Рі­чард ГААС,

пре­зи­дент ана­лі­ти­чно­го цен­тру США Council on Foreign Relations:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Аме­ри­кан­ські ін­те­ре­си та на­ціо­наль­на без­пе­ка пе­ре­бу­ва­ти­муть під за­гро­зою у сві­ті, де кор­до­ни мо­жуть змі­ню­ва­тись вій­сько­вою си­лою. Не мо­жна до­зво­ля­ти Ро­сії по­ві­ри­ти у те, що во­на мо­же без­кар­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вій­сько­ву си­лу. Укра­ї­на від­мо­ви­лась від ядер­ної зброї, і ми не хо­че­мо, щоб пі­сля дій Ро­сії що­до Укра­ї­ни у сві­ті по­ча­ли ду­ма­ти, що са­ме ядер­на зброя мо­же за­без­пе­чи­ти без­пе­ку. Ми на­да­ли без­пе­ко­ві га­ран­тії Укра­ї­ні, і ми не хо­че­мо, щоб на­ше сло­во ста­ви­лось під сум­нів на­ши­ми дру­зя­ми чи во­ро­га­ми

(twitter.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.