«ТА­КОЇ ЗА­ЛИ В НА­ШІЙ СТО­ЛИ­ЦІ ЩЕ НЕ БУ­ЛО»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ві­та­лій МАЛАХОВ,

ху­до­жній ке­рів­ник Те­а­тру на По­до­лі:

— Ми ді­я­ти­ме­мо так, як про­по­нує мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко — бу­дів­лю те­а­тру бу­де вве­де­но в екс­плу­а­та­цію пі­сля узго­дже­н­ня всіх пи­тань, які ви­кли­ка­ли ре­зо­нанс у ки­ян. За­раз ство­ре­но ко­мі­сію і пра­цює ро­бо­ча гру­па при Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції, до якої уві­йшли всі за­ці­кав­ле­ні сто­ро­ни. Це пред­став­ни­ки від ме­це­на­та-бла­го­дій­ни­ка, гро­ма­ди на­шої сто­ли­ці, По­діль­ської райа­дмі­ні­стра­ції, На­ціо­наль­ної спіл­ки ар­хі­те­кто­рів, На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них ді­я­чів, ко­ле­кти­ву Те­а­тру на По­до­лі. Вже від­бу­ло­ся одне за­сі­да­н­ня, у п’ятни­цю бу­де дру­ге. Всі чле­ни ро­бо­чої гру­пи за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб бу­ла про­ве­де­на не­за­ле­жна екс­пер­ти­за. Ва­жли­во, щоб усе від­бу­ва­ло­ся в пра­во­во­му по­лі. Вва­жаю, що ми жо­дних за­ко­нів не по­ру­шу­ва­ли. Пі­сля екс­пер­ти­зи бу­де прийня­те рі­ше­н­ня на за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди.

Хо­чу на­го­ло­си­ти, що осо­би­сто я не при­ймав рі­ше­н­ня, якої ши­ри­ни і ви­со­ти по­вин­на бу­ти бу­дів­ля Те­а­тру на По­до­лі. За до­го­во­ром із ге­не­раль­ним про­е­кту­валь­ни­ком бу­ли отри­ма­ні всі до­зво­ли. До­ку­мен­ти є. Як ці до­зво­ли на­да­ва­ли­ся — не знаю, й це не моя ком-

пе­тен­ція. Що­до вну­трі­шньо­го ви­гля­ду те­а­тру, то «на­чин­ка» ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться. Чу­до­ва за­ла, в якій бу­де зру­чно пра­цю­ва­ти ар­ти­стам, те­а­траль­ним слу­жбам і пу­блі­ці. За проектом про­ду­ма­но на­віть про тих гля­да­чів, хто пе­ре­су­ва­є­ться на віз­ку або має про­бле­ми зі слу­хом та зо­ром. Це су­пер­су­ча­сна бу­дів­ля. Та­кої за­ли в на­шій сто­ли­ці ще не бу­ло. А що­до фа­са­ду і зов­ні­шньо­го ви­гля­ду при­мі­ще­н­ня, то я — не ар­хі­те­ктор. Ав­тор про­е­кту Олег Дроздов — про­фе­сіо­нал. Є ве­ли­ка ча­сти­на лю­дей, яким бу­дів­ля, за­про­по­но­ва­на Дро­здо­вим, по­до­ба­є­ться, а та­кож є чи­ма­ло йо­го опо­нен­тів. Спе­ре­ча­ю­ться ар­хі­те­кто­ри. Во­ни — про­фе­сіо­на­ли, а хто пра­вий, ви­рі­шить екс­пер­тна гру­па. Я не знаю, як при­йма­ти­муть рі­ше­н­ня. Го­ло­су­ва­н­ням чи якось по-ін­шо­му. Те­атр пра­цю­вав і про­дов­жує пра­цю­ва­ти по­при все. Ви­ста­ви йдуть у «Те­а­траль­ній ві­таль­ні» й у ма­лій за­лі Па­ла­цу «Укра­ї­на». До кін­ця се­зо­ну (на­віть якщо не пе­ре­ро­бля­ти­муть фа­сад) пи­та­н­ня про но­во­сі­л­ля не сто­їть. Дай Бо­же, щоб усі кон­флі­кти за­кін­чи­ли­ся й у но­во­му те­а­траль­но­му се­зо­ні ми на­ре­шті пе­ре­рі­за­ли стрі­чку й по­ча­ли пра­цю­ва­ти в но­во­му при­мі­щен­ні. Якщо ви­рі­шать за­кон­сер­ву­ва­ти бу­дів­ни­цтво й кар­ди­наль­но пе­ре­ро­бля­ти фа­сад, то це не тіль­ки змі­ни гра­фі­ків, а й до­да­тко­ві ко­шти. Хто їх дасть? І ще одне бо­лю­че пи­та­н­ня — хто пла­ти­ти­ме за охо­ро­ну? Бо іна­кше від­бу­де­ться те, що ста­ло­ся з по­пе­ре­днім дов­го­бу­дом, який ро­зі­кра­ли: по­ро­зби­ва­ли всі ві­кна й зда­ли на ме­та­ло­брухт дах... Спо­ді­ва­ю­ся, що ско­ро кон­флікт за­кін­чи­ться й у нас бу­де при­від го­во­ри­ти про прем’єри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.