ДО­ВІД­КА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Культура -

За­кін­чи­ла Ки­їв­ський те­а­траль­ний ін­сти­тут ім. І. К. Кар­пен­ка-Ка­ро­го з чер­во­ним ди­пло­мом за спе­ці­аль­ні­стю «кі­но­ре­жи­су­ра». Ди­плом­на ро­бо­та «Де­мо­ні­а­да» бра­ла участь у кон­кур­сі МКФ в Ло­кар­но (Швей­ца­рія) та МКФ в Пу­а­тьє (Фран­ція). Зня­ла як ре­жи­сер три ко­ро­тко­ме­тра­жні філь­ми, пра­цю­ва­ла на ТБ, ви­ко­нав­чим ди­ре­кто­ром МКФ «Мо­ло­дість», ди­ре­кто­ром з роз­ви­тку Між­на­ро­дно­го кі­но­рин­ку «Єв­ра­зія» в Ан­та­лії (Ту­реч­чи­на).

Ви­ко­нав­чий про­дю­сер кі­но­філь­му «Ща­стя моє» ре­жи­се­ра Сер­гія Ло­зни­ці, який впер­ше в істо­рії укра­їн­сько­го кі­но брав участь в основ­но­му кон­кур­сі МКФ в Кан­нах у 2010 ро­ці. 2011 ро­ку за­сну­ва­ла вла­сну ком­па­нію «ТАТОФІЛЬМ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.