Оде­ська ми­тни­ця про­фі­нан­сує до­ро­гу на Бу­ха­рест

Den (Ukrainian) - - Економіка -

2,24 мі­льяр­да гри­вень пе­ре­ра­ху­ва­ла до дер­жав­но­го бю­дже­ту в бе­ре­зні Оде­ська ми­тни­ця. Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби в Оде­ській обла­сті, та­кий об­сяг ми­тних пла­те­жів є аб­со­лю­тним ре­кор­дом. За всі ро­ки не­за­ле­жно­сті над­хо­дже­н­ня від Оде­ської ми­тни­ці жо­дно­го ра­зу не до­ся­га­ли на­віть двох мі­льяр­дів гри­вень. Ре­кор­дни­ми є та­кож се­ре­дньо­до­бо­ві пе­ре­ра­ху­ва­н­ня, на­го­ло­шу­ють у прес-слу­жбі. Во­ни удві­чі біль­ші, ніж у бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку, і скла­да­ли 102 міль­йо­ни гри­вень. Усьо­го за пер­ший квар­тал цьо­го ро­ку держ­бю­джет отри­мав від Оде­ської ми­тни­ці по­над 4,8 мі­льяр­да пла­те­жів. Це на 1,76 мі­льяр­да біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. 50% над­пла­но­вих ко­штів бу­де на­прав­ле­но на ре­кон­стру­кцію ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги дер­жав­но­го зна­че­н­ня Оде­са — Ре­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.