Зо­бов’яза­н­ня що­до під­трим­ки су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Сьо­го­дні, 19 кві­тня, прем’єр­мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­за Мей про­ве­де пе­ре­го­во­ри з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком в сво­їй офі­цій­ній ре­зи­ден­ції на Да­у­нінг Стріт. «Сто­ро­ни обго­во­рять стан і пер­спе­кти­ви дво­сто­рон­ніх від­но­син, в той час як наші кра­ї­ни від­зна­ча­ють 25-ту рі­чни­цю вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних зв’яз­ків. Окрім то­го, во­ни обго­во­рять пи­та­н­ня єв­ро­пей­ської без­пе­ки, наші зо­бов’яза­н­ня що­до під­трим­ки су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни за умов ро­сій­ської агре­сії, а та­кож про­гра­му укра­їн­ських ре­форм». Про це «Дню» по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі По­соль­ства Ве­ли­ко­бри­та­нії в Укра­ї­ні. Під час дво­ден­но­го офі­ці­аль­но­го ві­зи­ту до Ве­ли­ко­бри­та­нії укра­їн­ський лі­дер та­кож зу­стрі­не­ться з окре­ми­ми чле­на­ми уря­ду та пред­став­ни­ка­ми Па­ла­ти гро­мад бри­тан­сько­го Пар­ла­мен­ту. За­пла­но­ва­но ви­ступ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у Ко­ро­лів­сько­му ін­сти­ту­ті між­на­ро­дних від­но­син «Че­тем Ха­уз» на те­му «Би­тва за Укра­ї­ну: лі­дер­ство та со­лі­дар­ність про­ти агре­сії». Пре­зи­дент Укра­ї­ни та­кож зу­стрі­не­ться з про­від­ни­ми пред­став­ни­ка­ми бри­тан­сько­го бі­зне­су, по­ві­дом­ляє Ми­ко­ла СІРУК, «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.