Щоб спо­жи­вач був го­лов­ним

Для ім­пле­мен­та­ції за­ко­ну про ри­нок еле­ктро­енер­гії в Укра­ї­ні по­трі­бно ухва­ли­ти 70 підза­кон­них актів, — екс­пер­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

При­слів’ я « пі­сля бій­ки ку­ла­ка­ми не ма­ха­ють » у на­шій по­лі­ти­чній сві­до­мо­сті, пев­но, не при­жи­ло­ся. Тіль­ки- но ми­ну­ло­го че­твер­га Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон « Про ри­нок еле­ктри­чної енер­гії Укра­ї­ни » , як у п’ятни­цю у пар­ла­мен­ті бу­ло за­ре­є­стро­ва­но про­ект по­ста­но­ви ( ав­то­ри на­ро­дні де­пу­та­ти від фра­кції «Ба­тьків­щи­на» Сер­гій

Вла­сен­ко і Сер­гій Со­бо­лєв) про йо­го ска­су­ва­н­ня. Як на­га­дав Вла­сен­ко жур­на­лі­стам, згі­дно з ре­гла­мен­том пар­ла­мен­ту, в ра­зі вне­се­н­ня про­е­кту по­ста­но­ви про ска­су­ва­н­ня го­ло­су­ва­н­ня то­го чи то­го за­ко­ну спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди не має пра­ва під­пи­су­ва­ти йо­го до­ти, до­ки цей про­ект не бу­де роз­гля­ну­то.

■ Що­прав­да, ще до го­ло­су­ва­н­ня лі­дер «Ба­тьків­щи­ни»

Юлія ТИМОШЕНКО за­яв­ля­ла про ко­ру­пцій­ну скла­до­ву в цьо­му уря­до­во­му за­ко­но­про­е­кті. «До рин­ку це не має жо­дно­го сто­сун­ку — це гру­бо ко­ру­пцій­ний ло­біст­ський за­кон, який за­би­рає в укра­їн­ців де­ше­ві атом­ну та гі­дро­енер­гію... За­про­ва­дять спе­ці­аль­них по­се­ре­дни­ків, які ку­пу­ва­ти­муть в дер­жа­ви де­ше­ву атом­ну і гі­дро­еле­ктро­енер­гію, а про­да­ва­ти­муть вам утри­до­ро­га», — ка­за­ла на­ро­дний де­пу­тат жур­на­лі­стам у ку­лу­а­рах пар­ла­мен­ту. За її сло­ва­ми, «Ба­тьків­щи­на» зро­бить усе, аби цей за­ко­но­про­ект не бу­ло ухва­ле­но, хо­ча їй бу­ло ві­до­мо, що в за­лі до­ся­гну­то кон­сен­су­су що­до цьо­го за­ко­ну і йо­го ма­ють на­мір під­три­ма­ти фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка», «На­ро­дний фронт», «Ра­ди­каль­на пар­тія» і «Са­мо­по­міч».

Чи по­трі­бен Укра­ї­ні та­кий до­ку­мент? Пред­став­ни­цтво Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні вва­жає, що йо­го ухва­ле­н­ня ста­не «ва­жли­вим кро­ком на шля­ху до кон­ку­рен­тно­го і від­кри­то­го рин­ку еле­ктро­енер­гії в Укра­ї­ні, що на­бли­зить йо­го до то­го, як рин­ки еле­ктро­енер­гії пра­цю­ють в ЄС». Про це йде­ться в за­яві пред­став­ни­цтва на йо­го сто­рін­ці у «Фейс­бу­ку». У до­ку­мен­ті, зокре­ма, за­зна­ча­є­ться, що за­кон пе­ред­ба­чає ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктро­енер­гії, а та­кож є ще одним кро­ком на шля­ху до ін­те­гра­ції з рин­ка­ми еле­ктро­енер­гії ЄС. « По­то­чна ситуація в се­кто­рі з йо­го ви­со­кою кон­цен­тра­ці­єю рин­ку і низь­ким рів­нем ін­ве­сти­цій за остан­ні ро­ки свід­чить про те, що ре­фор­ма ни­ні­шньої си­сте­ми є на­галь­ною».

