До ін­тер­не­ту та е-book

Яки­ми бу­ли пер­ші «книж­ко­бу­си»?

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

Рік то­му на « Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі » в Ки­є­ві пред­ста­ви­ли « книж­ко­бус » , який по­єд­нує в со­бі фун­кції мо­біль­но­го ін­но­ва­цій­но­го осві­тньо­го ха­бу, ди­тя­чої бі­блі­о­те­ки та пре­зен­та­цій­но­го май­дан­чи­ка для лі­те­ра­тур­них за­хо­дів. Ана­ло­гі­чні про­е­кти існу­ють у всьо­му сві­ті. Однак пер­ші « книж­ко­бу­си » , як з’ ясу­ва­ло­ся, з’ яви­лись ще у ХІХ сто­літ­ті. Не та­кі те­хно­ло­гі­чно до­ско­на­лі, во­ни однак не менш успі­шно ви­ко­ну­ва­ли свою мі­сію.

Як по­ві­дом­ля­є­сайт Messynessychic, спер­шу «книж­ко­бу­си» ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для до­став­ки лі­те­ра­ту­ри до від­да­ле­них мі­ських око­лиць та сіл, в яких не бу­ло ста­ціо­нар­них бі­бліо­тек. Мо­біль­ні бі­блі­о­те­ки про­йшли шлях від зви­чай­них віз­ків, за­пря­же­них кінь­ми, до спе­ці­аль­но роз­ро­бле­них ав­то­мо­біль­них транс­порт­них за­со­бів, які ста­ли не­від’єм­ною ча­сти­ною, зокре­ма, аме­ри­кан­ської куль­ту­ри. Най­біль­шої по­пу­ляр­но­сті «книж­ко­бу­си» до­ся­гли у се­ре­ди­ні ХХ сто­лі­т­тя.

На фо­то — еле­ган­тний Book Caravan в аме­ри­кан­сько­му шта­ті Айо­ва, 1927 рік.

Під­го­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

ФО­ТО З САЙТА MESSYNESSYCHIC.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.