Дні­про — мі­сто спор­ту. Для всіх

Най­ближ­чи­ми ро­ка­ми тут бу­де по­бу­до­ва­но Все­укра­їн­ський ре­а­бі­лі­та­цій­но-від­нов­лю­валь­ний ком­плекс

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Рі­ше­н­ня про на­да­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки де­пу­та­ти мі­ської ра­ди ухва­ли­ли одно­стай­но. Те­ри­то­рія май­бу­тньо­го ком­пле­ксу пло­щею 101 га мі­сти­ться на пів­остро­ві, роз­та­шо­ва­но­му в рі­чко­вій аква­то­рії Дні­пра по­ряд із жи­тло­вим ма­си­вом Чер­во­ний Ка­мінь. Як пла­ну­є­ться, ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр по­ви­нен ма­ти го­тель на 600 місць, два ба­сей­ни з пла­валь­ни­ми до­ріж­ка­ми зав­довж­ки 50 і 25 ме­трів, гре­бну ба­зу, кри­тий тир, ме­ди­чний та ре­а­бі­лі­та­цій­ний ком­пле­кси, а та­кож за­ли для за­нять усі­ма ви­да­ми спор­ту — від бо­роть­би до ба­дмін­то­ну.

■ Ко­шти на бу­дів­ни­цтво цьо­го ком­пле­ксу на­да­дуть із держ­бю­дже­ту по лі­нії двох мі­ні­стерств — Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки і Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді та спор­ту. Цен­тром змо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся всі ме­шкан­ці Дні­пра, а та­кож спортс­ме­ни з Укра­ї­ни та між­на­ро­дні де­ле­га­ції. На­ра­зі та­кої ба­зи в Укра­ї­ні не­має, оскіль­ки ві­до­мий ко­лись на всю кра­ї­ну На­ціо­наль­ний па­ра­лім­пій­ский центр за­ли­шив­ся в оку­по­ва­но­му Кри­му. «За­мість вкра­де­но­го ро­сі­я­на­ми в Єв­па­то­рії на­ціо­наль­но­го цен­тру по­бу­ду­ють но­вий. Ми отри­ма­ли цей про­ект у жорс­ткій кон­ку­рен­ції з ін­ши­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми. Де­ся­тки ме­рів та гу­бер­на­то­рів про­по­ну­ва­ли під за­бу­до­ву те­ри­то­рії по­бли­зу мо­ря і в лі­сі, обі­ця­ли під­трим­ку і спів­фі­нан­су­ва­н­ня. Але ви­грав Дні­про», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі «Фейс­бук» мі­ський го­ло­ва Бо­рис ФІЛАТОВ. За йо­го сло­ва­ми, ін­ве­сти­ції в бу­дів­ни­цтво цен­тру ма­ють ста­но­ви­ти близь­ко 40 міль­йо­нів до­ла­рів. На­пе­ре­до­дні се­сії мі­ськра­ди між ме­рі­єю та На­ціо­наль­ним па­ра­лім­пій­ським ко­мі­те­том Укра­ї­ни був під­пи­са­ний ме­мо­ран­дум. Ця уго­да пе­ред­ба­чає спіль­ну ро­бо­ту зі ство­ре­н­ня уні­каль­но­го ре­а­бі­лі­та­цій­но- від­нов­лю­валь­но­го спор­тив­но­го ком­пле­ксу. Центр має від­по­від­а­ти між­на­ро­дним стан­дар­там і ма­ти ада­пто­ва­ну ін­фра­стру­кту­ру. Він до­по­мо­же не ли­ше роз­ви­ва­ти па­ра­лім­пій­ский рух, а й спри­я­ти­ме фі­зи­чній ре­а­бі­лі­та­ції лю­дей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, зокре­ма по­ра­не­них бій­ців АТО.

■ Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з прав лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю, пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту­спор­ту­ін­ва­лі­дів Укра­ї­ни Ва­ле­рій СУШКЕВИЧ на­го­ло­сив на зу- си­л­лях Бо­ри­са Фі­ла­то­ва в бо­роть­бі за пра­во Дні­пра по­бу­ду­ва­ти центр на сво­їй те­ри­то­рії. «Бу­ло ба­га­то про­по­зи­цій від ме­рів та ке­рів­ни­ків обла­стей що­до ство­ре­н­ня но­во­го цен­тру. Пі­сля роз­гля­ду всіх хо­чу ска­за­ти, що по­лі­ти­чна во­ля ме­ра Фі­ла­то­ва бу­ла та­кою силь­ною, що бу­ло важ­ко не при­ста­ти на йо­го про­по­зи­цію», — ска­зав В.Сушкевич. У «Фейс­бу­ці» В.Сушкевич роз­по­вів, що дов­го ра­див­ся з ко­ле­га­ми, ке­рів­ни­ка­ми фе­де­ра­цій, акти­ві­ста­ми, про­фе­сіо­на­ла­ми ре­а­бі­лі­та­ції та спор­ту, з па­ра­о­лім­пій­ця­ми та їхні­ми тре­не­ра­ми. Ухва­лю­ю­чи рі­ше­н­ня, з одно­го бо­ку, зва­жи­ли на те, що «на узбе­реж­жі Чор­но­го та Азов­сько­го мо­рів не­спо­кій­но, від­чу­ва­є­ться близь­кість оку­по­ва­но­го Кри­му, при­фрон­то­во­го Ма­рі­у­по­ля та При­дні­стров’я». З дру­го­го — «взя­ли до ува­ги па­ра­лім­пій­ську ста­ти­сти­ку Дні­пра: 30 ви­со­ких на­го­род на Па­ра­лім­пі­а­ді в Ріо, се­ред яких 13 зо- ло­тих, 9 срі­бних і 8 брон­зо­вих на­го­род». «...І за­га­лом, якщо по­вер­ну­ти­ся до ви­то­ків, то Дні­про­пе­тров­щи­на — ба­тьків­щи­на па­ра­лім­пій­сько­го ру­ху в Укра­ї­ні, — на­пи­сав В.Сушкевич. — Взя­ли до ува­ги і на­яв­ність у Дні­прі най­по­ту­жні­шо­го ме­ди­чно­го цен­тру, де ефе­ктив­но, які­сно й опе­ра­тив­но ря­ту­ють во­ї­нів АТО з тяж­ки­ми по­ра­не­н­ня­ми, мир­них гро­ма­дян, що по­тре­пі­ли на схо­ді Укра­ї­ни, зокре­ма ді­тей, по­ра­не­них во­лон­те­рів і до­бро­воль­ців, а са­ме — Дні­про­пе­тров­ської обла­сної клі­ні­чної лі­кар­ні ім. І. Ме­чни­ко­ва». Та­ким чи­ном, Центр має зайня­ти­ся по­стме­ди­чною ре­а­бі­лі­та­ці­єю та ада­пта­ці­єю бій­ців АТО та по­тер­пі­лих гро­ма­дян Укра­ї­ни.

■ Дум­ку В.Су­шке­ви­ча по­ді­ля­ють і са­мі па­ра­лім­пій­ці. «Та­ка ба­за, са­ме в Дні­прі, украй по­трі­бна. Адже тут ме­шкає най­біль­ша кіль­кість тре­не­рів, які го­ту­ють спортс­ме­нів, і ве­ли­ка кіль­кість лі­ка­рів. Ми вдя­чні де­пу­та­там мі­ськра­ди, що во­ни одно­стай­но проголосували за це ду­же ва­жли­ве рі­ше­н­ня для всіх спортс­ме­нів та ме­шкан­ців мі­ста. Та­ко­го цен­тру для ре­а­бі­лі­та­ції і тре­ну­вань в Укра­ї­ні на­ра­зі не­має.

■ Остан­ні­ми ро­ка­ми, пі­сля оку­па­ції Кри­му, нам до­во­ди­ло­ся їзди­ти по рі­зних мі­стах — і це бу­ло ду­же важ­ко. Спо­ді­ва­ю­ся, що за­раз ситуація змі­ни­ться, адже Дні­про — це мі­сто спор­ту», — за­зна­чив па­ра­лім­пій­ський чем­піон, во­ло­дар трьох зо­ло­тих і двох срі­бних ме­да­лей Та­рас ДУДКО. «Це ве­ли­че­зний крок у роз­ви­тку па­ра­лім­пій­сько­го спор­ту в Укра­ї­ні, — вва­жає уча­сник трьох па­ра­лі­им­пі­ад, во­ро­тар фут­боль­ної збір­ної Ко­стян­тин СИМАШКО. — Якщо та­кий спор­тив­но-ре­а­бі­лі­та­цій­ний ком­плекс че­рез кіль­ка ро­ків від­кри­є­ться в на­шо­му мі­сті, бу­де про­сто чу­до­во. Він ство­рить чу­до­ві мо­жли­во­сті для за­нять спор­том не ли­ше па­ра­лім­пій­ців, а й усіх ін­ва­лі­дів, зокре­ма ко­ли­шніх уча­сни­ків АТО. Аби во­ни не си­ді­ли вдо­ма, а мо­гли до­лу­ча­ти­ся до най­рі­зно­ма­ні­тні­ших ви­дів спор­ту і ве­ли актив­не жи­т­тя».

ФОТО РЕЙТЕР

На фото: бі­гун Ігор Цвє­тов, який вста­но­вив сві­то­вий ре­корд на Па­ра­лім­пі­а­ді в Ріо

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.