# Сор­тую

Із Чер­нів­ців стар­ту­вав все­укра­їн­ський осві­тній про­ект

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

«Кри­ти­чна ситуація зі смі­т­тям на­ра­зі скрізь в Укра­ї­ні, по­тен­цій­ні Гри­бо­ви­чі є фа­кти­чно у ко­жно­му мі­сті. Адже на пе­ре­роб­ку в нас ске­ро­ву­є­ться не біль­ше 4% від­хо­дів, ре­шту 96% за­хо­ро­ню­ють. За збе­ре­же­н­ня ці­єї про­пор­ції та ни­ні­шніх тем­пів про­ду­ку­ва­н­ня смі­т­тя вже не­за­ба­ром кра­ї­на бу­кваль­но по­то­не в ньо­му. Всі ра­зом ма­є­мо цьо­му за­по­біг­ти, — ка­же ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­ї­на без смі­т­тя» Єв­ге­нія АРАТОВСЬКА. — По­ра­хо­ва­но, що не­при­да­тни­ми для пе­ре­роб­ки є ли­ше 10—20, ма­кси­мум до 30 від­со­тків за­галь­но­го об­ся­гу від­хо­дів, хо­ча у роз­ви­ну­тих кра­ї­нах Єв­ро­пи на­вчи­ли­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти все без остан­ку. Укра­ї­ні та­кож дав­но час ру­ха­ти­ся в цьо­му на­прям­ку. Не­хай не одра­зу ско­ро­ти­мо об­сяг за­хо­ро­ню­ва­но­го смі­т­тя, бо­дай на­по­ло­ви­ну, та тре­ба по­чи­на­ти. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні скла­ла­ся па­ра­до­ксаль­на ситуація. Ма­є­мо до­ста­тньо пе­ре­ро­бних за­во­дів, які че­рез брак си­ро­ви­ни май­же тре­ти­ну її зму­ше­ні за­во­зи­ти з-за кор­до­ну, то­ді як вла­сна кра­ї­на по­то­пає у від­хо­дах. Якщо ж роз­по­ча­ти їх на­ле­жно сор­ту­ва­ти, то змо­же­мо ство­ри­ти до­да­ну вар­тість, а від­кри­т­тя но­вих за­во­дів і сор­ту­валь­них лі­ній — це ро­бо­чі мі­сця, яких, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, мо­же­мо отри­ма­ти до 400 ти­сяч».

Змі­ню­ва­ти су­спіль­ну сві­до­мість ви­рі­ши­ли роз­по­ча­ти з мо­ло­ді. «Сво­го ча­су цим шля­хом пі­шли скан­ди­нав­ські кра­ї­ни, які сьо­го­дні є лі­де­ра­ми зі збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля. У пер­шу чер­гу во­ни на­вча­ли роз­діль­но­му зби­ран­ню від­хо­дів шко­ля­рів. Еко­сві­до- мість у ді­тей тіль­ки фор­му­є­ться, то­му якщо їх змал­ку при­вчи­ти сор­ту­ва­ти смі­т­тя, це ста­не усві­дом­ле­ною зви­чкою на все жи­т­тя, і зго­дом во­ни на­вчать цьо­го ж сво­їх ді­тей, ону­ків», — про­дов­жує Єв­ге­нія.

Осві­тній про­ект з роз­діль­но­го зби­ра­н­ня від­хо­дів #Сор­тую, до­пов­не­ний пра­кти­чним ком­по­нен­том, має пе­ре­ро­сти у за­галь­но­укра­їн­ську кам­па­нію. На­ра­зі іні­ці­а­то­ра­ми ста­ли гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції «Укра­ї­на без смі­т­тя» та «Від­кри­те су­спіль­ство» за під­трим­ки Фун­да­ції Coca-Cola.

«Ві­дбу­ва­є­ться про­цес усві­дом­ле­н­ня не­об­хі­дно­сті еко­ло­гі­за­ції жи­т­тя. І гро­мад­ські акти­ві­сти ра­зом із фа­хів­ця­ми-еко­ло­га­ми ма­ють да­ва­ти при­клад гро­ма­дам, бі­зне­су, уря­до­вим ор­га­ні­за­ці­ям, одно­ча­сно спри­я­ю­чи фор­му­ван­ню еко­ло­гі­чної сві­до­мо­сті у під­лі­тків та мо­ло­ді», — за­зна­чає пре­зи­дент ГО «Від­кри­те су­спіль­ство» Ле­ся ШЕВЧЕНКО.

