«Еста­фе­та» са­кур – те­пер в Ужго­ро­ді

У ме­жах акції з на­го­ди Ро­ку Япо­нії в Укра­ї­ні у мі­стах на­шої кра­ї­ни ви­са­дять по­над 2 ти­ся­чі де­рев

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

По­че­сним уча­сни­ком за­хо­ду став мі­ністр- ра­дник По­соль­ства Япо­нії в Укра­ї­ні Мі­чіо Ха­ра­да. З уча­стю мі­сько­го го­ло­ви Ужго­ро­да Бо­г­да­на Ан­дрі­ї­ва та йо­го ко­лег пер­ші де­сять де­рев ви­са­ди­ли на про­спе­кті Сво­бо­ди та Пра­во­слав­ній на­бе­ре­жній. Ще 20 са­кур по­са­дять во­се­ни.

Пан Мі­чіо Ха­ра­да, який впер­ше пе­ре­бу­ває в Ужго­ро­ді, за­зна­чив, що ужго­род­ці ма­ють справ­ді пи­ша­ти­ся тим, що у них ро­стуть та­кі чу­до­ві са­ку­ри, що мі­сто спра­ви­ло на ньо­го пре­кра­сне вра­же­н­ня, і він з ра­ді­стю при­їде сю­ди знов. Та­кож мі­ністр-ра­дник По­соль­ства Япо­нії до­дав, йо­му ду­же при­єм­но, що за­раз ви­са­джу­ють не тіль­ки са­ку­ри, по­да­ро­ва­ні По­соль­ством, а й при­дба­ні мі­ською вла­дою.

Вран­ці са­ку­ри ви­са­ди­ли на Пра­во­слав­ній на­бе­ре­жній бі­ля пам’ятни­ка за­ги­блим при ви­ко­нан­ні слу­жбо­вих обов’яз­ків пра­ців­ни­кам вну­трі­шніх справ. У за­хо­ді взя­ли участь очіль­ник На­цпо­лі­ції Сер­гій Кня­зєв, го­ло­ва За­кар­пат­ської обла­сної ра­ди, мі­ський го­ло­ва та ін­ші офі­цій­ні осо­би. За­люб­ки до­лу­чи­ли­ся до ви­сад- же­н­ня де­рев і шко­ля­рі Ужго­род­ської ЗОШ №11, які са­ме про­хо­ди­ли повз алею. На згад­ку учні зро­би­ли і фото з япон­ським ди­пло­ма­том.

На­ве­сні Ужго­род ча­сто на­зи­ва­ють «ма­лень­кою Япо­ні­єю». Цві­ті­н­ня са­ку­ри, яку в мі­сті по­ча­ли ви­са­джу­ва­ти ще на по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, не­аби­як при­кра­шає істо­ри­чне се­ре­дмі­стя й го­лов­ні ву­ли­ці мі­ста, за­охо­чу­ю­чи від­ві­да­ти йо­го ти­ся­чі ту­ри­стів. Однак ду­же ча­сто са­ку­ри по­тер­па­ють від мі­сце­вих жи­те­лів та го­стей, які за­для вда­лих фото лю­блять ла­ма­ти гіл­ки чи за­би­ра­ти­ся на де­ре­ва. Цьо­го­річ во­лон­те­ри в со­ці­аль­них ме­ре­жах за­пу­сти­ли акцію #со­ко­ти­_са­ку­ри (на­га­да­є­мо, на­ша га­зе­та пи­са­ла про неї у «Дні» № 60 від 5 кві­тня): усі за­ці­кав­ле­ні, ско­ри­став­шись хе­ште­гом, мо­жуть по­чи­та­ти про де­ре­ва, зна­йти кар­ту цві­ті­н­ня і ді­зна­ти­ся, як без­пе­чні­ше фо­то­гра­фу­ва­ти­ся. Для тих, хто не ко­ри­сту­є­ться со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми чи ко­ри­сту­є­ться ни­ми вкрай рід­ко, во­лон­те­ри роз­дру­ку­ва­ли ли­стів­ки, які за­ли­ша­ють на тим­ча­со­вих стен­дах у мі­сцях ма­со­во­го цві­ті­н­ня япон­ської ви­шні. Сьо­го­дні та­кі стен­ди роз­мі­сти­ли й по­ряд із са­джан­ця­ми де­рев, по­да­ро­ва­них По­соль­ством Япо­нії в Укра­ї­ні.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.