Мей ого­ло­си­ла про про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’ єр- мі­ні­стер Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­за Мей по­дасть до Па­ла­ти гро­мад пар­ла­мен­ту кра­ї­ни про­по­зи­цію що­до про­ве­де­н­ня по­за­чер­го­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів 8 черв­ня. Своє рі­ше­н­ня Мей об­ґрун­ту­ва­ла по­си­ле­н­ням су­пе­ре­чно­стей між чле­на­ми за­ко­но­дав­чо­го ор­га­ну, за­ки­нув­ши опо­зи­ції, що во­на «по­сла­блює по­зи­ції Ве­ли­ко­бри­та­нії в пе­ре­го­во­рах з ЄС» що­до Brexit. Уже під час ви­сту­пу прем’єр­ка­кон­сер­ва­тор­ка по­ча­ла агі­ту­ва­ти ви­бор­ців від­да­ти го­лос за свою пар­тію. «Якщо ми не про­ве­де­мо за­галь­ні ви­бо­ри, по­лі­ти­чні ігри опо­зи­ції про­дов­жа­ться. Ко­жен го­лос за кон­сер­ва­то­рів за­ва­дить опо­зи­ції, яка на­ма­га­є­ться не до­зво­ли­ти ме­ні до­ве­сти спра­ву до кін­ця ( офор­ми­ти ви­хід з ЄС. — Ред.) », — за­яви­ла Мей у Лон­до­ні учо­ра. Бри­тан­ське за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня чер­го­вих ви­бо­рів до пар­ла­мен­ту 2020 ро­ку. Для ого­ло­ше­н­ня по­за­чер­го­вих ви­бо­рів по­трі­бна під­трим­ка по­да­н­ня дво­ма тре­ти­на­ми го­ло­сів Па­ла­ти гро­мад — ни­жньої па­ла­ти за­ко­но­дав­чо­го ор­га­ну кра­ї­ни. Го­лов­ні опо­нен­ти кон­сер­ва­то­рів — Лей­бо­рист­ська пар­тія — вже за­яви­ли, що го­то­ві під­три­ма­ти ідею про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих ви­бо­рів. Спе­ку­ля­ції нав­ко­ло мо­жли­вої за­яви що­до про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих ви­бо­рів іще пе­ред ви­сту­пом Мей при­зве­ли до по­сла­бле­н­ня фун­та стер­лін­га що­до до­ла­ра США на 0,3%, по­ві­дом­ляє ін­форм­а­ген­ція AP.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.