За спри­я­н­ня Чер­ні­ве­цької мі­ської ра­ди та мі­сько­го управ­лі­н­ня осві­ти про­ект #Сор­тую стар­ту­вав у всіх 43-х за­галь­но­осві­тніх шко­лах Чер­нів­ців. На ба­зі Чер­ні­ве­цької гім­на­зії №2 він роз­по­чав­ся з від­кри­то­го еко­ло­гі­чно­го уро­ку для шко­ля­рів та вчи­те­лів ін­ших шкіл, які зав­дя­ки на­да­ним організаторами дру­ко­ва­ним і ві­део­ма­те­рі­а­лам змо­жуть про­ве­сти ана­ло­гі­чні уро­ки у сво­їх за­кла­дах. Ве­ду­ча еко­у­ро­ку Є. Аратовська про­ве­ла спе­ці­аль­ний май­стер-клас.

Однак те­о­рі­єю про­ект #Сор­тую не обме­жив­ся. «Шко­ля­рам по­трі­бне за­сто­су­ва­н­ня те­о­ре­ти­чних знань на пра­кти­ці. При­чо­му одра­зу, по­ки сор­ту­ва­н­ня ще не ста­ло пов­сяк­ден­ною зви­чкою. І ро­би­ти це по­трі­бно ма­кси­маль­но про­сто й зро­зумі­ло», — по­яснює Є. Аратовська. Від­так у при­мі­щен­ні ко­жної з чер­ні­ве­цьких шкіл вста­нов­лять по три спе­ці­аль­ні кон­тей­не­ри (для па­пе­ру, для рі­зних ви­дів упа­ков­ки та для пла­сти­ку), ку­ди учні бу­дуть роз­діль­но зби­ра­ти від­хо­ди. Раз на ти­ждень від­сор­то­ва­ні від­хо­ди за­би­ра­ти­ме на до­сор­ту­валь­ну лі­нію під­при­єм­ство «Бу­ко­ви­нав­тор­ре­сурс», а да­лі — на пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства. Та­ким чи­ном від­сор­то­ва­ні від­хо­ди ске­ро­ву­ю­ться на пе­ре­роб­ку, а від­по­від­но отри­му­ють «дру­ге жи­т­тя», а не за­хо­ро­ню­ю­ться на сміт­тє­зва­ли­щах.

Ме­не­джер зі зв’яз­ків зі ЗМІ Ком­па­нії «Ко­ка-Ко­ла Укра­ї­на» Оль­га ЧУМАК на­го­ло­си­ла: «Фун­да­ція «Ко­ка-Ко­ла» під­три- мує цей про­ект, оскіль­ки ком­па­нія має гло­баль­ні зо­бов’яза­н­ня від­по­від­аль­но ста­ви­ти­ся до дов­кі­л­ля. У пер­шу чер­гу це зо­бов’яза­н­ня з від­нов­ле­н­ня во­дних ре­сур­сів, які ком­па­нія ви­ко­ри­сто­вує для ви­ро­бни­цтва на­по­їв, а дру­га сто­ро­на від­по­від­аль­но­сті — це пла­стик. То­му ми за­ці­кав­ле­ні, аби гро­ма­ди і все су­спіль­ство бу­ли актив­ні, ро­зумі­ли ва­жли­вість збо­ру й пе­ре­роб­ки та­ко­го цін­но­го ре­сур­су. По­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми, Укра­ї­на ли­ше на по­ро­зі у змі­ні став­ле­н­ня до від­хо­дів. І нам ду­же ва­жли­во бу­ти на по­ча­тку ці­єї актив­но­сті».

Іні­ці­а­то­ри впев­не­ні, що про­е­кти на кшталт #Сор­тую спри­я­ти­муть си­стем­ним змі­нам у став­лен­ні до від­хо­дів, зокре­ма до еко­ло­гії в ці­ло­му.

ФОТО РОМАНА КОВАЛЬЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.