ВІД РЕ­ДА­КЦІЇ

Den (Ukrainian) - - День України -

Ми не мо­гли за­ли­ши­ти без ува­ги про­ро­бле­ну іні­ці­а­тив­ною мо­лод­дю ро­бо­ту, тож ра­до по­да­ру­є­мо смі­лян­цям ці сим­во­лі­чні «зер­на» фран­ко­вої мудрості. І не ли­ше їх. Адже до скла­ду Скринь­ки скар­бів «Дня», крім ви­ще­зга­да­но­го мі­ше­чка з на­сі­н­ням, вхо­дять 100 ви­бра­них ли­сті­вок з ма­люн­ка­ми, ка­ри­ка­ту­ра­ми, пер­ши­ми шпаль­та­ми га­зе­ти, а та­кож екс­клю­зив­ний «ко­ро­лів­ський олі­вець»! А ре­шті охо­чих про­по­ну­є­мо за­мов­ля­ти уні­каль­ний су­ве­нір­ний на­бір у ма­га­зи­ні на на­шо­му сай­ті https://day.kyiv.ua/uk/library і жи­ти з га­слом «Дня»:

«По­сі­є­мо — зій­де!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.