«Бо­ри­спіль» став при­ва­бли­вим

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­жна­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль» (Ки­їв) у сі­чні—бе­ре­зні збіль­шив па­са­жи­ро­по­тік до двох міль­йо­нів осіб (на 32% у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2016 ро­ку). У пер­шо­му квар­та­лі 2017 ро­ку кіль­кість трансфер­тних па­са­жи­рів зро­сла до 600 ти­сяч осіб (у по­рів­нян­ні з пер­шим квар­та­лом 2016 ро­ку на 49%). «Ми по­вин­ні ма­кси­маль­но роз­кри­ти по­тен­ці­ал ае­ро­пор­ту та вже цьо­го ро­ку змо­же­мо за­лу­чи­ти по­над 10 міль­йо­нів па­са­жи­рів», — за­ува­жує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Бо­ри­спо­ля» Пав­ло Ря­би­кін. При­чо­му, за під­сум­ка­ми 2016 ро­ку ае­ро­порт до­сяг ма­кси­маль­них по­ка­зни­ків за всю істо­рію існу­ва­н­ня під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.