«ПРО ПОГЛИБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ан­дрій СИБІГА, по­сол Укра­ї­ни в Ту­ре­цькій Ре­спу­блі­ці, Ан­ка­ра:

— Про­ве­де­н­ням ре­фе­рен­ду­му 16 кві­тня в Ту­реч­чи­ні за­вер­ши­ла­ся по­лі­ти­чна кам­па­нія що­до вне­се­н­ня змін до кон­сти­ту­ції кра­ї­ни. По­пе­ре­дньо опри­лю­дне­ні ре­зуль­та­ти під­ра­хун­ку ре­зуль­та­тів го­ло­су­ва­н­ня під час кон­сти­ту­цій­но­го ре­фе­рен­ду­му в Ту­ре­цькій Ре­спу­блі­ці свід­чать про пе­ре­мо­гу про­вла­дно­го про­е­кту ре­фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­чної си­сте­ми ТР (з ре­зуль­та­том близь­ко 51,4% при яв­ці близь­ко 85,3%, про­ти про­го­ло­су­ва­ло 48,6% ви­бор­ців). На опри­лю­дне­ф­н­ня оста­то­чних офі­цій­них по­ка­зни­ків за­ко­но­дав­ство ТР від­во­дить до 10 днів.

Роз­по­чи­на­є­ться пра­кти­чна ім­пле­мен­та­ція ство­ре­н­ня пре­зи­дент­ської мо­де­лі управ­лі­н­ня, ко­тра, як пла­ну­є­ться, на­бу­де чин­но­сті у ли­сто­па­ді 2019 ро­ку пі­сля ви­бо­рів но­во­го скла­ду пар­ла­мен­ту та пре­зи­ден­та, що, згі­дно із прийня­ти­ми змі­на­ми, від­бу­ва­ти­ме­ться в один день. Пі­сля оста­то­чної ім­пле­мен­та­ції за­ко­но­про­е­кту пе­ред­ба­ча­є­ться ска­су­ва­н­ня по­са­ди прем’єр­мі­ні­стра, пе­ре­да­ча пре­зи­ден­ту кра­ї­ни пов­но­ва­жень ство­рю­ва­ти та без­по­се­ре­дньо ке­ру­ва­ти цен­траль­ни­ми ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди,

зброй­ни­ми си­ла­ми, спе­ці­аль­ни­ми слу­жба­ми то­що.

Гла­ва дер­жа­ви отри­має пра­во за­ли­ша­ти­ся чле­ном по­лі­ти­чної пар­тії. Кіль­кість де­пу­та­тів пар­ла­мен­ту пе­ред­ба­ча­є­ться збіль­ши­ти з 550 до 600, ві­ко­вий ценз для кан­ди­да­тів змен­шу­є­ться з 25 до 18 ро­ків. Змі­ни­ться та­кож по­ря­док фор­му­ва­н­ня су­до­вих ор­га­нів. Пар­ла­мент­ські та пре­зи­дент­ські ви­бо­ри про­во­ди­ти­му­ться одно­ча­сно раз у п’ять ро­ків. Вра­хо­ву­ю­чи три­ва­ю­чу бо­роть­бу Ту­реч­чи­ни про­ти те­ро­ри­зму, в кра­ї­ні не бу­ло ска­со­ва­но дію над­зви­чай­но­го ста­ну, який про­дов­же­но ще на 3 мі­ся­ці, по­чи­на­ю­чи з 19 кві­тня 2017 р. Впев­не­ний, що ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му та ім­пле­мен­та­ція кон­сти­ту­цій­ної ре­фор­ми не по­зна­ча­ться на подаль­шо­му роз­ви­тку стратегічного партнерства між Укра­ї­ною і Ту­реч­чи­ною. Рі­вень від­но­син між Ки­є­вом і Ан­ка­рою ба­зу­є­ться як на ро­зу­мін­ні ва­жли­во­сті до­три­ма­н­ня ба­зо­вих і клю­чо­вих прин­ци­пів між­на­ро­дно­го пра­ва, так і на ба­га­то­ві­ко­вій істо­рії вза­є­мо­дії на­ших на­ро­дів.

Ми по­ва­жа­є­мо ви­бір ту­ре­цько­го на­ро­ду. Ві­ри­мо, що змі­ни, які від­бу­ва­ти­му­ться у Ту­реч­чи­ні, спри­я­ти­муть подаль­шо­му роз­ви­тку дво­сто­рон­ньо­го стратегічного партнерства між на­ши­ми дер­жа­ва­ми, а та­кож змі­цнен­ню Ту­реч­чи­ни як де­мо­кра­ти­чної і про­цві­та­ю­чої дер­жа­ви в умо­вах її ва­жли­вої ро­лі у за­без­пе­чен­ні ре­гіо­наль­ної та гло­баль­ної ста­біль­но­сті. Крім то­го, вра­хо­ву­ю­чи ве­ли­ку кіль­кість зав­дань для спів­пра­ці у вза­є­мо­ви­гі­дних сфе­рах спів­ро­бі­тни­цтва на по­ряд­ку ден­но­му, під­трим­ка те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни та спіль­ні зу­си­л­ля з де­о­ку­па­ції Кри­му за­ли­ша­ти­му­ться на­рі­жним ка­ме­нем дво­сто­рон­ньо­го партнерства з Ту­реч­чи­ною.

18 кві­тня від­бу­лась те­ле­фон­на роз­мо­ва між пре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни і Ту­реч­чи­ни, під час якої обго­во­ре­но подаль­ші кро­ки з ме­тою поглиблення стратегічного партнерства між дво­ма дер­жа­ва­ми. Одним з та­ких кро­ків є під­го­тов­ка і про­ве­де­н­ня у Ки­є­ві Шо­сто­го за­сі­да­н­ня Стра­те­гі­чної ра­ди ви­со­ко­го рів­ня між Укра­ї­ною та Ту­реч­чи­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.