«МІ­СТО ПО­ВИН­НО МА­ТИ СВІЙ ВЕКТОР РОЗ­ВИ­ТКУ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Олег ГРЕЧУХ,

ар­хі­те­ктор:

— Чи по­ру­ше­но в си­ту­а­ції з Те­а­тром на По­до­лі ав­тор­ське пра­во, су­ди­ти скла­дно. Це за­ле­жить від то­го, як про­пи­са­но до­го­вір між за­мов­ни­ком та ар­хі­те­кто­ром. Якщо кре­сле­н­ня фа­са­ду ще мо­жуть охо­ро­ня­ти­ся ав­тор­ським пра­вом, то са­мі крі­пле­н­ня і зов­ні­шній ви­гляд цьо­го чор­но­го ма­те­рі­а­лу не є ви­на­хо­дом ар­хі­те­кто­ра, це ма­те­рі­ал се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва. Та в будь-яко­му ра­зі, якщо пі­ді­йти до ці­єї про­бле­ми пра­виль­но, вар­то за­пи­та­ти дум­ку ав­то­ра про­е­кту Оле­га Дро­здо­ва. Я знаю, що до ро­бо­чої гру­пи вхо­дить ке­рів­ник те­а­тру. Ду­маю, він по­зи­цію те­а­тру озву­чить і ма­ти­ме вплив на го­ло­су­ва­н­ня.

Але са­ма істо­рія Те­а­тру на По­до­лі за­свід­чує, що від по­ча­тку бу­ло ба­га­то су­пе­ре­чли­вих мо­мен­тів. По­пе­ре­дній ав­тор за­раз ка­же, що з ним не по­го­ди­ли змі­ну фа­са­ду. Тоб­то є лан­цю­жок по­ру­шень. Біль­шість на­по­ля­гає на то­му, щоб від­мо­та­ти плів­ку на­зад і ро­зі­бра­ти­ся з аб­со­лю­тно всі­ма по­ру­ше­н­ня­ми, допу­ще­ни­ми до Дро­здо­ва і са­мим Дро­здо­вим, тоб­то тут скла­дна й за­плу­та­на спра­ва.

Зві­сно, та­ким ар­хі­те­кто­рам, як Дроздов, хо­ті­ло­ся б, що­би все бу­ло швид­ко, як у Єв­ро­пі, щоб все ви­гля­да­ло су­ча­сно. Але на на­шо­му ко­ру­пцій­но­му ґрун­ті й з усі­ма на­ши­ми хро­ні­чни­ми хво­ро­ба­ми так не ви­хо­дить.

Мо­жли­во, тре­ба на­ре­шті ви­зна­чи­ти­ся з ве­кто­ром роз­ви­тку Ки­є­ва. Якщо взя­ти до при­кла­ду Львів, у них біль­шменш про­гре­сив­ний го­лов­ний ар­хі­те­ктор, мі­сто роз­та­шо­ва­не ближ­че до кор­до­ну з Поль­щею, у них біль­ше єв­ро­пей­ських ту­ри­стів, і там на­ма­га­ю­ться швид­ше ада­пту­ва­ти свою ар­хі­те­кту­ру до зви­чних за­кор­дон­них зраз­ків. По­ло­же­н­ня ж Ки­є­ва — між схо­дом і за­хо­дом, і те, що від­бу­ва­є­ться в на­шій ар­хі­те­кту­рі, ду­же по­ді­бне до тен­ден­цій у кра­ї­нах СНД, зокре­ма Ро­сії. Якщо при­бра­ти всі ви­ві­ски і про­сто при­їха­ти з Ро­сто­ва чи Ря­за­ні до Ки­є­ва, ми по­ба­чи­мо ба­га­то спіль­но­го. Про­сто тре­ба по­рів­ню­ва­ти те, що ро­би­ться у нас, з тим, до чо­го ми хо­че­мо про­су­ва­ти­ся й по­сту­по­во це за­про­ва­джу­ва­ти осві­тні­ми за­хо­да­ми, адже це не від­бу­де­ться за по­ру­хом ча­рів­ної па­ли­чки. Тре­ба змі­ню­ва­ти­ся, а не ко­пі­ю­ва­ти зов­ні­шні озна­ки. Мі­сто по­вин­но ма­ти свою по­лі­ти­ку та ба­че­н­ня роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.