Ала­са­нію. У дру­го­му ту­рі го­ло­су­ва­н­ня Ала­са­нію під­три­ма­ли 10 чле­нів На­гля­до­вої ра­ди, про­ти про­го­ло­су­ва­ли сім. Го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­ло­ся у та­єм­но­му ре­жи­мі. На цьо­му обра­н­ня ке­рів­но­го ор­га­ну не за­вер­шу­є­ться. Впро­довж мі­ся­ця На­гля­до­ва ра­да має обра­ти і при­зна­чи­ти ші­стьох чле­нів прав­лі­н­ня ком­па­нії за по­да­н­ням го­ло­ви прав­лі­н­ня.

І Зу­раб Ала­са­нія, і ме­ді­а­екс­пер­ти та чле­ни На­гля­до­вої ра­ди НСТУ вже за­раз говорять, що на швид­кі змі­ни укра­їн­цям очі­ку­ва­ти не тре­ба, адже ство­ре­н­ня які­сно­го мов­ни­ка — три­ва­ла і ко­пі­тка ро­бо­та. «День» по­ці­ка­вив­ся у ке­рів­ни­ка ка­на­лу та ме­ді­а­екс­пер­та, що пер­шо­чер­го­во тре­ба зро­би­ти, щоб не втра­ти­ти шанс за­пу­сти­ти ці­ка­вий і, го­лов­не, — ко­ри­сний для укра­їн­ців ка­нал?

«За­раз у ме­не аб­со­лю­тно рі­зні від­чу­т­тя. Без­умов­но, є ра­дість, що до­ві­ри­ли та­кий шанс, і во­дно­час ро­зу­мі­н­ня тих об’ємів ро­бо­ти, яку тре­ба бу­де за­раз ви­ко­на­ти, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня Зу­раб Ала­са­нія. — Пе­ре­дов­сім, за­раз ме­ні тре­ба зі­бра­ти ко­ман­ду прав­лі­н­ня НСТУ, під­го­ту­ва­ти її до зу­стрі­чі з На­гля­до­вою ра­дою, і, ду­маю, що на це пі­дуть най­ближ­чі два ти­жні. Тоб­то за­раз за­йма­ти­му­ся пе­ред­усім ці­єю ро­бо­тою. По­тім доби­ра­ти­му всю ко­ман­ду. Ей­чар, пі­ар, і по­тім пе­ре­стру­кту­ру­ва­н­ня бю­дже­ту — це мої пер­ші три кро­ки. Ва­жли­во зна­йти лю­дей і пе­ре­стру­кту­ру­ва­ти бю­джет».

На за­пи­та­н­ня «Дня», чи не пла­нує Зу­раб Ала­са­нія за­про­по­ну­ва­ти ро­бо­ту над ство­ре­н­ням Су­спіль­но­го ТБ в Укра­ї­ні сво­їм кон­ку­рен­там — ко­мусь із кан­ди­да­тів на по­са­ду го­ло­ви прав­лі­н­ня ка­на­лу, пе­ре­мо­жець кон­кур­су від­по­вів: «Ро­бо­ти кан­ди­да­тів на­справ­ді бу­ли... рі­зни­ми. У де­ко­го силь­ні, у де­ко­го — ні­які. Бу­ли озву­че­ні пев­ні ду­же про­ду­ктив­ні ідеї, які мо­жна і тре­ба ви­ко­ри­ста­ти. Якщо ми го­во­ри­мо не про при­ва­тні ам­бі­ції лю­дей, а про ба­жа­н­ня спіль­но по­бу­ду­ва­ти Су­спіль­не, то спів­пра­ця мо­же бу­ти. Однак я по­ки не пе­вен, що за­про­по­ную ко­мусь із ін­ших пре­тен­ден­тів бу­ти зі мною в ко­ман­ді, бу­ти в прав­лін­ні НСТУ».

За сло­ва­ми Зу­ра­ба Ала­са­нії, від­ра­зу три лю­ди­ни в прав­лін­ні бу­дуть займатися ви­клю­чно кон­тен­том — це йо­го ко­ман­да ме­не­дже­рів: Ро­ман Він­то­нів (від­по­від­а­ти­ме за су­спіль­но-по­лі­ти­чний на­прям, а са­ме за са­ти­ру), Са­ша Коль­цо­ва (від­по­від­а­ти­ме за роз­ва­жаль­ний на­прям кон­тен­ту) та Юрій Ма­ка­ров (від­по­від­аль­ний за про­сві­тни­цький на­прям).

«Го­во­ри­ти про сер­йо­зні змі­ни мо­жна ли­ше пі­сля то­го, як бу­де обра­но чле­нів прав­лі­н­ня. Адже чи­ма­ло рі­шень Зу­ра­бу Ала­са­нії до­ве­де­ться ухва­лю­ва­ти не одно­му, а ко­ле­гі­аль­но, з прав­лі­н­ням, яке має бу­ти обра­но упро­довж мі­ся­ця. Від­так — топ-ке­рів­ни­цтво сфор­му­є­ться в се­ре­ди­ні трав­ня, а по­тім бу­де етап стру­ктур­них змін, — ко­мен­тує «Дню» ме­ді­а­екс­перт, член На­гля­до­вої ра­ди НСТУ Світлана Оста­па. — Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що мо­ва йде про об’єд­на­н­ня ро­бо­ти май­же 30 мов­ни­ків у один, і, від­по­від­но до кон­це­пції Зу­ра­ба, ча­сти­на фі­лій бу­де об’єд­на­ною, та­ким чи­ном опти­мі­зу­вав­ши ка­дро­вий ре­сурс. А ці лю­ди ма­ють бу­ти по­пе­ре­дже­ні за три мі­ся­ці до звіль­не­н­ня. То­му що­до ча­су по­ча­тку ро­бо­ти ка­на­лу, ду­маю, на осінь бу­дуть зро­бле­ні ли­ше пер­ші стру­ктур­ні змі­ни в ор­га­ні­за­ції ді­яль­но­сті. І са­ме то­ді, па­ра­лель­но, гля­дач від­зна­ча­ти­ме пер­ші змі­ни в ефі­рах. Зви­чай­но, в усіх нас ве­ли­кі очі­ку­ва­н­ня на швид­кі змі­ни. Але тре­ба бу­ти ре­а­лі­ста­ми і ро­зу­мі­ти, що швид­ко це не від­бу­ва­ти­ме­ться. Ми го­во­ри­мо про «за­ско­ру­злу» ста­ру ра­дян­ську ма­ши­ну, та­ко­го со­бі «мон­стра», яко­го тре­ба не про­сто при­бор­ка­ти, а зму­си­ти ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти. Та­кож ва­жли­во не допу­сти­ти будь-яко­го по­лі­ти­чно­го ти­ску на ка­нал. Якщо чи­нов­ни­ки топ-рів­ня на­ма­га­ти­му­ться якось впли­ва­ти на ка­нал, бу­де­мо від­ра­зу ви­во­ди­ти та­кі спро­би в пу­блі­чну пло­щи­ну і та­ким чи­ном за­хи­ща­ти­ся»

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.