Все­сві­тній день ми­сте­цтва

Сьо­го­дні йти­ме­ться про мо­ло­де, але ду­же ва­жли­ве свя­то

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Анна ГАВРИЛЮК МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Ідея обра­ти да­ту для дня, який об’єд­нає ді­я­чів та по­ці­но­ву­ва­чів ми­сте­цтва, впер­ше про­лу­на­ла на XVII Ге­не­раль­ній асам­блеї Мі­жна­ро­дної асо­ці­а­ції ми­стецтв і на­ле­жить пред­став­ни­ку Ту­реч­чи­ни. Це від­бу­ло­ся 2012 ро­ку в ме­кси­кан­сько­му мі­сті Гва­да­ла­ха­ра, де іні­ці­а­ти­ву під­три­ма­ли де­ле­га­ти від біль­шо­сті кра­їн сві­ту.

Да­тою свя­та обра­ли 15 кві­тня, адже 1452 ро­ку цьо­го дня на­ро­див­ся Ле­о­нар­до Да Він­чі. І хоч сам він вва­жав се­бе, перш за все, на­у­ков­цем, йо­го не­оці­нен­ний вне­сок у ми­сте­цтво є не­за­пе­ре­чним. До то­го ж, як на ме­не, чим ми­сте­цтво не на­у­ка?

Адже во­но по­єд­нує й ви­ко­ри­сто­вує на­дба­н­ня всіх на­ук, від гу­ма­ні­тар­них до то­чних. І що біль­ша « пло­ща сфе­ри знань» ми­тця — то глиб­ши­ми ста­ють йо­го тво­ри, не­за­ле­жно від сфе­ри ді­яль­но­сті.

Са­ме то­му Да Він­чі є чу­до­вим сим­во­лом та уосо­бле­н­ням ши­ро­ти по­гля­дів, до­слі­дни­цько­го ду­ху та сво­бо­ди са­мо­ви­ра­же­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.