«БА­БИН ЯР — ЦЕ ЧА­СТИ­НА ТРА­ГІ­ЧНОЇ ІСТО­РІЇ УКРА­Ї­НИ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Юрій ЩЕРБАК,

гро­мад­ський ді­яч, пу­блі­цист, пи­сьмен­ник, екс-по­сол Укра­ї­ни в зра­ї­лі:

— У сво­їй статті «Му­зей під ви­ві­скою... Ял­тин­ської стра­те­гії» Микола СІРУК по­ру­шив фун­да­мен­таль­ні пи­та­н­ня що­до ство­ре­н­ня Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру пам’яті жертв Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр», з яки­ми не мо­жна не по­го­ди­тись.

Пер­ше і го­лов­не: Ба­бин Яр — це ча­сти­на тра­гі­чної істо­рії Укра­ї­ни — так са­мо, як істо­рії сві­то­во­го єв­рей­ства — і Укра­їн­ська дер­жа­ва не мо­же са­мо­усу­ну­тись і пе­ре­да­ти цю спра­ву в при­ва­тні ру­ки сум­нів­них лю­дей, які не ма­ють мо­раль­но­го пра­ва бра­ти в цьо­му участь.

Ве­ли­кі й бру­дні гро­ші в ру­ках пев­них осіб ще не да­ють пра­ва цим пер­со­нам вва­жа­ти­ся ве­ли­ки­ми знав­ця­ми ми­сте­цтва чи ві­ді­гра­ва­ти по­ва­жну роль у сві­то­вій по­лі­ти­ці або в єв­ро­пей­сько­му фут­бо­лі.

Укра­їн­ська дер­жа­ва, скла­до­вою ча­сти­ною якої був, є і бу­де єв­рей­ський на­род, по­вин­на взя­ти актив­ну участь у фор­му­ван­ні стра­те­гії ство­ре­н­ня ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру.

Участь у цій свя­тій спра­ві одіо­зних ро­сій­ських та про­ро­сій­ських олі­гар­хів — не­при­пу­сти­ма. Існує ри­зик си­ло­во­го втру­ча­н­ня рі­зних гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, зокре­ма ве­те­ра­нів АТО, що при­зве­де до низ­ки між­на­ро­дних скан­да­лів і до не­пе­ре­дба­чу­ва­них на­слід­ків.

Хо­тів би ба­чи­ти в скла­ді на­гля­до­вої ра­ди та­ких осо­би­сто­стей з без­до­ган­ною мо­раль­ною ре­пу­та­ці­єю, як Ка­тя Пе­тров­ська — ав­тор­ка сен­са­цій­но­го ні­ме­цько­мов­но­го ро­ма­ну про істо­рію єв­рей­ської ки­їв­ської ро­ди­ни (К.Пе­тров­ська — донь­ка ві­до­мо­го лі­те­ра­ту­ро­знав­ця Ми­ро­на Пе­тров­сько­го і зна­ної ки­їв­ської вчи­тель­ки Сві­тла­ни Пе­тров­ської); або Ле­о­нід Фін­дберг — ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту юда­ї­ки в Ки­є­ві, поль­ський пу­блі­цист Адам Мі­хнік чи ві­до­ма аме­ри­кан­ська пи­сьмен­ни­ця Енн Еп­пл­ба­ум, — во­ни, без сум­ні­ву, при­кра­си­ли б склад на­гля­до­вої ра­ди.

Ство­ре­н­ня Цен­тру пам’яті жертв Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр» є спра­вою че­сті укра­їн­сько­го су­спіль­ства і дер­жа­ви, і не має бу­ти від­да­ним на від­куп сум­нів­ним діл­кам, які ба­жа­ють зав­дя­ки гро­шам зро­би­ти со­бі ре­кла­му на одній із най­жа­хли­ві­ших тра­ге­дій люд­ства.

По­піл жертв Ба­би­но­го Яру вимагає — від­ді­ли­ти від свя­тої спра­ви тор­га­шів і фа­ри­се­їв, тих, хто під­три­мує ро­сій­ську агре­сію су­про­ти Укра­ї­ни, яка по­гро­жує на­шо­му на­ро­до­ві но­вим ге­но­ци­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.