Обір­ва­ні Ро­сі­єю жи­т­тя...

Від по­ча­тку ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на схо­ді Укра­ї­ни за­ги­ну­ли 2 652 вій­сько­во­слу­жбов­ці

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - ВО­НИ ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ЗА НАС

Від по­ча­тку ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на схо­ді Укра­ї­ни — 14 кві­тня 2014 ро­ку — за­ги­ну­ли 2 652 вій­сько­во­слу­жбов­ці і спів­ро­бі­тни­ки Зброй­них сил, На­ціо­наль­ної гвар­дії, СБУ, МВС, Держ­при­кор­дон­слу­жби. 9578 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, по­ві­до­мив спі­кер Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни з пи­тань АТО Ан­дрій Ли­сен­ко ми­ну­лої п’ятни­ці. Во­рог ігно­рує чер­го­ві до­мов­ле­но­сті про при­пи­не­н­ня во­гню і зав­дає смер­тель­них по­ра­нень лю­дям, які по­ки­ну­ли мир­не жи­т­тя, щоб за­хи­сти­ти всіх нас. Наші втра­ти — це не ста­ти­сти­ка, а зруй­но­ва- ні все­сві­ти і до­лі. То­му «День» не при­пи­няє пу­блі­ку­ва­ти істо­рії за­ги­блих ге­ро­їв, чиї жи­т­тя ма­ють про­дов­жу­ва­тись у на­шій пам’яті. Cьо­го­дні роз­по­від­а­є­мо про трьох він­ни­чан: 38рі­чно­го пра­пор­щи­ка 15-ї бри­га­ди транс­порт- ної авіа­ції Руслана Бон­да­ра з Кри­жо­по­ля, 22-рі­чно­го мор­сько­го пі­хо­тин­ця В’яче­сла­ва Чер­не­цько­го із се­ла Му­ра­фа та 25-рі­чно­го бій­ця 51-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Оле­ксан­дра Пе­ре­пе­ли­цю із се­ла Бі­ла.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.