Шкіль­ні ме­діа в Укра­ї­ні:

Чо­му ва­жли­во об’єд­ну­ва­ти­ся дов­ко­ла спіль­но­го сми­сло­во­го орі­єн­ти­ру?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Упри­мі­щен­ні НСЖУ від­був­ся ва­жли­вий кру­глий стіл на те­му «Роль та мі­сце шкіль­ної пре­си в роз­ви­тку Укра­ї­ни». Го­лов­ним пре­дме­том дис­ку­сії став при­клад Між­на­ро­дно­го кон­кур­су шкіль­них ме­діа, який за 20 ро­ків жи­т­тя ви­ріс до по­мі­тної на­віть у «до­ро­сло­му» жур­на­ліст­сько­му се­ре­до­ви­щі по­дії. Що­ро­ку в цих твор­чих зма­га­н­нях бе­руть участь га­зе­ти, те­ле-, фо­то-, ра­діо­ре­пор­та­жі шкіл, лі­це­їв, гім­на­зій, про­фе­сій­но-те­хні­чних на­вчаль­них за­кла­дів з усі­єї Укра­ї­ни та ба­га­тьох кра­їн сві­ту. Ли­ше кіль­ка ці­ка­вих фа­ктів, на яких акцен­ту­ва­ли уча­сни­ки зу­стрі­чі: пер­ший кон­курс від­був­ся в 1997 ро­ці, і в ньо­му то­ді взя­ли участь близь­ко 50 га­зет зі шкіл Ми­ко­ла­є­ва. Ни­ні — на 20-ті за лі­ком зма­га­н­ня се­ред шкіль­них ме­діа — до Ми­ко­ла­є­ва, де на ба­зі Ко­ле­джу пре­си та те­ле­ба­че­н­ня 27— 29 кві­тня від­бу­де­ться кон­курс, при­їдуть не тіль­ки юні ме­дій­ни­ки з Укра­ї­ни, ай з де­ся­тків ін­ших, на­віть ек­зо­ти­чних кра­їн. Кіль­ка днів по­спіль мі­сто бу­кваль­но жи­ти­ме успі­ха­ми най­кра­щих юн­ко­рів­ських ру­хів.

■ Ор­га­ні­за­то­ра­ми Між­на­ро­дно­го кон­кур­су шкіль­них ме­діа тра­ди­цій­но ви­сту­па­ють На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни, На­ціо­наль­на ака­де­мія пе­да­го­гі­чних на­ук Укра­ї­ни, Асо­ці­а­ція мо­ло­ді­жної пре­си Укра­ї­ни та Ко­ле­джу пре­си та те­ле­ба­че­н­ня. Як роз­по­вів на зу­стрі­чі ди­ре­ктор Ко­ледж пре­си та те­ле­ба­че­н­ня, се­кре­тар НСЖУ Гліб Го­лов­чен­ко, за 19 ро­ків про­ве­де­н­ня кон­кур­су в ар­хі­вах на­ко­пи­че­но по­над 29 ти­сяч ро­біт. Се­ред них: стін­ні, дру­ко­ва­ні, еле­ктрон­ні ви­да­н­ня, те­ле­ві­зій­ні сю­же­ти, ра­діо­пе­ре­да­чі, ти­ся­чі фо­то­знім­ків з Укра­ї­ни, Бол­га­рії, Поль­щі, Гру­зії, Мол­до­ви, Гре­ції, Ро­сії, Бі­ло­ру­сі та ін­ших кра­їн сві­ту. Близь­ко 73 ти­сяч учнів, які на­вча­ю­ться в шко­лах і гім­на­зі­ях, ко­ле­гі­у­мах і лі­це­ях, ве­чір­ніх шко­лах і шко­лах-ін­тер­на­тах, у по­за­шкіль­них та про­фе­сій­но-те­хні­чних на­вчаль­них за­кла­дах Укра­ї­ни та ін­ших дер­жав, ста­ли чле­на­ми ред­ко­ле­гій вла­сних ви­дань, те­ле-, фо­то- і ра­діо­ма­те­рі­а­лів. А ще — за 19 ро­ків про­ве­де­н­ня Між­на­ро­дно­го кон­кур­су шкіль­них ме­діа зва­н­ня КРА­ЩО­ГО отри­ма­ли 434 ро­бо­ти актив­них юн­ко­рів.

