Май­же пів­то­ри ти­ся­чі ге­кта­рів зем­лі

Отри­ма­ли уча­сни­ки АТОна Львів­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України -

З по­ча­тку за­про­ва­дже­н­ня іні­ці­а­ти­ви про за­без­пе­че­н­ня уча­сни­ків АТО зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми у Львів­ській обла­сті вій­сько­во­слу­жбов­ці та їхні сім’ї отри­ма­ли у вла­сність 5681 зе­мель­ну ді­лян­ку за­галь­ною пло­щею 1492 ге­кта­ри. Ді­лян­ки при­зна­че­ні для бу­дів­ни­цтва, са­дів­ни­цтва та ве­де­н­ня осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства, по­ві­дом­ляє www. kmu. gov.ua.

Із ці­єї кіль­ко­сті рі­шень го­лов­ним управ­лі­н­ням Дер­жгео­ка­да­стру у Львів­ській обла­сті ви­да­но 3657 на­ка­зів про на­да­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­цям у вла­сність зе­мель­них ді­ля­нок за­галь­ною пло­щею 1031,5 ге­кта­ра. Зем­лі роз­та­шо­ва­ні по­за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів. Уча­сни­ки АТО при­ва­ти­зу­ва­ли ді­лян­ки пе­ре­ва­жно для ве­де­н­ня са­дів­ни­цтва ( 3179 зе­мель­них ді­ля­нок), осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства (436 на­ді­лів) та ін­ди­ві­ду­аль­но­го да­чно­го бу­дів­ни­цтва (42 ді­лян­ки).

Та­кож Го­лов­не управ­лі­н­ня Дер­жгео­ка­да­стру у Львів­ській обла­сті на­да­ло уча­сни­кам АТО та чле­нам їхніх сі­мей 3406 до­зво­лів на роз­роб­ку до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою. На­ра­зі три­ває про­цес оформ­ле­н­ня ді­ля­нок у вла­сність.

Най­біль­ше на­ка­зів про на­да­н­ня до­зво­лу на роз­ро­бле­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки ви­да­но для уча­сни­ків АТО в Пу­сто­ми­тів­сько­му (1195), Жов­ків­сько­му (1034) та Бро­дів­сько­му (635) ра­йо­нах Львів­ської обла­сті.

Ще 2024 зе­мель­ні ді­лян­ки в ме­жах на­се­ле­них пун­ктів вій­сько­вим на­да­ли згі­дно з рі­ше­н­ням мі­сце­вих рад Львів­щи­ни. Ці зем­лі вій­сько­ві ви­ко­ри­ста­ють пе­ре­ва­жно для бу­дів­ни­цтва ін­ди­ві­ду­аль­них жи­тло­вих бу­дин­ків (1562 зе­мель­ні ді­лян­ки).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.