ПРЯ­МА МО­ВА

Den (Ukrainian) - - Су­спіль­ство -

Мо­їм за­мов­ни­ком у да­но­му ра­зі ви­сту­пив Те­атр на По­до­лі. Що ж до ав­тор­сько­го пра­ва, то во­но по­ді­ля­є­ться на ма­те­рі­аль­не і не­ма­те­рі­аль­не. Пер­ше пе­ре­да­є­ться за­мов­ни­ку, дру­ге — на­ле­жить на­шо­му бю­ро. З цьо­го ви­пли­ває, що зов­ні­шній ви­гляд бу­дів­лі не мо­же бу­ти змі­не­ний без зго­ди на­шо­го бю­ро. Однак ця нор­ма всту­пає в си­лу тіль­ки пі­сля фор­маль­ної фі­на­лі­за­ції, тоб­то оста­то­чної пе­ре­да­чі об’єкта від нас до за­мов­ни­ка. Але для цьо­го ма­ють за­вер­ши­ти­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня, які, вла­сне, все ще три­ва­ють. Фа­кти­чно ж, за ви­ня­тком де­яких дрі­бниць, бу­дів­ля го­то­ва

Олег ДРО­ЗДОВ, ар­хі­те­ктор:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.