Ін­фля­ція 2017 ро­ку спо­віль­ни­ться до 9,1%, облі­ко­ва став­ка вже зни­же­на до 13%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни про­гно­зує упо­віль­не­н­ня ін­фля­ції до 9,1% 2017 ро­ку, до 6% 2018 ро­ку й до 5% 2019 ро­ку, по­ві­до­ми­ла го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва. При цьо­му во­на за­зна­чи­ла, що про­тя­гом дру­го­го й тре­тьо­го квар­та­лів цьо­го ро­ку ін­фля­ція в рі­чно­му ви­мі­рі за­ли­ша­ти­ме­ться дво­зна­чною й до­сить мін­ли­вою, а в че­твер­то­му по­вер­не­ться до одно­зна­чно­го рів­ня». Одно­ча­сно Нац­банк ухва­лив рі­ше­н­ня змен­ши­ти з 14 кві­тня облі­ко­ву став­ку 14% рі­чних (во­на бу­ла вста­нов­ле­на 28 жов­тня 2016 ро­ку) до 13% рі­чних. «Від­нов­ле­н­ня ци­клу пом’якше­н­ня мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки узго­ди­ться з не­об­хі­дні­стю до­ся­гне­н­ня ці­лей що­до ін­фля­ції в 2017—2019 ро­ках і на­дасть під­трим­ку тем­пам еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня», — за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні цен­тро­бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.