З цим важ­ко спе­ре­ча­ти­ся. На­при­клад, за да­ни­ми держ­під­при­єм­ства « Енер­го­ри­нок » , се­ре­дня ці­на про­да­жу еле­ктро­енер­гії в опто­вий ри­нок (ОРЕ) її ви­ро­бни­ка­ми в пер­шій де­ка­ді кві­тня 2017 ро­ку ско­ро­ти­ла­ся на 2,6% по­рів­ня­но з тре­тьою де­ка­дою бе­ре­зня — з 956,64 до 931,61 грн/МВт-год, свід­чать да­ні ДП. А ці­на при­дба­н­ня еле­ктро­енер­гії в ОРЕ за зга­да­ний пе­рі­од для по­ста­чаль­ни­ків за ре­гу­льо­ва­ним та­ри­фом зро­сла на 2,4%. У « Енер­го­рин­ку » по­ясню­ють, що зростання се­ре­дньої ці­ни при­дба­н­ня пов’ яза­не зі збіль­ше­н­ням та­ри­фу на пе­ре­да­чу еле­ктро­енер­гії ком­па­ні­єю «Укр­енер­го» у дру­го­му квар­та­лі — з 4,451 коп. за кВт. год до 11,398 коп., то­ді як зни­же­н­ня ці­ни зу­мов­ле­не змен­ше­н­ням об­ся­гу до­та­цій­них сер­ти­фі­ка­тів з 3,4 мі­льяр­да гри­вень у бе­ре­зні до 2,58 мі­льяр­да гри­вень у кві­тні. На­скіль­ки зро­зумі­ле та­ке по­ясне­н­ня так зва­ним кін­це­вим по­бу­то­вим спо­жи­ва­чам? Це, най­імо­вір­ні­ше, більш ніж ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня...

«Від за­про­ва­дже­н­ня рин­ку еле­ктро­енер­гії ви­грає ко­жен укра­ї­нець, оскіль­ки са­ме спо­жи­вач ста­не го­лов­ним. Він змо­же оби­ра­ти по­ста­чаль­ни­ка, отри­має спра­ве­дли­ву ці­ну і но­ву якість по­слуг», — та­кі пе­ре­ва­ги при­не­се, на дум­ку ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра енер­го­хол­дин­гу ДТЕК Ма­кси­ма ТИМЧЕНКА,

но­ва мо­дель енер­го­рин­ку. «Ри­нок бу­де основ­ним ці­но­вим ре­гу­лю­валь­ни­ком. Він дасть змо­гу за­хі­дним ком­па­ні­ям ін­ве­сту­ва­ти в укра­їн­ську енер­ге­ти­ку, за­про­ва­джу­ва­ти су­ча­сні те­хно­ло­гії і но­ві стан­дар­ти ве­де­н­ня бі­зне­су», — вва­жає Тим­чен­ко.

Але й но­вий за­кон (най­імо­вір­ні­ше, по­ста­но­ву про йо­го ска­су­ва­н­ня на­вряд чи де ухва­лять) ще не ско­ро зро­зу­мі­ють і оці­нять у на­шій кра­ї­ні. Не ви­пад­ко­во в цен­трі до­слі­джень енер­ге­ти­ки по­рів­ню­ють йо­го з ко­том Шре­дін­ге­ра ( ав­стрій­ський фі­зик- те­о­ре­тик), який є жи­вим і мер­твим во­дно­час. Та все ж та­ки за­сту­пник мі­ні­стра па­ли­ва, енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції На­та­лія Бой­ко, ви­сту­па­ю­чи в п’ ятни­цю пе­ред жур­на­лі­ста­ми, при­ві­та­ла укра­їн­ців з ухва­ле­н­ням цьо­го за­ко­ну. Що­прав­да, при цьо­му во­на за­зна­чи­ла, що ри­нок еле­ктро­енер­гії в Укра­ї­ні не ство­ри­ти ні за ти­ждень, ні на­віть за рік. Але, на її дум­ку, ду­же ва­жли­во, що кра­ї­на отри­ма­ла та­кий ве­ктор. «Та­кий фун­да­мен­таль­ний за­кон мо­жна шлі­фу­ва­ти не­скін­чен­но. Але го­лов­не — це ба­за, на осно­ві якої ми змо­же­мо при­йма­ти й ім­пле­мен­ту­ва­ти пра­виль­ні рі­ше­н­ня » , — упев­не­на за­сту­пник мі­ні­стра.

