«Jamala.UA»:

Як ство­рю­є­ться які­сна до­ку­мен­та­лі­сти­ка про ві­до­мих укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 16 на 17 кві­тня о 03.45 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про про­ка­тну прем’єр­ну до­ку­мен­таль­ну стрі­чку ре­жи­сер­ки Ан­ни Аку­ле­вич «Jamala.UA».

Фільм роз­по­від­ає про укра­їн­ську крим­сько­та­тар­ську спів­а­чку Джа­ма­лу, а са­ме — про пе­рі­од її жи­т­тя нав­ко­ло до­ле­но­сної пе­ре­мо­ги на пі­сен­но­му кон­кур­сі Єв­ро­ба­че­н­ня ми­ну­ло­го ро­ку.

Ав­то­ри на­го­ло­шу­ють: стрі­чка філь­му­ва­ла­ся за зго­дою спів­а­чки, але без її ві­до­ма, — а от­же, обі­ця­ють ма­кси­маль­но прав­ди­вий порт­рет Джа­ма­ли як на сце­ні­чно­му шля­ху до між­на­ро­дно­го ви­зна­н­ня, так і по­за ла­штун­ка­ми. Але на скан­даль­ні по­дро­би­ці зір­ко­во­го жи­т­тя гля­да­чам роз­ра­хо­ву­ва­ти не вар­то — за сло­ва­ми ре­жи­сер­ки Ан­ни Аку­ле­вич, її пер­шо­чер­го­вий за­дум по­ля­гав у то­му, аби зна­йти лю­ди­ну, че­рез яку на екра­ні про­зи­рає образ ці­лої кра­ї­ни, і да­лі: «Ме­ні хо­ті­ло­ся сфо­к­усу­ва­ти­ся на ге­рої, який у на­ших, м’яко ка­жу­чи, не­про­стих умо­вах до­ся­гає при­го­лом­шли­вих ре­зуль­та­тів. Джа­ма­ла, зві­сно, по­тра­пля­ла під цю ка­те­го­рію. Ме­ні зав­жди бу­ло ці­ка­во спо­сте­рі­га­ти за ге­ро­єм, який знає, хто він, який са­мо­і­ден­ти­фі­ку­вав­ся. Я спо­ді­ва­ю­ся, що і гля­дач спро­бує зна­йти се­бе, адже ко­ли ти зна­єш, хто ти, ко­ли по­ва­жа­єш своє ко­рі­н­ня й ми­ну­ле, то­ді мо­жна бу­ду­ва­ти май­бу­тнє».

Та кож у про гра мі — роз гор ну­та ін­фор­ма­ція про кі­но­те­а­траль­ні но­вин- ки. Зокре­ма, про го­лов­ний оска­ро­но­сний фільм цьо­го ро­ку «Мі­ся­чне сяй­во» (реж. Ба­рі Джен­кінс), іта­лій­ську ко­ме­дію «Іде­аль­ні не­зна­йом­ці», дра­му «Уна» про шо­тланд­ську Ло­лі­ту й аме­ри­кан­ський фільм жа­хів «Квест».

І йти­ме­ться про мі­ні-ре­тро­спе­кти­ву фран­цузь­ких філь­мів про ко­ха­н­ня «Ля­мур ту­жур», де зі­бра­но су­ча­сні й кла­си­чні стрі­чки.

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про та­кі без­умов­ні ве­ли­чи­ни укра­їн­ської куль­ту­ри, як Іван Ка­ва­ле­рі­дзе та Мар’ян Кру­шель­ни­цький, а ще про кі­не­ма­то­гра­фі­стів з Аме­ри­ки — актри­су Дже­сі­ку Ле­нґ, акто­ра Джейм­са Ву­дза та улю­блен­ця Квен­ті­на Та­ран­ті­но, ре­жи­се­ра й акто­ра, Елая Ро­та.

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.