Кон­ку­рен­то­спро­мо­жність ро­сій­ським шлі­фу­валь­ним кру­гам обме­жать, азо­тним до­бри­вам мо­жуть до­да­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­жві­дом­ча ко­мі­сія з між­на­ро­дної тор­гів­лі вве­ла оста­то­чні ан­ти­дем­пін­го­ві ми­та тер­мі­ном на п’ять ро­ків про­ти ім­пор­ту шлі­фу­валь­них кру­гів на ке­ра­мі­чній зв’яз­ці з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Ро­змір цьо­го ми­та для екс­пор­те­рів ці­єї про­ду­кції і в ці­ло­му для РФ, згі­дно з рі­ше­н­ням МКМТ, опу­блі­ко­ва­но­му в га­зе­ті «Уря­до­вий кур’єр», скла­дає 33,83% (за ви­ня­тком екс­пор­те­ра-ви­ро­бни­ка ВАТ «Волзь­кий абра­зив­ний за­вод», для яко­го ми­то скла­де 6,54%). Се­ред еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті, що по­гір­ша­ли, ви­кли­ка­них дем­пін­гом, на­зва­но ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті пра­ців­ни­ків від­по­від­них під­при­ємств май­же на 52%. Але МКМТ мо­же пе­ре­гля­ну­ти ан­ти­дем­пін­го­ві за­хо­ди що­до амі­а­чної се­лі­три з РФ че­рез зу­пин­ку ви­ро­бни­цтва та від­ван­та­же­н­ня азо­тних до­брив ві­тчи­зня­ни­ми під­при­єм­ства­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.