ДО­ВІД­КА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

На­та­ля ЯКО­ВЕН­КО — до­ктор істо­ри­чних на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­у­ки і те­хні­ки Укра­ї­ни, упро­довж 2002 — 2012 ро­ків за­ві­ду­вач ка­фе­дри істо­рії На­УКМА. Ви­бра­ні пра­ці: «Па­ра­лель­ний світ. До­слі­дже­н­ня з істо­рії уяв­лень та ідей в Укра­ї­ні XVIXVII ст.» (2002), «На­рис істо­рії се­ре­дньо­ві­чної та ран­ньо­мо­дер­ної Укра­ї­ни» (2005), «Вступ до істо­рії» (2007), «Укра­їн­ська шля­хта з кін­ця XІV до се­ре­ди­ни XVII сто­лі­т­тя: Во­линь і Цен­траль­на Укра­ї­на» (2008), «Дзер­ка­ла іден­ти­чно­сті. До­слі­дже­н­ня з істо­рії уяв­лень та ідей в Укра­ї­ні XVI — по­ча­тку XVIII сто­лі­т­тя» (2012).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.