Пам’ять про­ти по­лі­ти­чних спе­ку­ля­цій

Чи мо­же су­спіль­ство прийня­ти пі­ар за­мість вша­ну­ва­н­ня без­не­вин­но убі­єн­них жертв Ба­би­но­го Яру?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Де­ся­тки, со­тні ти­сяч за­ка­то­ва­них у пе­ред­мі­сті Ки­є­ва, в ур­очи­щі Ба­бин Яр єв­ре­їв, укра­їн­ців, ро­сі­ян, ци­ган — пе­ре­дов­сім лю­дей — це тра­ге­дія гло­баль­но­го, все­сві­тньо­го мас­шта­бу. Та­кою во­на на­зав­жди за­ли­ши­ться в пам’яті люд­ства. І най­ви­щий ети­чний обов’язок Укра­ї­ни як су­спіль­ства і дер­жа­ви, так са­мо й сві­то­вої та єв­ро­пей­ської спіль­но­ти — на­ле­жним чи­ном, ви­хо­дя­чи з одві­чних на­ста­нов со­ві­сті та гу­ма­ні­зму, вша­ну­ва­ти пам’ять по­ле­глих. Це на­сам­пе­ред має бу­ти вра­хо­ва­но в ро­бо­ті над пла­ну­ва­н­ням і спо­ру­дже­н­ням Ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу пам’яті жертв Ба­би­но­го Яру. Та­кий пам’ятник обов’яз­ко­во має бу­ти віль­ним від спроб ста­ти іде­о­ло­гі­чним ін­стру­мен­том у чу­жих для Укра­ї­ни по­лі­ти­чних ігри­щах, від ре­а­лі­за­ції чи­ї­хось при­ва­тних пі­ар-ін­те­ре­сів.

Са­ме про це в на­шій га­зе­ті ви­йшла ста­т­тя Миколи Сі­ру­ка «Му­зей під ви­ві­скою... «Ял­тин­ської стра­те­гії» («День» № 48 від 21 бе­ре­зня ц. р.). Нам зда­ва­ло­ся, що щой­но ви­кла­де­ні за­са­дни­чі дум­ки є кон­че ва­жли­ви­ми для май­бу­тньо­го Ме­мо­рі­а­лу, і вра­хо­ву­ва­ти їх справ­ді не­об­хі­дно (тим біль­ше, що оскар­жи­ти їх важ­ко). Про­те на ім’я го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» на­ді­йшов лист від Ма­ре­ка Сі­ве­ця, ві­до­мо­го поль­сько­го по­лі­ти­ка, на­шо­го дав­ньо­го автора, де­пу­та­та Єв­ро­пар­ла­мен­ту, ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр», де ша­нов­ний поль­ський пар­ла­мен­та­рій (за­ува­жи­мо — в не­при­та­ман­но­му для се­бе сти­лі) до­во­лі жорс­тко по­ле­мі­зує з основ­ни­ми по­ло­же­н­ня­ми за­зна­че­ної стат­ті «Дня». З ли­стом Ма­ре­ка Сі­ве­ця й зі звер­не­н­ням ві­до­мих укра­їн­ських істо­ри­ків (то­чні­ше, це лист-за­сте­ре­же­н­ня) чи­тач мо­же озна­йо­ми­ти­ся на цій сто­рін­ці «Дня» і зро­би­ти са­мо­стій­ні ви­снов­ки. Ми жхо­ті­ли б акцен­ту­ва­ти ува­гу ось на чо­му.

