19 кві­тня – суд у «спра­ві Гон­га­дзе–По­доль­сько­го»

«Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ка­са­цій­на ін­стан­ція від­криє шлях для про­ве­де­н­ня спра­ве­дли­во­го су­ду», — адво­кат Те­тя­на КОСТІНА

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Все­ре­ду у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му су­ді із роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ очі­ку­є­ться чер­го­ве сер­йо­зне про­ти­сто­я­н­ня. В цей день тут роз­гля­да­ти­муть«спра­ву Гон­га­дзе–По­доль­сько­го», в якій ви­ко­нав­ця зло­чи­нів Оле­ксія Пу­ка­ча суд пер­шої ін­стан­ції за­су­див до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня за вбив­ство жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе та по­би­т­тя гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го. Пі­сля то­го як Апе­ля­цій­ний суд Ки­є­ва за­ли­шив в си­лі рі­ше­н­ня Пе­чер­сько­го су­ду сто­ли­ці, на­ра­зі три­ва­ють су­ди в ка­са­цій­ній ін­стан­ції.

На­га­да­є­мо, що ми­ну­ле за­сі­да­н­ня 7 лю­то­го так і не від­бу­ло­ся у зв’яз­ку з від­су­тні­стю одно­го з суд­дів. Від­по­від­но за­сі­да­н­ня бу­ло пе­ре­не­се­но на 19 кві­тня. Під час ого­ло­ше­н­ня го­ло­ву­ю­ча На­та­лія Мар­чук та­кож зга­да­ла про не­об­хі­дність за­без­пе­че­н­ня до­пу­ску до дер­жав­ної та­єм­ни­ці адво­ка­та по­тер­пі­ло­го Оле­ксія По­доль­сько­го Те­тя­ну Ко­сті­ну. «За­раз я вже отри­ма­ла та­кий до­ступ», — ко­мен­тує са­ма Костіна. Які очі­ку­ва­н­ня від ка­са­цій­ної ін­стан­ції?

«На від­мі­ну від апе­ля­цій­ної ста­дії, сьо­го­дні у нас є пев­на на- дія, що хо­ча б на ста­дії ка­са­ції по­ру­ше­н­ня, які ма­ли мі­сце ра­ні­ше, по­чнуть усу­ва­ти­ся, — про­дов­жує адво­кат. — На­при­клад, суд вже від­ре­а­гу­вав на дві за­яви По­доль­сько­го про вчи­не­н­ня зло­чи­ну і на­пра­вив їх до Ген­про­ку­ра­ту­ри. Як діє ГПУ, це вже ін­ше пи­та­н­ня. Для ме­не осо­би­сто, ко­ли я по­ча­ла бра­ти участь в за­сі­да­н­нях, бу­ло не­зро­зумі­ло — на­ві­що офі­це­ру Пу­ка­чу вчи­ня­ти зло­чи­ни, які йо­му ін­кри­мі­ну­ють, яким є йо­го осо­би­стий мо­тив як лю­ди­ни в тих зло­чи­нах? Сьо­го­дні, ко­ли я вже озна­йо­ми­ла­ся із ба­га­тьма то­ма­ми спра­ви, мо­жу то­чно ска­за­ти, що він не міг цьо­го зро­би­ти з вла­сної іні­ці­а­ти­ви. Він ні­ко­ли не ба­чив і не знав, хто та­кі По­доль­ський і Гон­га­дзе. Він не чи­тав жо­дної стат­ті чи за­мі­тки цих осіб. Ко­ли я по­ди­ви­ла­ся про­то­ко­ли за­сі­да­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, я ді­зна­ла­ся, що Пу­кач на­зи­вав кон­кре­тні прі­зви­ща, хто від­да­вав йо­му на­ка­зи на про­ти­прав­ні дії. Це все за­фі­ксо­ва­но су­дом. Єди­не — яким чи­ном мо­жна бу­ло весь цей час роз­гля­да­ти спра­ву і при­йма­ти рі­ше­н­ня в Пе­чер­сько­му рай­су­ді Ки­є­ва і Апе­ля­цій­но­му су­ді сто­ли­ці, жо­дно­го ра­зу не ви­кли­кав­ши до су­ду осіб, яких Пу­кач ба­га­то­ра­зо­во без­по­се­ре­дньо на­зи­вав в яко­сті осіб, чиї на­ка­зи він ви­ко­ну­вав? От­же, ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ка­са­цій­на ін­стан­ція від­криє шлях для про­ве­де­н­ня спра­ве­дли­во­го су­ду».

« День » сте­жить за су­до­вим про­це­сом і про­дов­жує ін­фор­му­ва­ти сво­їх чи­та­чів про роз­ви­ток по­дій.

Іван КАПСАМУН, «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.