Ман­дрів­ни­ки, на старт

Па­спорт­ний сер­віс... по­вер­та­є­ться

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Три цен­три об­слу­го­ву­ва­н­ня гро­ма­дян « Па­спорт­ний сер­віс » від­но­ви­ли ро­бо­ту в сто­ли­ці Укра­ї­ни у пов­но­му об­ся­зі. Ре­шта пра­цю­ють че­рез під­роз­ді­ли Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби. Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті ДП «До­ку­мент», від­но­ви­ли ро­бо­ту сер­ві­сні цен­три за адре­са­ми: бульв. Т.Шев­чен­ка, 27; про­спект М.Ба­жа­на, 1-Є та до­ку­мент- сер­віс « Го­то­во » на пло­щі Л. Укра­їн­ки, 1. Во­ни оформ­ля­ють за­галь­но­гро­ма­дян­ські та за­кор­дон­ні па­спор­ти, а та­кож ID-кар­ти. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, оформ­ле­н­ня та ви­да­ча біо­ме­три­чних до­ку­мен­тів бу­ло тим­ча­со­во при­пи­не­но 6 кві­тня в ре­зуль­та­ті «слід­чих дій спів­ро­бі­тни­ків СБУ в одно­го з опе­ра­то­рів зв’яз­ку».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.