■ Фа­кти­чно від са­мо­го по­ча­тку за­сну­ва­н­ня кон­кур­су не­змін­ним і, як ска­зав Гліб Го­лов­чен­ко, « осо­бли­во до­ро­гим та екс­клю­зив­ним » пар­тне­ром у твор­чих зма­га­н­нях юних ме­дій­ни­ків є га­зе­та «День». Ко­жно­го ро­ку пе­ре­мож­ці отри­му­ють пе­ред­пла­ту на на­шу га­зе­ту та кни­ги з Бі­блі­о­те­ки «Дня». І са­ме на ва­жли­во­сті «ін­те­ле­кту­аль­ної го­дів­ни­чки» від «Дня» для шко­ля­рів, ко­трі ро­блять пер­ші кро­ки у жур­на­лі­сти­ці, на­го­ло­шу­ють ор­га­ні­за­то­ри зма­гань. В Укра­ї­ні від­чу­тна сер­йо­зна про­бле­ма «діа­ло­гу по­ко­лінь » , ко­ли ба­тьки не ро­зу­мі­ють по­треб і за­пи­тів сво­їх ді­тей, а ді­ти ча­сто не ма­ють мо­жли­во­стей чи ба­жа­н­ня від­вер­то го­во­ри­ти про про­бле­ми з до­ро­сли­ми... У та­кій си­ту­а­ції, по­чи­на­ю­чи від шкіль­них лав, не­об­хі­дно об’єд­ну­ва­ти­ся дов­ко­ла цін­ні­сних пла­тформ, з яких мо­жна отри­му­ва­ти які­сну ін­фор­ма­цію, чи­та­ти прав­ди­ву пе­ре­о­сми­сле­ну істо­рію, го­во­ри­ти про най­кра­щі укра­їн­ські та сві­то­ві здо­бу­тки в куль­ту­рі, на­у­ці, спор­ті... Ви­хо­ва­ні та згур­то­ва­ні дов­ко­ла «Дня» та про­е­ктів га­зе­ти ці­лі по­ко­лі­н­ня укра­їн­ців сьо­го­дні ма­ють сми­сло­ву « то­чку від­лі­ку » , мі­цний фун­да­мент, від­штов­хнув­шись від яко­го (озбро­їв­шись йо­го зна­н­ня­ми) ко­жен у сво­їй сфе­рі ро­бо­ти мо­же здо­бу­ва­ти максимальний про­фе­сій­ний результат. « Це та ва­жли­ва ро­бо­та із су­спіль­ством, про яку говорить і яку ба­га­то ро­ків впро­ва­джує го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на, — від­зна­чає Гліб Го­лов­чен­ко. — Про­е­кти га­зе­ти, зокре­ма Бі­блі­о­те­ка «Дня», ма­ють бу­ти на озбро­єн­ні укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки, а та­кі фі­гу­ри, як Джеймс Мейс, Кла­ра Ґу­дзик, Ана­то­лій Ка­зан­ський... по­вин­ні ста­ти при­кла­дом для пра­ців­ни­ків ме­діа із пер­ших кро­ків, із юн­ко­рів­ських ру­хів».

■ Від­зна­чив ва­жли­вість « зши­ва­н­ня кра­ї­ни » зу­си­л­ля­ми «Дня» ще один уча­сник кру­гло­го сто­лу Та­рас Кре­мінь, го­ло­ва під­ко­мі­те­ту з пи­тань осві­ти Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти на­го­ло­сив на ва­жли­вій ро­лі кон­кур­су в жит­ті Ми­ко­ла­є­ва: « . .. В нас не­має до­ріг, в нас не­має ае­ро­пор­ту, і то­му рід­ко якась пта­шка до­лі­та­ла до Ми­ко­ла­є­ва, окрім Між­на­ро­дно­го кон­кур­су шкіль­них ме­діа та Фо­то­ви­став­ки га­зе­ти «День»... Я дя­кую всім і за ува­гу до Між­на­ро­дно­го кон­кур­су шкіль­них ме­діа, і до Ми­ко­ла­їв­щи­ни в ці­ло­му, бо це ви­со­ка оцін­ка тої ро­бо­ти, яку ми ро­би­мо на ве­ли­че­зну пер­спе­кти­ву. За­кла­сти під­ва­ли­ни за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції 20 ро­ків то­му, ко­ли ЗМІ бу­ли роз­гу­бле­ні в по­шу­ках за­ро­бі­тку, і ми ма­є­мо сьо­го­дні від­по­від­ний результат: це і від­по­від­ний ін­фор­ма­цій­ний фон, і но­ві іме­на, і від­по­від­ний без­пе­ко­вий ін­фор­ма­цій­ний по­яс, який до­зво­ляє нам сьо­го­дні утри­му­ва­ти пів­день Укра­ї­ни і за­га­лом Ми­ко­ла­їв­щи­ну».

■ Упро­довж двох го­дин уча­сни­ки зу­стрі­чі го­во­ри­ли про пер­спе­кти­ви шкіль­них ме­діа, ви­кли­ки, з яки­ми зу­стрі­ча­ю­ться ді­ти, і... ва­жли­вість пра­виль­них сми­сло­вих орі­єн­ти­рів — рів­ня­н­ня на стар­шо­го, пе­ре­ві­ре­но­го і на­дій­но­го ко­ле­гу. Обрав­ши за взі­рець « День » , на кру­гло­му сто­лі за­кли­ка­ли уча­сни­ків Між­на­ро­дно­го кон­кур­су шкіль­них ме­діа до­лу­чи­ти­ся до по­стій­но­ді­ю­чої акції «По­да­руй кни­гу з Бі­блі­о­те­ки «Дня» рі­дній шко­лі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.