Щоб зня­ти «со­ці­аль­ну на­пру­же­ність»

Хер­сон­ська обл­ра­да про­сить уряд на­да­ти ко­шти на від­нов­ле­н­ня ав­то­тра­си Мар’ян­ське — Бе­ри­слав

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Під час по­пе­ре­дньо­го пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня се­сії де­пу­та­ти Хер­сон­ської обла­сної ра­ди під­три­ма­ли звер­не­н­ня до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни що­до на­да­н­ня ко­штів на ре­монт ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги Т-04-03 Мар’ян­ське — Бе­ри­слав. На від­нов­ле­н­ня ав­то­шля­ху про­сять на­да­ти 950 млн гри­вень із держ­бю­дже­ту вже цьо­го ро­ку. Від­по­від­не рі­ше­н­ня під­три­ма­ли 49 із 58 де­пу­та­тів.

До­ро­га Мар’ ян­ське — Бе­ри­слав спо­лу­чає Хер­сон­ську та Дні­про­пе­тров­ську обла­сті. Її за­галь­на дов­жи­на — май­же 100 км. На­ра­зі до­ро­га пе­ре­бу­ває в не­за­до­віль­но­му ста­ні. На ній фа­кти­чно від­су­тнє асфаль­тне по­кри­т­тя, за­мість яко­го утво­ри­ли­ся гли­бо­кі ви­бо­ї­ни, що не­о­дно­ра­зо­во ста­ва­ли при­чи­на­ми ДТП й по­ло­мок ав­то­мо­бі­лів. Се­ре­дня швид­кість ру­ху на біль­шо­сті ді­ля­нок ста­но­вить 30 — 40 км/ год.

« Ава­рій­ний стан ав­то­до­ро­ги ви­кли­кає обу­ре­н­ня во­ді­їв, ство­рює со­ці­аль­ну на­пру­же­ність се­ред мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, галь­мує со­ці­аль­но- еко­но­мі­чний роз­ви­ток обла­сті як ку­рор­тно- ре­кре­а­цій­ної зо­ни, не­га­тив­но впли­ває на роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри ре­гіо­ну за­га­лом » , — іде­ться у звер­нен­ні обл­ра­ди до Ка­бмі­ну.

Де­пу­та­ти за­зна­ча­ють, що не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся до цен­траль­них ор­га­нів вла­ди з про­ха­н­ням спри­я­ти в на­дан­ні ко­штів на ре­монт до­ро­ги Мар’ ян­ське — Бе­ри­слав у су­мі 950 млн гри­вень, однак їхні звер­не­н­ня не зна­йшли під­трим­ки. Зва­жа­ю­чи на ва­жли­вість спо­лу­че­н­ня з су­сі­дні­ми обла­стя­ми че­рез за­зна­че­ну до­ро­гу, де­пу­та­ти про­сять уряд ще раз роз­гля­ну­ти мо­жли­вість фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го ав­то­шля­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.