«Лю­бив Укра­ї­ну щи­ро, кров’ю сер­ця»

З на­го­ди 135-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня В’яче­сла­ва Ли­пин­сько­го в За­тур­ців­сько­му ме­мо­рі­аль­но­му му­зеї — на Во­ли­ні — від­бу­де­ться між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Сло­ва «лю­бив Укра­ї­ну щи­ро, кров’ю сер­ця» на­ле­жать са­мо­му В’яче­сла­ву Ли­пин­сько­му (йо­го 135річ­чя від­зна­ча­є­ться 18 кві­тня), і са­ме во­ни ста­ли на­звою те­ма­ти­чно­го ве­чо­ра, який під­го­ту­ва­ли для учнів мі­сце­вих шкіл. 21 кві­тня в ме­мо­рі­аль­но­му му­зеї в За­тур­цях від­бу­де­ться між­на­ро­дна на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція « Дер­жа­во­твор­чий ім­пе­ра­тив В’яче­сла­ва Ли­пин­сько­го» (спів­ор­га­ні­за­то­ри: Схі­дно­єв­ро­пей­ський до­слі­дний ін­сти­тут іме­ні В’ яче­сла­ва Ли­пин­сько­го ( Фі­ла­дель­фія), Ки­їв­ський лін­гві­сти­чний на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет, Во­лин­ський ін­сти­тут ім. В. Ли­пин­сько­го ПрАТ « ВНЗ «МАУП», За­тур­ців­ський ме­мо­рі­аль­ний му­зей В’яче­сла­ва Ли­пин­сько­го).

Ди­ре­ктор му­зею Ві­та­лій Ку­шнір ка­же, що че­ка­ють на на­у­ков­ців із Лу­цька, Льво­ва, Жи­то­ми­ра, Ки­є­ва, Поль­щі та США. Під час кон­фе­рен­ції від­бу­ду­ться дві пре­зен­та­ції. Ві­до- мі до­слі­дни­ки жит­тє­во­го шля­ху Ли­пин­сько­го Юрій Те­ре­щен­ко і Те­тя­на Оста­шко пред­став­лять п’ ятий том сво­єї пра­ці « В’ яче­слав Ли­пин­ський та йо­го до­ба » . А до­ктор істо­ри­чних на­ук зі Льво­ва Сте­пан Ге­лей упо­ряд­ку­вав пе­ре­ви­да­ну укра­їн­ською ( пе­ре­клад з ні­ме­цької) пра­цю Ва­си­ля Ку­чаб­сько­го, учня і по­слі­дов­ни­ка Ли­пин­сько­го, під на­звою « За­хі­дна Укра­ї­на у вій­ні з Поль­щею та біль­шо­ви­змом. 1918 — 1921 ро­ки » .

На­га­да­є­мо, «День» зі сво­го бо­ку ство­рив вір­ту­аль­ну екс­кур­сію му­зе­єм у За­тур­цях (див. на сай­ті incognita.day.kiev.ua), а в се­рії книг «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка » в на­шій Бі­блі­о­те­ці ви­йшли урив­ки зі зна­ко­вих «Ли­стів до бра­тів-хлі­бо­ро­бів» та «Всту­пно­го сло­ва для чи­та­чів із во­ро­жих та­бо­рів». До ре­чі, не­що­дав­но іме­нем Ли­пин­сько­го на­зва­но одну з ву­лиць у цен­трі Дні­пра.

На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.