❶ По­при те, що на­ша га­зе­та пи­са­ла про не­при­пу­сти­мість «при­ва­ти­за­ції» ідеї Ме­мо­рі­а­лу та йо­го ре­а­лі­за­ції вузь­кою гру­пою при­ва­тних осіб (кон­кре­тно — лю­дей, ко­трі пов’яза­ні з так зва­ною Ял­тин­ською єв­ро­пей­ською стра­те­гі­є­ю­YES та Ві­кто­ром Пін­чу­ком), пан Сі­вець за­над­то емо­цій­но до­во­дить, що пан Пін­чук, пан Фукс та ін­ші бі­зне­сме­ни «зро­би­ли ба­га­то справ для під­трим­ки й роз­бу­до­ви но­вої Укра­ї­ни». Ми пи­са­ли не так про те, зро­би­ли чи не зро­би­ли ці лю­ди щось до­бре для «но­вої Укра­ї­ни», як про те, що та­ку від­по­від­аль­ну, свя­ту мі­сію не мо­жна за­ли­ша­ти в ру­ках вузь­кої гру­пи осіб із, м’яко ка­жу­чи, не зов­сім без­до­ган­ною ба на­віть одіо­зною ре­пу­та­ці­єю. От­же, ма­є­мо під­мі­ну пре­дме­та роз­мо­ви.

❷ Пан Сі­вець пи­ше: «Ви не в змо­зі за­бра­ти пра­во вша­ну­ва­н­ня пам’яті у лю­дей, які на­ро­ди­ли­ся в Укра­ї­ні і чи­їх рі­дних та близь­ких тут по­хо­ва­но». Хто за­би­рає та­ке пра­во чи бо­дай ро­бить по­ді­бні спро­би? На­ві­що при­пи­су­ва­ти ав­то­ро­ві «Дня» твер­дже­н­ня, яких у йо­го стат­ті геть не бу­ло?

❸ Ви­ни­кає вра­же­н­ня, що в ли­сті па­на Сі­ве­ця не­яв­но (по­між ряд­ків) нав’язу­є­ться дум­ка: або роз­бу­до­ва Ме­мо­рі­а­лу здій­сню­ва­ти­ме­ться з «ке­рів­ною уча­стю YES» та її вер­хів­ки, або ця мі­сія, ціл­ком мо­жли­во, вза­га­лі бу­де про­ва­ле­на. На­вряд чи це є кон­стру­ктив­ним під­хо­дом.

❹ До­сі аб­со­лю­тно нез’ясо­ва­ним за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня: в чо­му кон­кре­тно по­ля­га­ти­ме участь Укра­їн­ської дер­жа­ви у цій спра­ві? А в цьо­му ж суть про­бле­ми, адже йде­ться про ре­чі за­галь­но­дер­жав­ної ва­ги.

❺ Пан Сі­вець у ли­сті геть об­хо­дить за­са­дни­чі пи­та­н­ня, по­ру­ше­ні в за­сте­ре­жен­ні укра­їн­ських істо­ри­ків. А са­ме: про не­при­пу­сти­мість шту­чно­го ви­окрем­ле­н­ня так зва­но­го Го­ло­ко­сту від куль із за­галь­ної істо­рії Го­ло­ко­сту в Єв­ро­пі; про те, що під час на­цист­ської оку­па­ції Ба­бин Яр став мі­сцем роз­стрі­лу не ли­ше єв­ре­їв (во­ни ста­нов­лять по­над дві тре­ті жертв, це прав­да), а й усіх, ко­го на­ци­сти вва­жа­ли за сво­їх во­ро­гів: укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів, ро­мів, ра­дян­ських під­піль­ни­ків та вій­сько­во­по­ло­не­них, в’язнів Си­ре­цько­го кон­цта­бо­ру... Зро­зумі­ло, що М. Сі­вець на­вряд чи зна­йо­мий з ли­стом-за­сте­ре­же­н­ням на­ших уче­них, але ж ма­є­мо спра­ву з пи­та­н­ня­ми кон­це­пту­аль­ни­ми, да­ле­ко не дру­го­ря­дни­ми, обми­ну­ти ува­гою які на­вряд чи вда­сться.

А те­пер, чи­та­чу, зна­йом­тесь з усі­ма ма­те­рі­а­ла­ми і ро­біть ви­снов­ки са­мо­стій­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.