Вва­жає за­кон про ри­нок еле­ктро­енер­гії по­зи­тив­ним мо

мен­том для кра­ї­ни й екс- мі­ністр енер­ге­ти­ки, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди « Ки­ї­в­енер­го » і го­ло­ва Все­укра­їн­ської енер­ге­ти­чної асам­блеї Іван ПЛАЧ

КОВ. Але чи ді­я­ти­ме цей до­ку­мент? По­ста­ви­ви­ши це за­пи­та­н­ня, Пла­чков на­га­дав, що три ро­ки то­му бу­ло ухва­ле­но чу­до­вий за­кон про ре­фор­му енер­го­рин­ку, але жо­ден з йо­го пун­ктів, за сло­ва­ми экс-мі­ні­стра, до­сі не ви­ко­на­но і за це ні­хто не від­по­вів. То­му фа­хі­вець із со­ро­ка­рі­чним ста­жем в енер­ге­ти­ці про­гно­зує, що до­ля за­ко­ну за­ле­жа­ти­ме від роз­роб­ки та ухва­ле­н­ня вто­рин­но­го за­ко­но­дав­ства. За йо­го сло­ва­ми, Ка­бмі­но­ві до­ве­де­ться роз­ро­би­ти та за­про­ва­ди­ти ще 70 по­ста­нов, що да­дуть змо­гу ор­га­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту рин­ку в но­вих умо­вах. Не­об­хі­дно ухва­ли­ти ще й за­кон про вре­гу­лю­ва­н­ня бор­го­вих зо­бов’ язань, усу­ну­ти пе­ре­хре­сне фі­нан­су­ва­н­ня в енер­ге­ти­ці, впо­ряд­ку­ва­ти та­ри­фну по­лі­ти­ку і мо­не­ти­зу­ва­ти суб­си­дії на еле­ктро­енер­гію, те­пло та во­до­по­ста­ча­н­ня, пе­ре­ко­на­ний Пла­чков.

Він та­кож на­по­ля­гає на то­му, що рух упе­ред бу­де мо­жли­вий у ра­зі роз­роб­ки в кра­ї­ні енер­ге­ти­чно­го ба­лан­су. «За­раз ні­хто не знає, скіль­ки у нас є ре­сур­сів і скіль­ки ми їх спо­жи­ва­є­мо, — на­го­ло­шує Пла­чков і до­дає: — Ва­жли­во пра­цю­ва­ти над та­ри­фною по­лі­ти­кою — та­ри­фи ма­ють бу­ти про­зо­ри­ми і еко­но­мі­чно об­грун­то­ва­ни­ми, аби гро­ма­дя­ни їх ро­зумі­ли».

За­раз на­ро­дні де­пу­та­ти і са­мі не ро­зу­мі­ють, що во­ни ухва­ли­ли, адже оста­то­чної вер­сії текс­ту до­ку­мен­та, який ухва­лю­ва­ли з по­ру­ше­н­ням про­це­ду­ри, ні­хто ще не ба­чив. « Хо­ті­ло­ся б ді­зна­ти­ся, що са­ме бу­ло про­го­ло­со­ва­но і який оста­то­чний ви­гляд має те­пер цей за­кон » . Во­дно­час він на­го­ло­шує, що за­га­лом цей за­кон є кро­ком ув­пе­ред. Але, на йо­го дум­ку, існу­ють дві основ­ні за­гро­зи йо­го впро­ва­дже­н­ня: по­лі­ти­чна ко­ру­пція і не­про­фе­сіо­на­лізм » .

Ана­ло­гі­чної дум­ки й екс­перт рин­ку­енер­ге­ти­ки, екс- член НКРЕКУ Ан­дрій ГЕ

РУС. Він пе­ред­ба­чає, що ли­ше че­рез два ро­ки і в ра­зі, якщо з’ яви­ться кон­ку­рен­тний ри­нок, ста­не зро­зумі­ло, гар­ний це за­кон чи по­га­ний. « Кон­ку­рен­ція — це кра­ща якість за мен­шу ці­ну, і що силь­ні­ша кон­ку­рен­ція, то біль­ше ви­гра­ють кін­це­ві спо­жи­ва­чі » , — на­го­ло­шує екс-член НКРЕКП. Кон­ку­рен­тний ри­нок, до­дає він, це ко­ли існує мо­жли­вість для то­го, щоб за­хо­див ще й ім­порт, адже з еко­но­мі­чно­го по­гля­ду ім­порт — це до­бре, то­му що він ство­рює кон­ку­рен­цію, і то­ді ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник ви­му­ше­ний зни­жу­ва­ти ці­ну » . « Спо­жи­ва­чі ви­гра­ють то­ді, ко­ли є кон­ку­рен­ція, — на­по­ле­гли­во по­вто­рює Ге­рус. — Я хо­чу ві­ри­ти, що є шанси для то­го, щоб це бу­ла по­зи­тив­на ре­фор­ма » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.