Укра­їн­ську ку­ря­ти­ну по­лю­би­ли... за кор­до­ном. Удо­ма до неї охо­ло­ну­ли

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У сі­чні-бе­ре­зні агро­хол­динг «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» про­дав по­над 123,9 ти­ся­чі тонн ку­ря­чо­го м’яса. Це на 15% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2016 ро­ку. Се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції ці­єї про­ду­кції за рік ви­ро­сла та­кож на 15% — до 31,52 грив­ні за кі­ло­грам. При цьо­му екс­порт­ні про­да­жі, як по­ві­дом­ля­ють у МХП, у пер­шо­му квар­та­лі ви­ро­сли на 60% — до 49,15 ти­ся­чі тонн, а об­сяг про­да­жів на вну­трі­шньо­му рин­ку ско­ро­тив­ся на 2% — до 74,78 ти­ся­чі тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.