Го­лов­на цін­ність – від­ві­ду­ва­чі

На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни по­ді­ли­ться по­ту­жним до­сві­дом змін на між­на­ро­дно­му фо­ру­мі

Den (Ukrainian) - - День України -

Муль­ти­ди­сци­плі­нар­ний май­дан­чик, центр ко­му­ні­ка­ції, який ре­а­гує на куль­тур­ні та осві­тні за­пи­ти гро­ма­дян рі­зно­го ві­ку і спри­яє фор­му­ван­ню укра­їн­ської іден­ти­чно­сті, — та­ким має бу­ти су­ча­сний му­зей, вва­жа­ють екс­пер­ти. У цій па­ра­ди­гмі тре­тій рік пра­цює На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни — як «му­зей для лю­дей». 2018 ро­ку він ві­зьме участь у Єв­ро­пей­сько­му му­зей­но­му фо­ру­мі, де пред­ста­вить свої про­е­кти й іні­ці­а­ти­ви.

«Із 2014 ро­ку від­ві­ду­ва­ність На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни ско­ро­ти­ла­ся біль­ше, ніж удві­чі. Щоб му­зей став жи­вим, акту­аль­ним, ці­ка­вим та від­ві­ду­ва­ним, ми оно­ви­ли май­же всі скла­до­ві, — роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор НМІУ Те­тя­на СОСНОВСЬКА. — Ко­ли ми схва­ли­ли кон­це­пцію роз­ви­тку му­зею на пе­рі­од до 2020 ро­ку, до нас по­тя­гну­ли­ся мо­ло­ді пра­ців­ни­ки. За два ро­ки ми пов­ні­стю змі­ни­ли ко­ли­шню па­ра­ди­гму му­зей­ної спра­ви, яка до то­го бу­ла ра­дян­сько­го фор­ма­ту. Ми змі­ни­ли фі­ло­со­фію: му­зей має пра­цю­ва­ти за­ра­ди від­ві­ду­ва­чів, від­по­від­а­ти ї хнім за­пи­там і ви­мо­гам. Ство­ри­ли ба­га­то про­грам і про­е­ктів, щоб від­ві­ду­ва­чі, які при­йшли до нас, на­віть най­мен­ші, ді­зна­ва­ли­ся про свою істо­рію, про ті її сто­рін­ки, які ра­ні­ше бу­ли не­ві­до­ми­ми. Ми по­ча­ли пер­со­ні­фі­ку­ва­ти і ге­ро­ї­зу­ва­ти тих укра­їн­ських до­стой­ни­ків, про яких не роз­по­від­а­ло­ся ні в екс­по­зи­ці­ях, ні на екс­кур­сі­ях. Наш му­зей став по­трі­бним спіль­но­ті — екс­кур­сії для шко­ля­рів уже за­мов­ле­ні на­віть на 25 трав­ня. У нас ще ба­га­то ро­бо­ти: бу­де­мо за­по­зи­ча­ти до­свід кра­їн, які спро­мо­гли­ся зро­би­ти свої му­зеї су­ча­сни­ми й ці­ка­ви­ми, зокре­ма, це до­свід Ізра­ї­лю, Шо­тлан­дії, Угор­щи­ни, Поль­щі».

У НМІУ оно­ви­ли фор­ми ро­бо­ти з від­ві­ду­ва­ча­ми: це спіл­ку­ва­н­ня, ле­кції, ін­те­р­актив­на ро­бо­та, кве­сти — на будь-який вік та впо­до­ба­н­ня. Му­зей про­по­нує екс­кур­сії Ки­є­вом. Фа­хів­ці му­зей­ної спра­ви вва­жа­ють, що та­кі фор­ми ро­бо­ти ма­ють пра­кти­ку­ва­ти­ся і в обла­сних, і в ра­йон­них му­зе­ях. Під­хід до по­да­ва­н­ня ма­те­рі­а­лу, і не тіль­ки істо­ри­чно­го, має змі­ню­ва­ти­ся, щоб за­лу­ча­ти яко­мо­га біль­ше лю­дей, щоб му­зей став справ­ді ці­ка­вим мі­сцем, у яко­му хо­ті­лось би про­ве­сти ра­зом із сім’єю ці­лий день. Тим біль­ше, укра­їн­ські фон­ди — не гір­ші за єв­ро­пей­ські, пра­цю­ва­ти є з чим. Го­лов­не — пра­гне­н­ня до змін у му­зей­них пра­ців­ни­ків.

Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.